Wp/fon/Azɔ̌ wɛ nyi akwɛ

< Wp‎ | fonWp > fon > Azɔ̌ wɛ nyi akwɛ

Nǔ nà nyɔ̀ nu mɛ wu wɛ, ɖyɔvi winnyawinnya kpo dɔnkpɛvu jɔwunjɔja ayimɔnunanɔ ɖe lɛ kpo nɔ ɖò kanxo wɛ. Ɖè lɛ́ nɔ ɖò wezunnu afɔ sinyɛsinyɛ ɖ'axilixo bo nɔ ɖ'ajɔ yětɔn hwlɛndo wɛ. Gege yetɔn nɔ̀ byɔ azɔkplɔ̀nxɔsa lɛ bo nɔ kpenukun d'azɔ é kplɔn wɛ yě ɖe lɛ wu kaka bo nɔ yi fliwema yětɔn. Mɛ ɖevo lɛ nɔ wlibo nu wemakplɔkplɔn ɔ, kaka bo nɔ yi kplɔnyijibalavɔ lobo nɔ tɛnkpɔn bò nɔ tɔn nǔɖe ɖò gbɛ yětɔnmɛ gee. Akwɛ na mɔ wu wɛ è ɖo kan enɛ lɛ xo wɛ nɛ. Ajamacoo nu yě ! Mɛ e ma nɔ wa nǔɖe ǎ bo ka ɖ'akwɛ ɔ, wan wɛ nɔ̀ nɔ́ wǔ tɔn: e ma ko nyi axansunxotɔ ǎ, hǔn e na ko nyi tonyatɔ alǒ mɛxogbafuntɔ, nǔxohizitɔ.