Wp/dng/Лы Кәчён

< Wp‎ | dng
Wp > dng > Лы Кәчён

Лы Кәчён (李克强, 1955 нян 7 йуэ 1 жы-), анхуэй дин йүан жын, җунгуй гунчандон хә җунхуа жынмин гунхәгуй җўйо линдо жын җы йы. Быйҗин дащүә фащүә щүәшы, җинҗы щүә бошы, зэҗы янҗюшын щүәлы.1976 нян 5 йуэ җяжў Җунгуй гунчандон, щянжын җунхуа жынмин гунхәгуй гуйвўйүан зунлы, донзў шўҗы, җунгун ды шычи җе җы ды шыба җе җунйон җынҗы җү чонвў выййүанхуэй выййүан. 2008 нян 2013 нян чиҗян данжын гуйвўйүан фў зунлы, донзў фў шўҗы. зэ дыфон шон та цын жын хынаn шын шын җон, җунгун хынаn шын вый шўҗы хә җунгун лёнин шын вый шў җы. Лы Кәчён хэ данжын җунйон җыгу бянҗы выййүанхуэй җўжын, гуйҗя гуйфон дунйүан выййүанхуэй җўжын, гуйҗя нынйүан выййүанхуэй җўжын, җунйон цэҗин линдо щёзў фў зў җон, җунйон чүанмян шынхуа гэгә линдо щёзў фў зў җон хә җунйон гуйҗя анчүан выййүанхуэй фў җўщы дын җывў. Лы Кәчён шы ды йы вый зэ җунхуа жынмин гунхәгуй җёнuо ху чўшын ди җынфў шуно.

Лы Кәчён.

шынпин edit

1955 нян 7 йуэ 1 жышын йү анхуэй хәфый.1972 нян до 1974 нян зэ хәфый ба җун гоҗун бу щүәщы.1974-1976 нян вый анхуэй шын фын йон щян да мё гуншә дун лин дадуэй җычин;1976-1978 нян данжын анхуэй шын фын йон щян да мё гуншә да мё дадуэй дон җыбу шўҗы. лыкәчён шы 1977 нян җунгуй хуэйфў гоко ху ди ды йы пы быйҗин дащүә фалү щы щүәшын, зэ быйда шонщүә чиҗян, шы цун лыйынин дын минҗя, цын жын быйда щүәшынхуэй чон дэ хуэй хуэй җон, быйә ху зэҗы хуәдә быйда җинҗы щүә бошы щүәвый. Лы Кәчён 1976 нян 5 йуэ җяжў җунгуй гунчандон;1982 нян чи щянху данжын быйҗин дащүә туанвый шўҗы, җунгуй гунчинтуан җунйон шўҗы чў шўҗы, чүангуй чин лян фў җўщы.1993 нян җы 1998 нян жын гунчинтуан җунйон шўҗы чў ды йы шўҗы.1998 нян 6 йуэ, жын җунгун хынаn шын вый фў шўҗы;1998 нян 7 йуэ, жын хынаn шын фў шын җон, дэ шын җон;1999 нян 2 йуэ, жын хынаn шын шын җон;2002 нян 12 йуэ, жын җунгун хынаn шын вый шўҗы, шын җон;2003 нян 1 йуэ, жын хынаn шын вый шўҗы, хынаn щин жында чонвый хуэй ди җўжын;2004 нян 12 йуэ җы 2007 нян 11 йуэ, жын җунгун лёнин шын вый шўҗы, лёнин щин жында чонвый хуэй җўжын.

җў җын хынаn edit

1998 нян 6 йуэ, Лы Кәчён лыкэ быйҗин җуан жын хынаn шын шын җон, кэшыли зэ хынаn җон да 7 нян ди гунзуә, чиҗян хынаn шын ди җинҗы зун лён йуэ җү җы чүангуй ды 5 вый, җүҗун щыбу шынфын җы шу. җинҗы хынаn шын чынҗын хуа луәху, доҗы чанйә җегу шынҗы хуанман, щяндэ нунйә фаҗан куннан чунчун ди щяншы,2002 нян 12 йуэ 24 жы, лыкәчён зэ хынаn тычў җякуэ гунйәхуа, чынҗын хуа, туэйҗин нунйә щяндэхуа, цун'эр ба гын дуә ди фўйү лодунлы цун тўды шон җефон чўлэ.2003 нян 3 йуэ лыкәчён тычў “җунйүан җүәчи” гэнян, зэ та ди линдо хә туэйдун щя, щетё фаҗан да җунщё чыншы, гуэйхуа җяншә җын дун щинчү, мухуа җунйүан чыншы чүн, җынщин щё чынҗын дын йы щыле җүцуә щёнҗы җанкэ. лыҗончун жынҗы хынаn чиҗян шы “щеҗён җинҗы” дуэй буфын хынаn жынмин зочын җунда шонхэ, җышы эзыбин йычин фанлан, хулэ лыкәчён данжын җунгун хынаn шын вый шўҗы, зўҗы лылён кэҗанли җунгуй шуцы шын җы эзыбин чин пўча, зўҗы шын җы бумын дуэйку бон фу җун зэ цун, бин чүәлыли хуанҗә “сы юйы бу” ди чүанйы җыҗы, шы йычин манян дәйы әҗы.

гәжын эхо edit

худэ edit

пинҗя edit

җўзуә edit

цанҗян edit

җў шы edit

цанко вынщян edit

вэбу лянҗе edit