Wp/guc/Aran Epieyu

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Aran Epieyu

Aran Epieyu (Bahía Honda, Mmakat Ichitkii, Wajirra, Kolompia) po'olo chikii akaratsemüin (27) sünain kashikat juunio saa'u chi juyai 1983).

Aran Epieyu
Nüchiki Aran Epieyu

Nüchiküa

Nia wanee wayuu a'yataakai sümaa ayaakuwaa. Jemeishi cha Wenesueela. Ekirajaashi saa'u epijanaoülii sulu'u tü Ekirajupüle Katolikat Cecilio Acosta (Universidad Católica Cecilio Acosta) sünain juyaka 2012 cha Marakaaya [1].

A'yataashi palajana sümaa ayaakuwaa saa'u nojotka shiimüin (ficción) eein ni'yataain sünain ashajaakat (Guionista), ashatakai ayaakua (Actor) otta müsia alaülaashikai (Director). Ekerotüshi sulu'u Ayaakuwaapüle cha Mmakat Wenesueela sümaa tü Ayaakuwaa Jintutkaa Marakaaya nükumalaka chi alijunakai wenesueelajewai Miguel Curiel, sünain tü akumalaka tüü niakai a'yataashi sünain akaaliija tü aainjawaaka (asistente de producciones), otta müsia ashataa ayakuwaa. Süchikeje, a'yataashi sulu'u Ayakuwaka ¨Tü Ale'ejawaaka¨ (El regreso), sukumalaka tü alijunaka Patricia Ortega, sünain tü ayaakuwaka tüü nüshatüin nukuwa'ipa ¨Juse¨, wanee jima'ai chejewai wajiiraje, sulu'u sukuwa'ipa ayaakuwaka, chi toolokai Juse atkashi saa'u no'umain süma na ¨wuchiikalirua¨ tü ka'apülasüka paraako antaka cha Wajiira sümainwa, nnojotka o'unein suulia no'umain na wayuukanairua[1].

Nü'yataain nümüiwa'a shia wanee Ayaakuwaa kanüliaka Wachikua-Una historia wayuu nükumalain süchikeje nükeraajapa tü nikirajaaka anain. Wachikua shia wane ayaakuwa eere ee'iyatünüin sukuwa'ipa wayuu otta müsia süchikuaje naashajaka na alaülaayuko cha sümaiwa[1].

Kulaalayaawatia

  1. 1.0 1.1 1.2 Eere pütchi nüchiküaje. Aranaga Epieyu