Wp/grc/Erfordia Latina

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Erfordia Latina

Erfordia Latina (μεταφρασθέν: Ἡ Λατινικὴ Ἐρφούρτη) ὁ τίτλος ἐστίν διγλώσσου ἐκπομπῆς τινος τοῦ Ῥαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Φράι (Γερμανιστι: Radio F.R.E.I.) τῆς Ἐρφούρτη. Tὸ γὰρ μέρος ἐν τῇ Λατινικῇ γλώττῃ μεῖόν ἐστίν.

Τῇδε καὶ αἱ ἐκπομπαὶ ἐν τῇ Λατινικῇ γλώττῃ διαπράττονται

Ἔστιν ἡ ἰδέα δηλοῦν ὅτι ἡ πρωτεύουσα τῆς Θουριγγίας πλήρης ἱστορίας καὶ ποικιλίας μεγάλης ἐστί. Ἐπίσης διαφήμησις γίγνεται διὰ τὴν Λατινικὴν γλῶτταν ὡς πόρον καινῆς καὶ καθημερινῆς ἐπικοινωνίας.

Ἱστορία καὶ ὧραι τῶν ἐκπομπῶν edit

Ἡ τῶν ἐκπομπῶν ἀρχὴ τῷ μηνὶ τοῦ Ἰουλίου 2015 ἦν.[1]. Πάσῃ τῇ Τετάρτῃ, μεταξὺ τῶν ὡρῶν 16.00-16.15 (κατὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸν χρονικὸν σύστημα) τὰ ὅλα ἀκουστέα ἐστιν. Δυνατόν ἐστιν καὶ μετακοῦσαι τὰς ἐκπομπὰς καὶ μεταναγνῶναι τὰ κείμενα ἐκ τῆς κυρίας δέλτου τοῦ ἐρρηθέντος ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ. [2]

Περιεχόμενα edit

Τάδε ἐστίν τὰ πράγματα ἃ δύνανται ἀποφαίνεσθαι παραλλάξ:

  • Nova: νέα ἀπὸ τῆς περιοχῆς τῆς Ἐρφούρτης
  • Angulus librorum: Λατινικὰ γράμματα δύο χιλιετιῶν
  • Thuringiensia: ἐνδιαφέροντά τινά περὶ τῆς Θουριγγίας (γεωγραφικά, ἱστορικά, ἔθη, πρόσωπα, ἀρχιτεκτονική κτλ.)
  • Colloquia Latina: χρήσιμαι λέξεις διὰ τὸ καλῶς διαλέγεσθαι Λατινιστί
  • Angulus Graecus: νέα Ἑλληνιστί

Μετάδοσις edit

Αὕτη ἡ ἐκπομπὴ οὐ μόνον διαδίκτυη ἐστίν! [3]. Τὰ Λατινικὰ ἀκοῦσθαι ἔξεστιν καὶ κεραίᾳ λίαν βραχέσι κύμασι (FM). Oὕτως τοῦτο τὸ ῥαδιοφωνικὸν προϊὸν πᾶσι ἀνθρώποις ἐν τῇ πόλει προσέρχεται.

Σχόλια edit

  1. Μετακοῦσαι τὰς ἐκπομπὰς δικτύῳ
  2. Κηρύττεται ἡ πρῶτη ἐκπομπή
  3. Ξύνδεσμος γενικὸς διὰ τὸ πᾶν πρόγραμμα
 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ Erfordia Latina
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.