Wp/guc/Jeyuu

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Jeyuu

Jeyuu (alijunaiki: hormiga) tü jeyuuka kot'tüshii waneepi, eesü maimalen o'ota nnojotsü wanawain sümainmain, eesü sülaatirüin maima poloomüin, keepiashi sulü'üpünaa eree jochoin sünain wünuu o'ota sünain mmakat, eesü maimashanain shia jee siia kepian soou mülou mma eree laa'ulaasüka jeyuu. Tü müloousuka shiipia jeyuu kot'tusü nee sümaa juyaa ma'achonsü, ma'atünasü akümajaka anainjee tü jeyuuka süpüla ayatawa, süpüla atkawa jee siia waneeirü. Sünain tü shipiiaka jeyuu eesü jeyuu ee toloin süpüla kachonwa jee siia waneeshii o'ota maima jeyuu jiet münaka ¨reina¨.

Jeyuu.

Eesü maima pueulo wattapüna eree ekünüin tü jeyuuka, epii'sü jee siia süpüla kassa sünain aulaakira. Tü jeyuukana ajuitüsu weinshii sulü'ü karalo'uta jee siia kuentaa sumüin tepichi, eree aiyaatünüin tü ayatawaaka sutuma jeyuuka jee siia müin wanawain shiatain supüshuale. Ajuitüsü sünain karalo'uta sumaiwajaatü, pütchii müinkaa sulü'ü Proverbios sulü'ü bibliaka, eree eiyaatünüin tü ayatawaaka sutuma jeyuuka jee siia müin wanawain shiatain supüshuale.