Wp/guc/Atsüinjirawaa

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Atsüinjirawaa

Atsüinjirawaaka (alijunaiki: Lucha libre wayuu) tü atsüinjirawaaka aainjünüsü jüpa'a wane mma lakayaasü, müsü ja'in tü piyoui eere ayonnajünüin tü yonnakat, piamainjana naa atsüinjiraaka, jintüin otta jima'ai eekai katsünin, waneeshiainchi chi ojuttiinnaka mmolu'u.[1]

Tepichi atsüinjiraashii

Jüpüla tüü eejeesü nütuna, nüsa'a otta anain jukua'ipa tü si'irakat, otta tü wusikat. Eesü wane jukua'ipa eeshi jüpüla nuyuluin chi ni'ipolokai julu'ujee tü piyouikat. Tü atsüinjirawaakat a'innüsü jutuma tepichi otta jima'alii jüpula ee'iyataa natsüin, ne'erüinjatü naa laülayuukana jaralin katsünin ma'i, kojutuka ma'i naya jünainjee kattsünin nia, nujuttirüin chi ni'ipolokai.[2]

Tü atsüinjirawaaka jimi'ira wayuu jümaiwa, eetüjülia a'innüin napünala na eejanakana palajanale'eya, pülaiwa'a tü mmapa'akat.

Shi'ipajee sukua'ipaEdit

  1. Juegos tradicionales y deportivos en el Festival de la Cultura Wayúu
  2. Juegos tradicionales wayuu