Wp/guc/E'isuttajaa

< Wp‎ | guc
Wp > guc > E'isuttajaa

E'isuttajaa/ Aliijunaiki/ Hilar

Tü e'isuttajaaka shia tü awaleerajaka jiitpai süka isutta sutuma wayuu, joyotüsü süpüla awaleeraja, sünaatüin sünain süpü'ü tü isuttaka, piantuasü sukuaipa tü jiitapaika süpüla awaleerajüna, oko'ojünüsü shiipaaya süpüla sainjünüinjatüin mapa sü'i kayülainsü, pi'itouyaa, keinñaasü otta a'naa susu süka. Tü sükuaipa shiataaya wayuu jier sümaiwa tü oushu'ukalü, keirumayutnuukana, shiitain shiki süpüla tü majayutnuukana suutna süttüin sünainje majayüla, apütainjatüka shia napüla na aikeyuukana süpüla neitain nachoin sünain tü awaleerajaka jiitpai süpüla natülainjatüin noula suma nasusia watta kai. Aikeleetnüinjana sünain wattama'alü, aliuka eepünalee naya mainrain kasa.

sukuipa asuttaja

Isutta

Tü isuttaka akumajünüsü süka susaa wunuu eekai lotuin musia wanee taapüla kooyoosü kousü pasanain sunain tü wunuuka, pasanuashi chi wunuu iipünaajachikai musia yaa moluu laütaasü tü wunuu susaayaakat. Tü shia sükuaipa shiisuttan wayuu neitaala na laülayuukanat wapüleerua süpüla weitainjatüin shikii napüleerua na waikeyuukana süpüla nojoluinjatüin amüloilin tü akuaipaaka.

Sujutu tü e'isuttajaaka jiitpai.

Kojuteesü atumaa tü sukuaipaka shiatain wayuu jier maaka sain tü e'isuttajaaka jiitapai süpüla keisalainjanain naa wayuukana, kojutuinjatü namuin tü nejitpaisekat suulia sututamatüinjatüin tü noulakat otta tü susu eekat namaana. Anasü aka piantuain suuttajia süpüla icheinjatüin tü jiitpaikalü.

Shisuttain to'ushiinu