Wp/fmp/Nshùmbù'

< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Nshùmbù'

*Zén ghə̀ə̄lɑ̄' yǒh mfhʉ̄ mɑ̀ hɑ̄?*


Ngɑ̌ cɑ̀'sì yēē lɑ́ póómɑ̄. Nzɑ̌ mbɑ̄ tɑ̀ mɑ̄ngén mbhì, póózū mɑ̄ncōp. Pō lɑ̀lǐ' cēh ghə̀ə̀ yōh mɑ́ Nùfī mbī'tū mɑ́ yāā lɑ̌' mɑ́ shʉ̀ɑ́nù mbí pɑ̌lɑ̄' làh njīī mɑ̀ pó mɑ̀nŋwɑ́' ghə̀ə̀ yōh tɑ̀ mɑ̄ncēh. Yāā lɑ̀shʉ̀ɑ́ póálɑ̄' sì' shʉ̀ɑ̀ tɑ̀ póángə̀' cə̄ə̄, yāā tōm nshǔ pō mɑ́ Nùfī, tɑ̀ yāā bɑ̄ sǐ' yǎt zén ghə̀ə̄lɑ̄' yōh tɑ̀ nkwēn zě'è lè!

Ndɑ̌'mɑ́ kwɑ̀' zén ghə̀ə̄lɑ̄' yǒh mɑ́ Fè'éfě'è, mbī'tū mɑ́ póálɑ́' ndī' ghə̀ə̀ mbɑ̀ kɑ́ ntīē nù lɑ̄, pō lī' yū' yāā tōm nshǔ pō mɑ́ "pó ngʉ́ mɑ̀ fě'è", "ǒ sì ghʉ́ fà'á", "ghʉ̀ mɑ̀ fě'è", "pɑ̌h mbɑ̄ zǒh mɑ́ fě'è", "ngɑ̌ pə̀' fě'è", fà'á lɑ́, zén ghə̀ə̀ yōh dhī nzhīē mɑ́ Fè'éfě'è. Ndɑ̌'mɑ́, kɑ̌' sì yà tū, mɑ̀ pɑ̌h ncēh yāā mɑ́ "Mɑ́ mbɑ̀", lɑ̄ mɑ̀ pɑ́ pō pāt ncēh yāā mbɑ̀ ndɑ̌'mɑ́ " Ghə̀ə̄lɑ̄' ", pɑ́' " Ghɔ̀málā' " lɑ́, lɑ̄ mbɑ̀ mɑ́ " Ghə̀ə̄ kô'sīē. "

Làh nshī njǎm nɑ́ zén Nùfī, pɑ́' ngɑ̌ fhʉ̄ njā' fhʉ̄ sáá sōk yēē lɑ́ í, pō lɑ̀lǐ' cēh yāā mɑ́ Nùfī mɑ̀ nǔ shʉ̀ɑ̄ pʉ̀nòk sì' shʉ̀ɑ̀, mbɑ̀wɑ̄lɑ̄ ŋɑ̄' nshù ī tɑ̀ ndhʉ̀ndhʉ̀ mɑ̄ mfī', pō shwīī mɑ́ "Nùfī". Ndɑ̌'mɑ́ nɑ́ nzɑ́ ngù'é lè, póózú pàt ngén tɑ̌ mbhì yə̄ə̄. Mǒ' pàt ntōm zě'è pō mɑ̄ncēh mɑ́ Kʉ̀khʉ̀ɑ̄nkèn, mó' pʉ̀ mɑ̄ncēh mbɑ̀ mɑ́ Ngə̄ə̄ndùàlɑ̀, pō mɑ̄ncēh mɑ̀ flàŋsī mɑ́ "Internet". Nkâmsīē Cǎmdà' sǎt nā í ntám fìè zǐ mɑ̀ ǎ ndēn mɑ́ "Ǹ dɑ̌' kɑ́ yǎt wū!"

Ò sǐ' ncām nā ó pó ó bɑ̄, mɑ̀ ò kɑ́ cēh yāā mɑ́ nsʉ̀ɑ̀, mbī'tū mɑ́ yáá mfōh nsʉ̀ɑ̀ ndéndēē, Ǹ sì ìngén sīē lè zě'é ɑ́ pàhsì mvàk yáá ndáh nnák lɑ́ mbí pèn bɑ̄, ndɑ̌'mɑ́ ngɑ̌ mɑ̀ndɑ́ɑ́sí pɑ̀mfátmfāt, póálɑ̄', mɑ́ pɑ̀h zɑ̄ pìī yāā ndáh ngʉ́ ghə̀ə̄lɑ̄' yōh, ghə̀ə̄ nkâmsīē Ca᷅mndà' yómɑ́, ndə́ə́ pɑ́' wùwùɑ̀ lɑ́!

Pʉ̀ tɑ̀ njə̄ə̄ sǐ' nját zě'è nkə́' làh mfɑ́' sì pō cō' bɑ̄, sə̀ə̄wèn sǐ' nját mbēn mbʉ́ɑ́ sìēpíé nɑ́ nù bɑ̄, mbɑ̀wɑ̄lɑ́ ncāk ndɑ̌' làh njīī pìīmfɑ̀' tɑ̄ ntō' mfɑ̀'. Pɑ̌mbhì kɑ̌' mɑ̄ngʉ́ sì' fà'á, mɑ̀ ghə̀ə̄lɑ̄' yōh lɑ̀yǎ' zhīē shìshíémōh!

