Wp/fon/Ma tɛnjan

< Wp‎ | fon
Wp > fon > Ma tɛnjan

Ma tɛnjan Bénɛɛ sin nusunnu wɛ, b'ɛ nɔ ɖu zozo tɔn alo fifa tɔn kpo Telibɔ kpo alo kpo wɔ kpo Gi kpan.

Ma tɛnjan

Plat de Man Tindjan au Bénin.jpg
Nyikɔ tɔn ɖévo lɛ : Ma tɛnjan
To é mɛ é jɔ ɖé é : Benɛ
Ɖadonu tɔn lɛ : Ma, Hwevi hihi, Kpanma, Amɔ ...
Nu é nɔ ɖu na lɛ : Wɔ̌, Ɛba, Telibɔ ...

Ma tɛnjan ɔ nusunnu Bénɛɛ tɔn bo nyi ma xo kple kpodo lan tɛnmɛ tɛnmɛ, hwevi hihi, kpanma amɔ, asɔn, agasa kpodo gusi kpan. E nɛ wu wɛ nyikɔ tɔn nyi Ma tɛnjan. Ɖo e kpɔn do nukun wu ɔ e nɔ mɔ ɖɔ tɛnmɛ kun sɔ kpo ɖe mɛ o, bɔ ma lɛ kpodo ajɔxanu e ɖe mɛ lɛ kpo, ɖe nɔ yi do ɖewu. Ɖo ma nɛ ɔ mɛ ɔ e hɛn ɔ e na mɔ Lan (gbɔ lan, koklo lan, azwi lan, nyibu lan, xɔ lan kpodo gbemɛ lan tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ kpan), Kpanma (nyibu nyu), Asɔn, Amɔ, Degɔn, Hwevi hihi, Hwevi susɔ bɔ e nɔ sɔ Gusi do yi kɔ na, bo nɔ sɔ Gbɔtakin (gbatakin), Ayoma, Ayo, Jɛ, Lɛnlɛnkun kpodo nuhwɛnkun tɛnmɛ tɛnmɛ kpan dó dò vivi lanmɛ n'ǐ.

Hwenuxo ma tɛnjan tɔnEdit

Tan ɔ mɛ ɔ, Nyɔnu e jlo klɔ nukun nu asu tɔn alo asu xɔntɔn tɔn, alo xɔnɔ tɔn bo na dó dò vivi lanmɛ nǐ, nu e na tɔnjɛji ɖɔ asi e mitɔn yi wan nu e mi e. Nyɔnu ɖelɛ nɔ ɖǎ bo na dò fa xo mɛ nu asu yetɔn lɛ alo bo na dó byɔ sɔkɛ ɖo asu yetɔn. Nyɔnu ɖevo lɛ nɔ ɖǎ bo nɔ do nuɖiɖa nunywɛ e ɖo yesi xɛlɛ na do dɔn sunnu ɔ ni na yi wan nu yě. Ehɔn mɛ ɔ e sɔ nyi nyɔnu (asi e ɖo sunnu ɖe si alo nyɔnu e ɖo asu ba na dawɛ) lɛ sin walɔ kɛdɛ, din ɛ ɔ mɛbi kpǎa wɛ nɔ ɖu hwebi nu ɖo taji ɔ Agɔ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ hwenu (Alɔwliwli, Yɛhwesin lilɛ, cyɔ ɖiɖi...). Ɖiɖa walɔ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ tǐin.

Ɖadonu tɔn lɛEdit

 • Hwevi hihi
 • Timati
 • Takin
 • Afintin
 • Amivɔvɔ
 • Fɔnma
 • Masa vɔvɔ

Lé é nɔ ɖa gbɔn éEdit

 1. Kɔn ma ɔ do sin mɛ, ɖe kpaso lɛ sin mɛ lobo klɔ ee kpo e,finyɔn bo gbidi.
 2. Glin timati ɔ ɖo seji. Ɛe xu sin hwevi ɔ mɛ bo klɔ ɛ.
 3. Kɔn timati, masa, takin, afintin, ami ɔ kpodo jɛ kpo do ma ɔ ji lobo nya ɖe do ɖe u .bɛ hwevi ɔ de ji.
 4. Enɔɖui kpodo lio kpo. E nɔ sɔ wɔ lɔ do ɖu na.