Wp/guc/Atunkule

< Wp‎ | gucWp > guc > Atunkule

Atunkule (alijunaiki: Dormitorio) Shia eere natünkain na wayuukanairü sulu'u wane pinchi eein neemerain wane wayuu sümaa nupüshi; tü atunküleepala süpülasü eemerawa süchikejee ayatawa sünain kassa.

Atunukule chaa Wajiira

Atunkulee sümüin wayuuEdit

 
Rankeriia

Maima sukuwaitppa atunküleepala saa'u mmakat supüshuwale; eesü atunkule eere jutatüin anüipaa, eesü pasanain sunain wuin, eesü supüla sutunkele maima wayuu saa'u waneeshi atunkülepüna

Sumüin sukuwaitppa Wayuu tü atunkule shia eein natünküin na wayuukanairü eeka sulu'u wane pinchi, süchikeje ayatawa sunain arüleja mürüt müinka saa'in kaa'ulaa, anneerü, pa'a siia eeke eein nümana, eesü atunkule miyo'ü pasanain sunain pinchika supüla tepichikalirüa otta müsia supüla keioüwaka süpüla ee antüin wattaje. Sulu'u wane atunkule wayuu eesü waneepiia süi jamatüin nainjüin chii kepiakai saa'u.

Namüin na wayuukanairü tü nepiaka sulu'usü noumain eere jutkatüin napüshuale aapüshiika sulu'u wane rankeriia. Eesü supüla eein chii laa'ulaakai eekai amaana waima mürüt sümaa nüchonni otta müsia nawayuushe. Wattalüsu pinchikana wajiirapüna, tia anasü süpüla epijaa otta müsia aimaja tü mürütkana, sülia sumülolüin wattapüna.

Sünain ouktaa tü atunkuleka nupülashi chii ouktushikai supüla o'ojitna süpülapüna nutakaa.

A'ttaalee eemüinreEdit