Wp/fon/Biɔ Gerǎ

< Wp‎ | fonWp > fon > Biɔ Gerǎ

Biɔ Gerǎ ɔ axɔvi Wasangari Akɔkplekple totaligbe Bénɛ to ɔ tɔn wɛ nǐi

TanEdit

Ahwafuntɔ ɖaxo ɖe wɛ, bo ka gosin Axɔvi-kunkan Mako-Gbǎasi N'Gerǎa tɔn mɛ. B'ɛ jǐi ɖo lexwele 1856 ɖo Gbǎasi toxo Kalalé tɔn mɛ. E ku ɖo azan 17ɔ Wǒosun lexwele 1916 tɔn ɖo Bawura toxo Bɛunbɛrɛkɛ tɔn mɛ. Tɔ tɔn nɔ nyi SABI YERIMA bo nyi Akɔta Wasangarinu lɛ tɔn bɔ Nɔ tɔn ka nyi akɔta Ganɖonu lɛ tɔn.

E fun ahwan gege na do su ali do Yovo flanse ny'ahwan wa to bo yi to ɖo tovi lɛ si tawun.

Ɖiɖe tɔn bɛ ɖo sɔji ɖo toxo Paraku tɔn mɛ. Nyikɔ tɔn ɖesu ɔ wɛ nyi Gbǎsi N'Gerǎa.

Nunywɛtɔ Bénɛ to ɔ tɔn gege wlan nu do ji tɔn. Yeɖěe wɛ nyi : Leon BIƆ BIGU, Sévérin AKANDO, Jibril DEBURU, Mathurin C. HUNNYIKPO ɖo kpɔ xa Samuel DECALO.

Mɛɖaxo GastonYAMARO blo yɛwunkɔnnyidowu Cɛju tɛnwe nukunxwixwe tɛnwe tɔn do ji tɔn ɖo xwe-kpe-xwe-nu 100ɔ ku tɔn tɔn bo sɔ do kanji ɖo azan 21ɔ ayidosun 2016 tɔn.

Azan 18ɔ Wǒosun 2016ɔ tɔn wɛ e ɖu fi gosin bo yi Mawu mɛ tɔn 100ɔ.

Xojlawema La Nation, e tɔn ɖo azan 30ɔ nuxwasun 2018 tɔn ɔ kɛnu do lee e na sɔyɛd'ajo ɖo watomɛbanyɔnwi linu e wu