Wp/fon/Dada Gbɛhɛn-Azin mlamla

< Wp‎ | fon(Redirected from Wp/fon/Dada GBƐHƐN-AZIN mlamla)
Wp > fon > Dada Gbɛhɛn-Azin mlamla

Axɔsu Kowundo

Gbɛhɛn-Azin b'ayijlɛ

Akɛtu akɛfɔ

Akɛfɔ laye laye maku

O nu kpluté kpluté má góxò n'alé mɔ̌

E mɔ́ nɔ̀ xɔ avɔ̌ ɖ'axímɛ̌ bo nɔ́ byɔ̌ xunà

E xɔ̀ hún e gbo cadako

Waci Komɛ gbatɔ

Aglazunmɛ gbatɔ

Soɖegbe'xɔsu dɛ̌gán hutɔ

Axɔsu un to dě un to dě un to cɛncɛn

O Danxomɛ'xɔsu un to dě un to dě un to cɛncɛn

Alada'xɔsu un to dě un to dě un to cɛncɛn

O Jimɛ'xɔsu un to dě un to dě un to cɛncɛn

Axɔsu Zoɖixomɛ

Danxomɛ'xɔsu Zoɖixomɛ

Alada'xɔsu Zoɖixomɛ

Jimɛ'xɔsu Zoɖixomɛ

Zoɖixomɛ ji Gezo un gbɛ tawun

Gezo'xomɛ ji Glɛlɛ hunsyɛn kpankɔn

Glɛlɛ'xomɛ ji Gbɛ́hɛn-Azǐn aklàsú bɛtɛ̌

Aklàsú bɛtɛ̌ bɛ̌ ɖó nyǎ

Axì é jɛ̀ ɖo lalɛ'xɔsu kɔxo é

Axì é ɖò nà jɛ wɛ́ ě

Axɛ̌ é na ɖò jɛ wɛ̀ é

Woya woya é ɖò jɛ wɛ̀ é

E mɔ́ nɔ́ kplě hún bo nɔ̀ kplě lɛgba démɛ̀

O kusi jawunkpà

O ti o di

Kwɛgbɛ gbe mà ɖi lǒ

Dɔnlin adán afɔ́ ma kpò zɔ́n

Axɔsu tatalata

Danxomɛ'xɔsu tatalata

Alada'xɔsu tatalata

O Jimɛ'xɔsu tatalata

O tatalata ma le mɛgan ɖ'asěmɛ̀

Ale mɛgan bo hɛn Dumɛ kpata o kpata o sewun

A ɖɔ́ e sɛ̌n d'asa

A ɖɔ́ e sɛ̌n d'awa

A ɖɔ́ e jodo nyì mɔ̌ zɔntɔntɔnglingɔn

Axɔsu mɛɖelɔkpa nɔ́ jlɛ hɛn

Xa ɖokpo yi hu asɔfǐin b'ɛ ɖɔ hɛnhɛn

Hɛnhɛnvi mɔjɛmɛ ma wa gbɛnu ɖ'akpo

A zlɛ zǔn bo yi ɖo zɛngbin ɖo Wumakɔ


Bɔ Wumakɔ'xɔsu ɔ lɔ cimɛ

A ɖo mlɛ nu hwenɔ b'ɛ tɔ cinɔ

E ɖ'abuke un gowungbelu

E mɔ nɔ̀ dǒ to gban bo nɔ yi ɖiɖa kpotɔnɔ

Abuke un gowungbelu

Waci Komɛ gbatɔ

Aglazunmɛ gbatɔ

Soɖegbe'xɔsu dɛgan hutɔ

Axɔsu tantanlyan'xɔsu

Axɔsu nya ma gbɛ nu gɔ

Nya ma gbɛ nu gɔ bo ze asi tɔn'nɔ́ bo yi ny'akwɛ ɖo Xɛtin

Bo ɖɔ nya ce nya ce

Mǐ ɖo mɔ nugbo

Mǐ vɛ̌ nugbo

Lee mǐ nɔ dɛ̌ɛ e nɛ̀

Awozi aditi boɖo boɖo

Ajanuhla wɛ yi ji bo yi junjɔn ayibɔbɔ ji

Bo ɖɔ ahwanfunfun din tɔn nyɔ kɛɖɛ

Mɛhuhu din tɔn nyɔ kɛɖɛ

I na jo diri ɔ sa yi na yi yɛ o giri yɛyɛ

Akɛtu akɛfɔ

Akɛfɔ laye laye maku

Zomlɛhɛn awe xwɛ ɖo Xweɖa

Zo wɛ kpɔn atin kpo kan kpo bo ɖɔ nǔ e nɛ lɛ bi zun afǐin

Ajawungluglu yovo lɛ tɔn

Un xomla we jɛ'xɔsǔ