Wp/ewo/Dziá Ǹnam Kamərún

< Wp‎ | ewoWp > ewo > Dziá Ǹnam Kamərún

Dziá ǹnam kamərúnEdit

Dziá ǹnam kamərún

 
kamərún

Á Kamərún onə ǹnam bə́vámbá

Tə́bə́gə́ ósú ókaman fə ai filí dzoe

Anə ǹlódzób etsíga dzóe yáyean bɔ́

Ndem edǐŋ ai e nyí anyang á zǎŋ bɔ́n bóé

Kyé á bɔ́n bə́sə yá sí Kamərún

Aa tádígí á búg sí di akələ kuí éfas evɔ́g

Bǒ nǎ bə́sə bə́fulan ǹnə́m m̀bɔ́g

 
Ǹnam Kamərún

Mból ye nâ bəvə kɔ á mam mə́sə


Kíŋ


Mbəmbə ǹnam wân

Mbəmbə ǹnam edǐŋ

Onə afidi dân ai mvǒm dzân

Mbəmbə ǹnam edǐŋ

Edǐŋ ai wa ai olugú ásə

 
MVƆ Ɛ́ - ESÍÉ - ǸNAM