Wp/dng/Щы Җинпин

< Wp‎ | dng
Wp > dng > Щы Җинпин

Щы Җинпин (习近平, 1953 нян 6 йуэ 15 жы-), зўҗы хынаn дын җу, җыгуан шанщы фўпин, шын йү Быйҗин. 1969 нян 1 йуэ цанҗя гунзуә, чинхуа дащүә быйә, зэҗы янҗюшын щүәлы, фащүә бошы щүәвый . 1974 нян 1 йуэ җяжў җунгуй гунчандон,2012 нян 11 йуэ җунгун шыба җе йы җун чүанхуэй шон дон щүан җунгуй гунчандон җунйон выййүанхуэй зун шўҗы җы җунгуй гунчандон җунйон җүншы выййүанхуэй җўщы. җунгун ды шычи җе хә ды шыба җе җунйон җынҗы җү чонвў выййүанхуэй выййүан, ды шычи җе җунйон шўҗы чў шўҗы.

Щы Җинпин.

2007 нян җы 2013 нян чиҗян, щыҗинпин данжын җунгун җунйон донщё щёҗон, җунхуа жынмин гунхәгуй фў җўщы җы җунйон җүншы выййүанхуэй фў җўщы дын җывў. 2013 нян 3 йуэ ды шы'эр җе чүангуй жынмин дэбё дахуэй ды йы цы чүанты хуэййы шон дон щүан җунхуа жынмин гунхәгуй җўщы җы җунхуа жынмин гунхәгуй җунйон җүншы выййүанхуэй җўщы. цывэ, Щы Җинпин зуәвый җунгун җунйон зун шўҗы йы линдо җунйон гуйҗя анчүан выййүанхуэй, җунйон чүанмян шынхуа гэгә линдо щёзў, җунйон вэшы гунзуә линдо щёзў, җунйон дуэй тэ гунзуә линдо щёзў җы җунйон цэҗин линдо щёзў дын җунгун йышы щетё җыгу.

шынпин edit

зонян җинлы edit

  • 1953 нян 6 йуэ шын йү быйҗин, жў дў быйхэ йу'эрйүан, пиншы җысў, фын нян гуәҗе цэ хуэй җя.
  • 1960 нян, жў дў быйҗин шы байы җунщүә.
  • 1962 нян, фўчин щыҗунщүн йин чяншә “щёшуә “люҗыдан” ан” бый дадо, бый җянйа до быйҗин выйшў чү. бый чоҗя ху, щыҗинпин суэй мўчин чянҗү җунйон донщё.

вынгә шычи edit

1966 нян 12 йуэчў, шудў хун выйбин лянхә щиндун выййүанхуэй (җянчын ляндун) чынлы. дан щыҗинпин бый гуэй лый вый хыйбон зыды, вўфа цанҗя хун выйбин. җыху зэ быйҗин 101 җунщүә җюдў. цынҗин цанҗяли хун выйбин хуәҗә ляндун вэвый зўҗы.15 суэй шы бый коншын ди фўжын цойы'у зуәвый “хыйбон” ди җяшў җю чўлэ, бый выйще “чёнбы гу йыбэ цыли”. ху бый сун до пэчўсуә мынку, йу бый ла хуэйчү, зуэйху бый сун вон шо гуан суә “хыйбон” зыды щүәщы бан. гынҗү чи ды щыйүанпин хуэййы,1968 нян, щыҗинпин 15 суэй, йин фўчин вынты ди чянлян, бый югуан бумын дуә цы гуанйа шынча, чўлэ шы, шынты фыйчон щүжуә, чүаншын ду шы шызы. щыҗинпин до гуанҗун фўпин лоҗя да гў җялы щющы хын чон шыҗян, да гў йытян йы ван щян йон нэ выйҗә, та цэ ман маn тёйон хо".

1968 нян 12 йуэ, җунгун җунйон җўщы мозәдун фабё зуэйщин җышы:“җышы чиннян до нунцун чү, җешу пин щяҗуннун зэ җёйү.” щыҗинпин җәng шўйү бый хоҗо җы ле. цы нян, чи йү шон ван мин быйҗин җычин йычи, щяфон до ян'ан шы ян чуан щян лёнҗяхә дадуэй чадуэй. чи чўчи хын бу шыйин,“бежын щячү тянтян шоншан ган хуә”, няншо ди щы “чүә хын суэййы”, лобэщин дуэй та йинщён хын бу хо. җыгә йуэ ху ту хуэй до быйҗин, йу бый гуан җин ‘щүәщы бан’, баннян ху бый фон чўлэ, тинцун йыфў вый җын вў ди җянйы йу хуэй до ян чуан щян ан йы гуншә лёнҗяхә. щыҗинпин хын куэ чынвый йы мин җуон лолы,“365 тян бу ще”, кон 200 җин мэзы “шылы шанлў бу хуан җян”.

1973 нян чи, щыҗинпин дын җычин цын җыҗун ко дащүә, щыҗинпин хуэййы шуә,“щён вә җәйон җятин быйҗин ди жын зэ доншы шы бу кәнын бый лўчү ди”. доншы, чинхуа ю лён гә мин'ә зэ ян'ан дычү, чүан фын гыйли ян чуан щян. щыҗинпин бёшы: та сан гә җыйүан ду тян чинхуа, жон вә шон җю шон, бу жон вә шон җю ладо. чинхуа лэ җошын ди жын бу ган зуәҗў, чиншы щүәщё. шы фын суәвый ди “йучин фан'ан фын”, чинхуа йы'эр хо жынвў чы чүн, щеҗинйы дў бу зэҗя, лю бин җончүан, та пыҗунли щыҗинпин ди жўщүә зыҗы. доншы, щыҗунщүн щяфон лодун ди луәйон нэхуә цэлё чон кэли гә “тў җынмин”, чын щыҗунщүн тунҗы шў жынмин ныйбу модун, бу йинщён зынү шынщүә җюйә. Xíҗинпин цун'эр хуәҗун җинжў чинхуа җюдў.

гәжын эхо edit

худэ edit

пинҗя edit

җўзуә edit

цанҗян edit

җў шы edit

цанко вынщян edit

вэбу лянҗе edit