Wp/guc/Amuuyuu

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Amuuyuu

Tü amuyuuka: Sunülia tü mmapa'akat eere shi'ikajaanüin na apüshiikana outuskana, wanee mma kojutsü atumaa, kanainjejanasü, mma süttüsü eere eere tü e'iküleekalü sutuma wayuu.

amuuyuu de una comunidad de majayutma'ana

shia eere sojoitunuin wayuu, eitaanüsü tü apüshiika, na wayuu eein suchuntuin süshi jee naa oupayuu suchuntüin suchonni shi'itaanüin sa'aka apüshika akatsa kettaapa süpüla süsalijüin ounajatü sa'amuuyuselu'umuin, nnojotsu makatüin.

Tü amuyuuka laülaapa shia eiratüsü sünülia iitnünusu, shiise apüshiika. Piama sükua'ipa tü iilakalu eesü sulu'u paliraain jee katataawain tü jipükalü. Sulu'u tu amuyuuka katatatusu sümuinwa'a tu wayuuka asiruukalü, nntojotsu sa'kain tu outusüka sütuma laülawaa jee ayuulii. Cho'ujaasü mamüin naa waikeyuukana süpüla nayaawatüin noummain, süpüla neerajüin jaralin natuushinu jee jalain nojoitünüin jee ne'eraajüin napüshikana.

Tü amuyuuka shiyawasesu tü nuurala wayuu jee noummain, tü amuuyuuka kojutusu natuma wayuu, nnojotsu süpüla shikerojaanüin suluu'u jee shi'itaanüin piichi sulu'u, pülasü, eesü saa'in wayuu saa'u.

Nnojotsü ma'i pejein sünain piichi, wattasü suulia; otta jo maka nnojolüin shia miyo'u, e'itaanüsü süpücho'u.