Wp/guc/Jaipai

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Jaipai

Jaipai (alijunaiki: Semeruco) Süpüshi tü Malpighiaceae. Shia wanee wunu'u jouutsu wajiira. Nnojotsü apünajünüin, ajuittüsü shimiiwa'a soutpünaa mmakat. Eesü mülo'uin süsaa otta jo motsole shia. Wüittüsü süpana, iishototsü süchon. Eekünüsü sütüma wayuu, jai'tairü iyein otta müsia sünain joloin, asünüsü tü sushulakat, otta jo imemut, tü imema ainjünakat süka Jaipai, Jaipaima'a amünüsü. Süsüin wayuu sünain a'yatawaa.

Jaipai

Tü Jaipaima'a eeitaanüsü süpüla jashüinjatüin shia sulu'u wanee posü ke'erouseinjatü.