Wp/fon/Ahomɛ-Lokpo

< Wp‎ | fonWp > fon > Ahomɛ-Lokpo

Ahomɛ-Lokpo ɔ, tokpɔnlavi wɛ é nyi ɖo tokpɔnlavi tɛnwe (7) tokpɔnla Só-Ava tɔn mɛ, bo ɖo tokpɔn Xulɛnu ɖo Benɛ tò mɛ.

Tokpɔnlavi é nɛ ɔ, ɖo dogbo xá tokpɔnla Dangbo tɔn ɖo taligbe kpo zǎnzǎnhwe jí kpan , bo ɖo xá Só-Ava kpo Hwɛdo-Agekɔn kpan ɖo afɔligbe, bo lɛ ɖo xá tokpɔnla Agbomɛ Kanɖofi tɔn ɔ ɖo gbadahwe jí.

Ahomɛ-Lokpo ɔ, ɖo gletoxo wǒ (10) yě ɖie: ,Ahomɛ-Lokpo sin wè vlɔ̀ ɖò, Ahomɛ- Wunmɛ, Asédokpa, Besetɔnu, Hɛni Kɛntɔ Agé, Kɛntɔ Ɖɔkpakpa, Kɛntɔ Wujra, Zungomɛ, kpo Zunkpode kpo.

Ɖo azǎn 27 gɔ ɔ xwè 2013 tɔn mɛ wɛ Ahomɛ-Lokpo huzu tokpɔnlavi nu tokpɔnla Só-Ava tɔn.

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe « INSAE » tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn mɛ e ɔ, Ahomɛ-Lokpo ɖo hwɛndo 2035 kpodo gbɛtɔ 11026 kpan: nyɔ̌nu 5539 kpo sǔnnu 5487 kpo.

Ɖo Ahomɛ-Lokpo ɔ gbè gěge sukpo amɔ̌ fɔngbe do tɔ lɛ sukpo tawun.

Azɔ̌ e tovi lɛɛ nɔ wa lɛ̌ ɖie: glezɔ, kanlinnyinyi, gbenyinya, yě nɔ lɛ wa alɔnǔzɔ; gege yetɔn nyi hwewlitɔ bɔ yě ɖo wlɛnwin gěge bo nɔ wli hwevi lɛɛ na. Ɖo glezɔ yětɔn wiwa mɛ ɔ nǔ e yě nɔ do tawun wɛ nyi : mǎ, timati, gbade, fɛnnyɛ̌, atakin, fevi, aziǐn, kpodo dokwin kpan.