Wp/fon/Tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn

Agbomɛ Kanɖofi ɔ tokpɔnla ɖaxo ɖokpo wɛ bo ɖo afɔligbé nú Benɛ tò ɔ. É ɖo kilomɛtru 18 do Kutɔnu toxo ɖo taligbe.

Ɖo xwè 2013 gɔ ɔ tɔn mɛ ɔ tokpɔnla é nɛ ɔ ɖo gbɛtɔ hǔ 600 000 bɔ é nyi é jó tokpɔnla Kutɔnu tɔn ɔ do ɔ é wɛ nyi tokpɔnla wègɔ ɔ ě ɖo gbɛtɔ hú tokpɔnla ɖě lɛɛ́ bǐ ɖo Benɛ tò mɛ.

Ayikungban kɔ́gudu tɔn ji wɛ Agbomɛ Kanɖofi ɔ ɖe.

Toxo Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɔ ɖo dogbo xá tokpɔnla Zɛɛ tɔn ɖo taligbe bo ɖo xá tɔ̀ kpo xù kpo ɖo afɔligbe bo lɛ ɖo xá tokpɔnla Tɔri-Bosi tɔn ɔ ɖo gbadahwe jí bo ɖo xá tokpɔnla Só-Ava tɔn ɖo zǎnzǎnhwejí.

Agbomɛ Kanɖofi sin toxo ɔ jɔ din ɔ xwè tɔn ko yi afɔ-tantɔn kanwe ko mɔ̌ bo ka nyi kanɖo Agbomɛ kpodo axɔsuɖuto Danxomɛ tɔn kpo. Toxo Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɔ jɔ ɖo Kutɔnu toxo ɔ kpa bo ajɔ̌miwa ná do bɔkun nu tovi lɛɛ́.

Agbmɛ Kanɖofi sin tɔkpɔnla ɔ ɖo gbɛtɔ 656 358 ɖo Kɛnsisɔ kpǎ é è blo ɖo xwè 2013 gɔ ɔ tɔn mɛ e. Nǔ e zɔn bɔ gbɛtɔ sukpo sɔ mɔ ɖo toxo ɔ mɛ e wɛ nyi ɖɔ kutɔnutɔ gěgé ɖo adɔtɛn yětɔn ɖo finɛ bo ná do mɔ vivo.

Agbomɛ Kanɖofi sin tokpɔnla ɔ ɖo tokpɔnlavi tɛnnɛ (9) yě ɖie: Agbɔmɛ Kanɖofi Akasato Godomɛ Golo-jigbé Xɛvie Kpanrun Hwɛ̀do Togba Zinvie.

Tokpɔnlavi é nɛ́ lɛ bǐ ɖo gletoxo kantɔn ko atɔ́ɔ́n nukún ɛnɛ̀ (149). Tovi tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn lɛɛ nɔ wa azɔ̌ gěgè yě ɖie: glezɔ kanlinnyinyizɔ hweviwliwlizɔ; yě nɔ lɛ wa ajɔ̌ bo nɔ lɛ wa alɔnuzɔ gěgè kpodo tomɛyiyi kpan.

Wlɛnwin e tovi lɛɛ́ nɔ zan bo do yí fi é yě xwe lɛɛ́ abǐ ěe yě nɔ zan bo nɔ bɛ agban yě tɔn lɛ na ɔ wɛ nyi zohǔn kpɛvi kpodo zokɛkɛ kpo.

Agbomɛ Kanɖofi sin toxo ɔ ɖo wemaxɔmɛ dokɔtɔn kpo linsinmɛ tɔn kpo gěgé é lɛ ɖo azɔkplɔntɛn axɔsutɔn wè mɛ̀ kpaǎtɔn atɔn bo lɛ ɖo wemaxɔmɛ Kplɔnyiji balavɔ axɔsu tɔn ɖokpo bɛ ɖo gletoxo zogbajɛ tɔn mɛ.