Wp/guc/Epieyuu

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Epieyuu

Epieyuu shia wane su'uluku tü e'irukuu eekat na'aka naa wayuukana. Chi wuchii natuushikai naa epieyuukana nia chi waluuseechikai; "watuushi chi waluuseechikai", müshii.