Póómɑ̄, ɑ́ pɑ̀h zɑ̄ pìí nɑ́ béé sìì kʉ̀khʉ̀ɑ̄nkèn lè ndáh nzáhsí ghə̀ə̄lɑ̄' yōh, ntā'sī pɑ́' ngʉ́ngà' lɑ́ ndáh nŋɑ̄' ghə̀ə̀ yǒh nhɑ̄ tɑ̌ pūh. Fà'á lɑ́, ɑ́ pèn kāā nɑ́ Wikipedia, pèn yèé mbɑ̀ yàā ŋwɑ̀'nì lɑ̄ mɑ̀ pó tìè mɑ̀ ghə̀ə̄ ngèn (tɑ̀ flàŋsī lō', tɑ̀ ngrǐsì lō', tɑ̀ njámân, sə̀pánîsh, Shinōà lō'), pèn fāh yāā nŋwɑ́' mɑ̀ ghə̀ə̄ fè'éfě'è. Fà'á lɑ́, pʉ̌ Wikipedia píá pʉ̌ Google ìnjēē mɑ́ pó kòmfɑ́' nɑ́ ghə̀ə̄lɑ̄' yōh tɑ̀', njɑ̄ɑ̄ yáá nɑ́ nkwèè nkǎ'mfɑ̀' mɑ̄ɑ̄.

Nùfī, tɑ̌ thʉ̄!

Nǔ lɑ́' pɑ̀ wèn...

Il y a actuellement des 25 articles.
Francophonie Mondiale

Éditions Wikipedia:
Flag of France.svg Français  • Flag of Wallonia.svg Walon  • Flag of Normandie.svg Nouormand  • Flag of Picardie.svg Picard  • Flag of Région Occitanie Perpinyà variation.svg Occitan  • Drapeau de Provence « ancien ».svg Arpitan  • Flag of Brittany (Gwenn ha du).svg Brezhoneg  • Flag of Corsica.svg Corsu  • Flag of Quebec.svg Atikamekw  •
Flag of French Guiana.svg Kriyòl Gwiyannen  • Flag of Haiti.svg Krèyol ayisyen  • Flag of Madagascar.svg Malagasy  • Flag-kabyle.svg Kabyle  • Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Lingála  • Flag of Togo.svg Kabɩyɛ  • Flag of Senegal.svg Wolof  •
Flag of Musikongo.svg KiKongo  • Flag of French Polynesia.svg Reo Mā`ohi  • Flag of Mali.svg Bamanankan  • Flag of Senegal.svg Fulfulde  • Flag of Burundi.svg Kirundi  • N'ko  • Flag of the Ewe people.svg Eʋegbe  •


Éditions Wikipedia sur Incubator:
Flag of Acadiana.svg Cadien  • Flag of France.svg Kréyol Matinik (Créole Martiniquais)  • Flag of Mauritius.svg Kreol Morisien (Créole Mauricien)  • Flag of France.svg Kréol Rényoné (Créole Réunionnais)  •
Flag of Seychelles.svg Kreol Seselwa (Créole Seychellois)  • Flag of France.svg Fakaʻuvea (Wallisien)  • Flag of the Republic of the Rif.svg Tamaziɣt (Rifain)  • Flag of Morocco.svg Tašlḥiyt (Tachelhit/Chleuh)  • Flag of Cameroon.svg Ghɔmálá (Ghomala)  • Flag of Côte d'Ivoire.svg Bawule (Baoulé)  • Flag of Benin.svg Fɔ̀ngbè (Fon)  • Flag of Cameroon.svg Fe'fe' (Nufi)  • Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Cilubà (Tshiluba)  • Flag of Equatorial Guinea.svg Paŋwe (Fang)  • Flag of Gabon.svg Mbete (Mbere)  •
Flag of Gabon.svg Eshira (Sira)  • Flag of the Republic of the Congo.svg Kituba  • Flag of Cameroon.svg Tanga (Batanga)  • Flag of Guinea.svg Sosoxi (Soussou)  • Flag of Guinea.svg Kissi  • Flag of Guinea.svg Kpɛlɛwoo (Kpèllé)  • Flag of Guinea.svg Löömàgòòi (Loma)  •
Flag of Benin.svg Baatɔnum (Bariba)  • Flag of Togo.svg Gɛn gbe (Gen)  • Flag of Benin.svg Dandawa (Dendi)  • Flag of Burkina Faso.svg Mooré (Moré)  • Flag of Burkina Faso.svg Gulimancema (Gourmantché)  • Flag of Burkina Faso.svg Bisa (Bissa)  • Flag of Burkina Faso.svg Buamu (Bwamu)  • Flag of Burkina Faso.svg Dagaare (Dagaare)  • Flag of Niger.svg Buduma (Buduma)  • Flag of Mauritania.svg Sooninkanxanne (Soninké)  • Flag of Djibouti.svg Qafaraf (Afar)  • Flag of Côte d'Ivoire.svg Julakan (Dioula)  • Flag of Chad.svg Runga (Runga)  • Flag of Chad.svg Tupuri (Toupouri)  • Flag of Cameroon.svg Shüpamom (Bamoun)  • Flag of Cameroon.svg Mə̀dʉ̂mbɑ̀ (Medumba)  • Flag of Cameroon.svg Kolo (Ewondo)  •
Flag of Senegal.svg Balanta (Balante)  • Flag of Senegal.svg Kujóolay (Diola-fogny)  •