Wp/dng/Йүр

< Wp‎ | dng
Wp > dng > Йүр

Йүр шўйү җысуә дунвў мын җун ди җычуэй дунвў йа мын. чи тәҗын шы ю сэ ди шуэйшын дунвў, чүәфа сыҗы җы җы модуан ды җы. йыбанжын ба җычуэй дунвў фын вый йүлый, нёлый, пащин лый, бужўлый, лён шынлый вўда лый. гынҗү тунҗы, чүанчю доншы йы җы йүлый йуэ ю 28000 җун, җан йы минмин җычуэй дунвў йыбан йышон, че щинҗун йүлый будуан пы fà щян. мўчян чүанчю йы минмин ди йү җун йуэ зэ 32100 җун. йүлый бокуә мон ман, чи сэ ман, жуангў йү җы йингў йү дын, йә бокуә щүдуә йыҗин җүәҗун ди вўҗун. Йүрҗүә да бу фын шўйү лынщүә дунвў, чи тывын хуэй суэй вэ зэ хуанҗин вындў эр бянхуа, җы шошў щён дабэ ша, җы вый йү җы йуэ йү дын кәйы җён тывын выйчы зэ җё го ди вындў . зэ да бу фын ди шуэйты җун ду ю йү. җыхў суәю ди шуэйшын хуанҗин җун ду ю йү, цун гошан ди щылю до шынхэ дэ шынҗы чо шынхэ йүан дэ . йү бы чита ди җычуэй дунвў ю гын дуә ди вўҗун бянйы щин

Йүр