Wp/guc/Aippia

< Wp‎ | gucWp > guc > Aippia

Aipia (alijunaiki) jia wanee wunu'u supüshi tü kanüliakalü sütüma alijuna Acacia Farnesiana wainma shiipüse sünain sütüna, sütüma tia cha'aya Epaainya kanüliasu Espinillo blanco. Tü wunu'ukat cheje'ewalü Meejiko otta müsia Ameerika Pasanainjatü, eesü shia sonnaa tü palaakat cha'aya Autüraalia otta müsia uuchejeeru'u sulu'a Aasia.

Aippia

Tü wunu'ukat miyo'upa shia süsa'watüin mekiisat "metro" saja'apüin sulu'u iipünamüin[1] jee süsa'watüin 25 sünainmüin 50 juya suuyase.[2]

Tü Aipiakalü shia wanee wunu'u joutsu sulu'u woumain, anasü nümüin chi wayuu süpüla nipia, süpüla nulümashi, süpüla külaala, süpüla sikii, Watta saalii tü anakapüla chi aipiakai.

Chi aipiakai neemeraya wayuu sunain arüleejaa, sujutkajaya mürüt süchikejee ekawaa. Chi aipiakai chu'ujaashi nümüin wayuu, tü süpanakaa anas süpüla soo'jüin tepichi jo'uiwaa shia, süpüla kakaliainjanüin mülo'upa naya.

Aipia namüin na way uukanaEdit

 
Aliüka saa'u wanee aippia

Tü aipiakat natüma na wayuukana süsa'asü pinchi, nütüma chi piachikai naapaain süpüla ni'rüinjatüin sukuaipa wane wayuu, nipejüin palajana süpüla ni'rüinjatüin wane akuaipaa sükajee tü suwaralakat, süpüla nütüjaain saa'u tü alatüinjatkat nümüin chi wayuu o'ulakinnakai anain sütüma nüpüshi.

Tü süchonkat aipia ekünüsu süpüla nnojolüin laaülaamatüin wayuu, ulesü sule'eru'u tepichi sütüma. Otta shiküin shia tü mürütkat je kaüsüsü sütüma. Müleka shiküle shia mürüt juyapo'ulu ashütaajaasü sütüma. A'lakajünüsü tü süchonkat aipia je asünüsü tü shirakat süpüla suukalaa asha, müleka sü'lakajünüle sümaa paneera anasü süpüla ojuittiraa uliuuna süle'eruje'e wayuu, asajünüsü so'u ja'rain ka'i. Tü sütakat aipia anasü süpüla yülaa

Tü aipiakat sulu'u a'lakajuushin anasü tü shirakat süpüla ayu'laa süchounla wayuu otta müsia süchounla ka'ula otta aneerü.

Tü aipiakat anasü süpüla aainjia luma, pinchi; süsa'asü je sutujunasü. Anasü süpüla aainjia kulaala otta müsia yüüja, otta tü sütakat a'ütaanüsü wane kasa süka. Wayuu sümaiwa sü'lakajapü'üin tü sü'ükat ma'aka saa'in pitchuushi, pusiasü je aainjüna akalü uujolu.

kulaalayaawatiaEdit

  1. Purdue University
  2. Acacia Search