Wp/guc/A'yatawaa jüpüla anaatawaa

< Wp‎ | guc
Wp > guc > A'yatawaa jüpüla anaatawaa

A'yatawaa jüpüla anaatawaa na akumalaakat Alpina, USAID, OIM müsia Kansiyeriakaa julu'u mmakat Ichipkii (Uribia), yala Amuruluu, Waletpaa müsia Siiapala. Jukumaja akua'ipalü müsia ju'yataain müima'a jia jüpüla anaataa jukua'ipa wayuu, apünüin ji'ipapa'a tü jüikakaa anain:

Cosechas exitosas.jpg

- Waneepianjatüin eküülü

- Akanajaa nnerü, müsia

- Pa'injirawaa;

Comunidades participantes

jüpüla tü apünajaakat müsia epijaa.

Tü Akumalaakat Alpina jümaa USAID, OIM müüsia tu jikiikaa tü aluwatasüka jünain jukua'ipa wanasükawama julu'u wounmain, atijashii jüchiki tü anaataa akua'ipa jünain tü aikünaka jüpüla einjatüin eküülü waneepia, müsia oika'awa jüpüshi, ji'ree anattainjatüin jukua'ipa nachounni, napushi müsia nounmain.

Jünain tü ekirajaka apütasü kasa anas, maa ka tü e'raajirawakaa, tü alewakaa, müsia tu kamarainka namüin jüpüla a'yatawaa.

Tü Kamalainka namüin jía tü kaliina akaüsijukarü, kaliina ashukutka, müsia tü apünajaka jüpula ein a'ttia waneepia; juchikijee akatalaa neküin, noikkaain jüpushi jüpula kanneetsen,

Talatüshi napüshu'a jukajee akumajain nakuaippa.

Mauu'luu yaa akotchijirashii jüpula noikkaain yalejeeru'u makaa Parralietu'u, Sia'panaa, Neimalu'u, utalu'upü, müsia jachiituma.

A'ttaalee anooipa'ajeeEdit

Página principal de la Fundación