Wp/fon/Gogotɛnkpɔn

< Wp‎ | fonWp > fon > Gogotɛnkpɔn

Toxo ɖe wɛ ɖo Sɛgbohwɛ kpodo Agatɔgbo kpan tɛntin. Gletoxo kpɛvi  ɖɛ wɛ bo ɖo Tɔji bo ka lɛ ɖo ageji. Ɖɔ wɛ Gogotɛnkpɔnnu lɛ nɔ nyi.  Nyɔnu yetɔn lɛ nyɔ ɖɛkpɛ tawun bo ka nɔ ɖa nuɖuɖu vǐvi.

Fitɛ Gogotɛnkpɔn nyi ɔ ka go sin?

Sin mɔ nu nukanbyɔ nɛ ɔ tàn mɛ wɛ mǐ na mɔ ɖe. Kunnuɖiɖe tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ ɖo ɖiɖexlɛ mǐ wɛ ɖɔ ''Nawe ɖe wɛ tǐn bo nyɔkpɔn tawun. Ɖɛkpɛ nyunyɔ tɔn zɛxwe. Gogo tɔn nyɔ kpɔn bo fɛwu tawun bo dɔnmɛ. Nawe nɛ ɔ wɛ zan wlɛnwin ě ɖ'asi tɔn e do dɔn lɛtriki wa toxo ɔ mɛ ; ɖó e ɖo xusu-xusu mɛ xa Toxoɖɔtɔ-tozɔwatɔ hwe nɛ nu tɔn lɛ. Nufyan mɛ nu tawun wɛ nu nɛ ɔ nyi nu toxo nɛ nù lɛ,  ɖo ayixa e Nawe nɛ nɔ zan do mɔsin nu wuvɛ tɛnmɛ tɛnmɛ e gletoxo ɔ mɛ nu lɛ nɔ sɔ wa mɔ'ɛ lɛ e. Lɛtriki nɛ e Nawe ɔ dɔn wa ɔ lú Nya mɛxo mɔnɔ Gletoxo tɔn ɖe b'ɛ ɖɔ enyǐ : «Gogo tɛnkpɔn!» Bɛ sin hwenɛnu ɔ nyikɔ nɛ ɔ ci toxo ɔ wu. Lee mǐ se gbɔn ɔ nɛ