Wp/fon/Alwɛmɛnunɔ

< Wp‎ | fon(Redirected from Wp/fon/Alwɛmɛnunɔ kpodo cyɔnuwiwa kpan)
Wp > fon > Alwɛmɛnunɔ

Ɖo afɔgokɔ Bénɛ tɔn ɖo taji ɔ Kutɔnu, Agbomɛ, Glexwe kpodo toxo e lɛdo ye lɛ e kpan ɔ, mɛɖaxo Joël Noret yi cyɔ nu wiwa gege sin tɛnmɛ nu xwe mɔkpan. E sɔ cyɔ nuwiwa ɔ e nɔ mɔ yɛsufifɔ wɛnɛ mɔ ɖo kplekplemɛ yɛsufifɔ'li tɔn ɖo afɔgokɔ Bénɛ tɔn : nu mǐ sɔ Klisanwun katolika lɛ, gbigbɔwiwe nɔ, lɛ gbagbɔnɔ lɛ kpo hɛndo mǐtɔn lɛ kpo. Nuwiwa gege nɔ do gungun nu cyɔ nu wiwa kpodo tuto tɔn lɛ kpan kaka yijɛ cyɔɖiɖi gudo. Mɛɖaxo Joël Moret sɔ kpɔndewu ɖokpo ɖo te : Cyɔ nu wiwa Nɔye Mireille tɔn. E kpɔnmɛ ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖɔ mɛ gege wɛ ɖonu ɖo cyɔ nu wiwa ɔ mɛ, bɛsin hɛnnumɔ mɛ e ku e tɔn ji kaka yijɛ hɛnnu sɛya hɛnnu lɛ bi ji kpodo cyɔ nu wa tɔ lɛ kpan. Ɖokpo ɖokponɔ yetɔn ɖo nuɖe bo na wa ɖo cyɔɖiɖi ɔ mɛ sin xoxo hwenu kaka wa tɔn fi. Lo ɔ, e na ɖɔ nu wiwa nɛ lɛ ɔ nɔ wa ta myɔ deji ɖo hwenu ta↵ji taji ɖe lɛ ɖo gbɛzinzan gbɛtɔ tɔn mɛ, ɖo taji ɔ kuhwenu kpodo cyɔ nu wiwa hwenu kpan.

Vogbingbɔn lɛEdit

Vogbingbɔn e tǐin ɖo Hwɛndo nu wiwa afɔgokɔ Bénɛ to ɔ tɔn e kpodo Sinsɛn nu wiwa Sinsɛn lɛ tɔn kpan nɔ zɔn bɔ cyɔɖiɖi nɔ do zinflu do mɛ hwěnu e na nyikan nu cyɔ nu wiwa e. Nukije kije Mɛɖaxo Moret tɔn ɔ ɖe tɛn e mɛ e mɛ ɖokpo ɖokpo ɖe nu ɖo cyɔ nu wiwa mɛ e xwlɛ kpodo tɛn e mɛ mɛ e ku e ɖesu ɖee xwlɛ, e na ɖɔ tɛn e mɛ e ɖe nu hɛnnu tɔn (Tɔ/Nɔ, Asu/Asi, nɔvi, vǐ...) mɔ ɖokpo ɔ Sinsɛn ě e nɔ yi e kpodo azɔ ě e nɔ wa e kpan : mɛ nɛ lɛ ɖokpo ɖokpo hɛn ɔ ye na kɛnu do tito cyɔɖiɖi mɛ e ku e tɔn mɛ. Fi e adɔndindɔn nɔ wukun sin e ɖokpo nɛ. Nu ɖɔgbotinsa kpodo ali fifa kpodo gbeɖokpɔ hɛnnumɔ lɛ biba kpan ɖo taji ɖesu. E ɖo mɔ cò cɔ́cɔ́ doɛ, jlɛ kpodo adangblɔn nu mɛ kpan kpodo kɛnli do kɛnmɛ kpan nɔ han ɖo cyɔ nu wiwa gege mɛ a.

Mɛɖaxo gbɛgbe nu nu walɔ nɛ lɛ e e nɔ mɔ cyɔɖiɖi hwenu e bo do zogboe nubaɖu e ɖo cyɔɖiɖi mɛ nu ɖokpo ɖokpo mɛ e ɖo nu ɖe mɛ e tɔn ji, ɖo taji klan e nɔ wa tǐin ɖo hɛnnu ɔ kpodo sinsɛn lɛ kpan tɛntin e kpan.