Wp/guc/Guillermo Ojeda Jayariyuu

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Guillermo Ojeda Jayariyuu

Guillermo Ojeda Jayariyuu (wayuunaiki: I’iyermoo Ojeeda Jayaliyuu) Niia chii ayatakai jee siia aimaajüi sukuwaitpaa tü Outkajawa Moloüsükalü Natuma Putchipü'üirua chaa mmakat Kolomwia, ashaajüi ayaakuwa jee achaajüi kassa kanainjeka, Wayuu nukuwaitpaa, jooüshii chaa mma Pesüapü sünain wanee apüshii, piamaasü nükuwai'pa, müin suchon Wayuu jee siia Alijuna.

Sulü’üshii tü Ekirajiapülee (Academia) sünain Suchukuwaje Pueuloka Maikau jee siia nüma’anashi aimajaaka supüshuwale akumajaawa sukuwaitpaa Putchipü'ü. Eesü nümaaya, tü ji’ipoloin tü Akuwaitpaa Anaa’ma’ain supüla Aimajaaka tü Sukuwaitpaa Sunüiki Wayuu Aküjünaakaa natuma Putchipü'ü jee siia tü karalo’uta apünaaka sümüin UNESCO supüla ekerootünüin sukuwaitpaa Putchi sutuma Wayuu alu’u Anajat'kaa Sukuwaitpaa Wayuu So'ü Mmakat (Patrimonio Inmaterial de la Humanidad)

Nüchukuwama’jaatü

  • "Sainrülüü Wayuu" (alijunaiki: Espiritualidad Wayuu, 2007)
  • "Valor Expresivo del Color en la Simbología Wayuu"
  • "Universo Wayuu".