Wp/fon/Lěé yè mà lin gbɔ̀n mɔ̀ jɛ̀ ná nɔ̀

< Wp‎ | fonWp > fon > Lěé yè mà lin gbɔ̀n mɔ̀ jɛ̀ ná nɔ̀

E nɔ ɖɔ́ lěé yé mà lin gbɔ̀n mɔ̀ jɛ̀ ná nɔ̀
Cɔcɔ̀ géé mɔ̀ jɛ̀n ná nɔ̀
O gbɛtɔ́ lɛ́ yé mà lin gbɔ̀n mɔ̀ jɛ̀ ná nɔ̀
Cɔcɔ̀ géé mɔ̀ jɛ̀n ná nɔ̀
Ahwan wɛ ná wà mɔ̌ ɖò gbɛ mɛ à  ?
Okpo wè nà sɔ́ bó dó é à?
é hala nɔ sɔ́ bo gbɔ̀ nà kpé wú ǎ
E kó nyi hun wɛ̀ é nyi ɔ́
mi alɛ tɔn gégé tiin
Aɖǔɖò finfɛn ɖòfi
vɛ́ mɔ́ númɛ cob'ɛ sàvo númǐ
O nù è kò húga mɛ lé ga jɛn kó hú
nyi tɔ́n lɔ́ guun wɛ̀ yè na sé ɖ'axéxé ɔ́ mɛ
ɔcɔ̀ géé mɔ̀ jɛ̀n ná nɔ̀
O gbɛtɔ́ lɛ́ yé mà lin gbɔ̀n mɔ̀ jɛ̀ ná nɔ̀
Cɔcɔ̀ géé mɔ̀ jɛ̀n ná nɔ̀