Wp/fon/Tohan benɛto tɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Tohan benɛto tɔn

Yɛhwénɔ Gilbert Dagon wɛ wlǎn tohan benɛto tɔn, bɔ é do kɛn nu ɖo xwe 1960 tɔn mɛ hwénu é benɛto jɛ édésúnɔ sí é.

Tohan Benɛto tɔn

Xógbé é ɖo benɛ'tohan ɔ mɛ éEdit

I.

Ɛɛn Sín hwexónú wɛ̀ yɔlɔ̌ kó sɔ́ akpàpkà tɔ́gbó mitɔ́n lɛ́.

Bɔ̀ yé kó jɛ̀ gòdó mɛ̀ lobo kpankɔ́n, bó vánkàn kpó xomɛhunhun kpán.

Bó yí sozɔnu, bɔ̀ kanjɔ kɔnnyi ayǐ bí ványáványá.


Hanyiyi:

Benɛ́ɛ́ tó vi lɛ́ mi, mi sítè

Oó! mi sítè b'á nyí ɖésú

Ayǐ ɖó hunhɔn ɖ'ayí jí wɛ, mi bo fɔn!


II.

Benɛto lí ɖote tɔ ɖín tɔn lɛ́, mi lɔ kán wézun wá,

Mi sɛ ta kpélé bo má sɔ́ kanlan gbe o,

Bá mɔ gan do wá To yɛ'zɔ, nú é ná yi ta,

Bonú vívù vivù mìtɔn lɛ ká ná mɔ gù tɔn ba.

(Hanyiyi)


III.

Homɛsin kpódó wangbɛ́númɛ jɔhɔn kpo ɖo nyinyi wɛ do kɛ lɔ jí

Cobɔ Benɛtovi má lín nú ɖé o,

Vò bo gó bɛlɛwo,

Gó bonú núɖé má gba'ayí ɖo nu wé o,

Aɖo kun nɔ yá so winnyan ǎ!

(Hanyiyi)

IV.

Vɛ̌ ɖé jí do sɔ wú bo kpɔn ásiyá to towé tɔn.

Sin tɔn amamú ɔ nyí nukunɖuɖo towé,

Bɔ vɔvɔ ɔ filín wé akɔnkpikpan é tɔgbo towé lɛ ko ɖo sin hwéxonú é,

Bɔ kokólójó ɔ ká ná jiɖé wɛ ɖɔ ɖɔkun ɔ a ná wá mɔ́ dódó.

(Hanyiyi)

V.

Benɛto cé ɔ,

Só é hwesivɔ nɔ́ bálá ta ná nyɛnɛnɛ lɛ,

Ɖèkán má ɖo xixá, gbèhán é ɖ'ágbafáfá é wɛ,

Sɛ sɔ́ do b'àcɔ́ nú wè,

Gelesì ɖé nɔ́ xó kán ɖo ayǐ towé jí cobo nɔ́ nu ɖu a

(Hanyiyi)