Wp/guc/Anneerü

< Wp‎ | gucWp > guc > Anneerü

Aneerü (alijunaiki: carnero, ovejo) shia wanee mürüt cha Wajiira, aapaanusu supüla mürüla sutuma Wayuu sunulia sutuma atijaskaa shiia Ovis Orientalis Aries. Tü makaa atitnusu chejee Mmakat Muflon chaa Orientee Meriaa sutuma alijuna chaa sumaiwa, tü anneerü apaanusu supüshuwale kassa sunain sutuma Wayuu; tü Sutakaa apanusu supüla ainjaa Wanketa siia sajapü koucha; tü soikaa apanusu supüla ainjaa mawii, tü asalakaa ekünusu siia tü suchiira asunusu ujoolü. Kaatousu sunain 18 (Poloo Mekisai) siia 20 (Piama Shiiki) juyaa.

Annerü

Chaa Wajiira shiia anaaska Mürütka supüla aimajana sumaa kaulaka, tü makaa washirapala kajamüin sulatapaa wanee kassa ouktaa, achajanusu tü mürütka supüla shiian ekiraka so'ü ekawa sumüin alapajusukaa siia sunain Ayulaa Jiipü. Tairú supüla awalaja paunaa siia asirua ees achajanuin kaula siia anneerü, sumüin piachii choujasu supüla shiküin yoolüja siia sunain majayut ekanusu sujuitapaa.

Anaas mürüt chaa Wajiira sutuma ein aippia shiküin nojotpaa awaraijunus supaa mmakat Wajiira. Aikunuipaa asalaa anneerü siia kaula müin sain shi'iruku pa'a yalaa Pala'aipo'u, Marakaaya, Maikou, Uribia siia supüshuwale Wajiiraka.