Wp/guc/Ichii

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Ichii

Ichii (Alijunaiki:dividivi) shia wane wunu'u chejewatka Antillas, palaaje sünain Ameerika Uuchimüin, Ameerika pasanainka otta müsia uuchipünaa sünain mmakat Meejiko. Tü sünüliaka sientipikat shia Caesalpinia coriaria. Tü süjüka waüiyeeka sünainjeka ichii aapanüsü süpüla alaajaa atairü. Otta müsia aapanüsü süpüla aainjaa pinturaa otta müsia süpüla aainraa shupuna. Tü wunu'uka tüü eesü müin saa'in kulala sa'ato'upüna wane pinchi. Tü süpanaka aapanüsü süpüla shiküin na mürülü müin saa'in pa'a.

Ichii

Eere Kolombia sünain tü mi'iraka Reinado Nacional otta müsia Mi'iraka saa'u Ichii yaa Süchiimma, Fiestas del Dividivi, sulu'u mmakat Wajiira, aainjünaka saa'u ka'ika 15 sünainmüin ka'i 19 juyawai. Tü ichiika shia wane wanu'u yaajewalü yaaya sünain sukuwa'ipa wayuu. Tü mi'iraka tüü kojutsu sümüin achiküka, tü akuwa'ipaka otta müsia tü a'yatawaka sulu'u mmakat otta müsia sünain sukuwa'ipa wayuu.