Wp/guc/Jamüche'e

< Wp‎ | gucWp > guc > Jamüche'e

Jamüche'e - Pachycereus pringlei (Wp/guc/Alijunaiki: cardón, cactus, tuna) sulu'usu süpüshika na 300 sukuwa'ipa na wunu'uliaka Opuntia, yaajewalü yaaya mmakat Ameerika, otta müsia eesü antunüin anain cheeje Mma Mulo'usu Ameerikajatü chaamüinre uuchejee sünain Patagonia amünaka, eere osotüin napüshua'a wunu'uliaka. Na Europajewali naalüjüin tü wunu'uliaka tüü chaamüin palaapüna sünain Mediterraneo amünaka, eere osonüin anain sutuma anain mmaka süpüleerua. Ekünüsü tü süchonkalü.

Jamüche'e.

Eesü waneeiru ee keipüsesüin, eesü saapain 10 cm sünain yaleetüin shia; ma'aka koo'ojule wane wayuu kapüleesü shiutnüin aka jamüin aisü ma'in. Tü wunu'uliaka tüü eesü nachukuajee sulu'u nakuwa'ipa na Azteca, münüsü mü'in saa'in wane wunu'uliaka süpüla kataa o'u, aka jamüin tü wunu'uliaka tüü nnojotsü ouktüin, aka jamüin josoopa shia eesü ajuittuin wane wunu'ulia süchikejee.