Wp/guc/Iwa

< Wp‎ | gucWp > guc > Iwa

Iiwa (alijunaiki: Pléyades, Los siete cabritos) jia ein jutkatüin tü shuliiwalakei ekaa etnüin sutuma eke e’rein sunain tü sirumaka ai’paawai, tü makaa sumaiwajatü soou sukuwaitpaa eke ein müin saa´in tü Küriekos, Astekas, Mayaa, Inkas siia tü Wayuu

Iwa.
Süyaakuwa Juyaa

Erüt’napa sunain tü sirumaka Püleyates (alijunaiki: Pléyades) chaa kashiipüna Apüriirü-maayo sumüin Wayuu shiia sukalia juyaapü. Sunain akalia makaa chaa mma Wajiira, apünusu sunulia juyaa müin sain IWA. Ees wanee kuentaa suchukuwaje, ¨Tü Pülowi je ayajüi siia tü suchoinñu Juyaa¨ münusu kaa sun’tapa suchiiki kasachiiki numüin Juyaa sunainje ouktüin tü piamaleyan nuchoinñu jieyuu sutuma Pülowi, chii Juyaa nülii’rajüin Ayajüi, ne’enajaka ¨Iwa siia Oummala¨.

Waneshi je piama kashiika suchikeje tü juyaaka Iiwa, tü wayuukalirua aponusü posoirua, alüpüna tü jaweika jososukaa. Müin yaa, piama kashii suchikeje ajuitüin tü shuliiwalaka Püleyates sunain kashiipüna Apüriirü-Maayo, supülasu anaatawa kassa supülapü tü miasükaa antaa’petnaka.

Epa’a wanee kasachiiki, münusu ¨Maimasü juyaaka kajamüin ees kasachiiki nutuma Juyaa; nuwayuushe (Pülowi) eisalasü sumaa Iwa, siia niakai Juyaa nu’uktain nuwala makaat. Joolü supüla awalaja ouktaka makaa, Juyaa akotchajüin’jachi Wayuu siia Mürüt. ¨Sunain makaa münuinjatü kaa wayuukalirua, nojotsu motüin sain sunüiki siia sukuwaitpaa, chii ainjakai kasachiiki mojusu, awalajüin’jachi sumüin supüshi chii ouktushikai, tü Shoupünaa siia tü Nüjutkaa. Sunain kuentaaka makaa, alaatusu sumüin wayuukana nojotka shimüi, tairü tü akuwaitpaa makaa ayatusu ai’nüin chaa mma Wajiira.

Nutuma chii ashajüikai Wayuu Miguel Angel Jusayú müshii kaa Iwa shiia ¨Tü Püleyates jia Kapüritaas, shiia ein jutkatüin tü shuliiwalakei chaa sirumapüna... müin sain tuwaneirü kaikai siia kashiika, ees supüla arüin jalapüshi sunain ai’paawai. Ees erütnüin sukalia juyaa tü makaa münusu Iwa kajamüin shiia palajanaka juyaapü ein nojolüin jaya’ain tü shuliwalakat chaa sirumalü. [1] Sunain akalia makaa so’ü juyaa münusu: Iwapüna kajamüin sukaliosü Iwaka. Iwatumüin münusu sukalia akotchaja nutpain sunain nupünajaka, sukalia shiia Apüriirü siia Juunio.

ReferenciasEdit

  1. Mitos Wayuu