Wp/guc/Ashajia

< Wp‎ | gucWp > guc > Ashajia
Craies de couleur.jpg

Ashajia (alijunaiki: tiza) shiia wanee potshichon Kasutot ainjunaka müin sain wariaa, shiia supüla ashajaa soou kassa chaa ee ekirajunüin Wayuu tü makaa ees supüla achuwerajanüin, ees apanüin supüla alajaa kachuwera.

Tü palitsaka siia wuinka chaa sumaiwa apanusu supüla ashajaa siia echeepaja sutuma kusina yaa Ameerika Uuchimüin kajamüin anaas soou sutaa Wayuu siia saapain kassa ein josoin.

Sunuliasu tü ainjushi sukaa yesaa so'ü emijakaa sumaa woliche (Pool) apanusu ashulejanusu shi'ichipüna tü wunuko supüla nojolüinjatu achuchejain sushetapaa tü wunuko, tü Ashajia achuwerajanusu supüla tü makaa sumaa wolicheka. Tü Ashajia ainjunusu sukaa yesaa siia wuin ajurut'tunusu sumaa waneeirú kassa supüla müinjatu soupaa, kettapa shiia oyotunusu sulü wanee supülajana müin sain wariachon joüchon. Kettapa shiia sulü supülajana ayutnusu siia eitanusu supüla kai josoiwa shiia; yalejee yalaa aikunusu sumüin ayatain sukaa tü Ashajia.