Wp/fon/Cyɔ nu wiwa

< Wp‎ | fonWp > fon > Cyɔ nu wiwa

Cyɔ nu wiwa alo mɛɖiɖi ɔ nyi nu bɔkun nu e yi kɔn a.

Titomɛ cyɔ nu wiwa tɔn Nu e ɖo na tunwun hwɛ co bo jɛ wezun nu nù cyɔ nu wiwa : fi e mɛkuku ɔ na gbɔjɛ ɖee, nɛ wɛ e na ɖǐ gbɔn?, gba e na xɔ e

Cyɔ nu wiwa e tiin eEdit

Nu tɛnmɛ tɛnmɛ e na gɔ na e. Nu e ɖo na tunwun hwɛ co bo jɛ wezun nu nù cyɔ nu wiwa bɔ e ma na ɖo blɔ a lɛ e di e

Fi e mɛkuku ɔ na gbɔjɛ ɖe eEdit

Hɛnnu mɔ mɛ e ku e tɔn lɛ kan. Ye wɛ na yi tagbeyisɔ do nuwiwa ɔ bo na kpɔn lé e akwɛ e ɖo yesi na kpe gbɔn e wu bo nu mɛ e ku to na yi sinfifa mɛ alo e na nɔ xwe gbe ye na tunwun.

Sinfifa mɛ sin nɔtɛn ɔ azɔwe e nɔ kpe nukun do mɛ e ko ku lɛ sin agbaza wu bo nɔ wlibo na ganji e wɛ. E nɔ nyi axɔsu tɔn co bɔ mɛ kpǎa tɔn lɛ ɖe. Fi e nɛ ɔ abwɛmɛ nunɔ kpodo wibanumɛ kpan sin tɛnmɛ wɛ, bo nɔ d'alɔ hɛnnumɔ lɛ bɔ ye nɔ wa yi kpɔn mɛvivɛ yetɔn co bo nu cyɔɖiɖi zan na kpe. Azɔxwe nɛ ɔ nɔ wa azɔ hwe lɛ bi nu kpodo gan lɛ bi mɛ kpan. Bo na do tunwun akwɛ nabi e na su e ɔ e jɛxa ɖɔ e ni kpɔn fi gege tɔn hwɛ co bo sɔ fi ɖokpo, ɖo akwɛ lɛ bi nɔ nyi nu ɖokpo ɔ gbɔn fi bi a.

E hɛn ɔ e na jo mɛ mɛ tɔn do xwe gbe bo na wlibo nu agbaza tɔn kaka yi jɛ gbe e gbe e na wa cyɔ nu tɔn bo ɖǐi e. Xɔ e mɛ e na nɔ e nà nɔ ná jɔhɔn ganji. Jɔhɔn ɖo na nyido cyɔ ganji bɔ sukpɔ ka na jɛ wu tɔn a. E nɔ do atinkɛn (Formolle) nii nu e ma gble o.

CyɔgbaEdit

Mɛɖiɖi nu wiwa ɔ agbaza mɛ e ku e tɔn sɔ dó dò wɛ, bo nyi mɛsɛxwe'walɔ ɖagbe ɖe bɔ gbɛ ɔ mɛ bi kpǎa ɔ mɛbi nɔ blo. E hɛn e nɔ yi kuxwe axɔsitɔn alo e hɛn ɔ e na ɖi ɖo xwe gbe alo kuxwe hɛnnu ɔ tɔn.

Mɛze dodo ɔ ɖe alɔkpa we:

  • E nɔ kun dó ɔ kpowun ma tlɛmɛ bo nɔ sɔ cyɔgba ɔ de mɛ bo nɔ kɔn kɔ kɔnnyiji kaka bɔ dó ɔ nɔ gɔ.
  • E nɔ kun dó ɔ bo nɔ tlɛmɛ bi bo nɔ sɔ cyɔgba ɔ demɛ bo nɔ kɔn kɔ kɔnnyiji. Alo e nɔ wun kɔ kpɛɖe kɔnnyiji bo nɔ sɔ dalu dò dó ɔ nu bo nɔ tlɛ bi.