Wp/dng/Гу

< Wp‎ | dng
Wp > dng > Гу

Гу шы йы җун чонҗян ди чүан кә бужў дунвў, шынвў щүә фынлый шон шы лон ди йигә йа җун. гу шы зуэйзо бый жынлый щүн йон ди йигә вўҗун. бый жын хуанйон ди чын вый җя чүан, фанхуэй йәвэ мый жын йон ди гу чын вый “йә гу” хуә “люлон гу”. чүан ди шумин йуэ шы дуә нян, йү мо ди пинҗүн шумин щён җин. жуә вў фашын йывэ, пинҗүн шумин йы щёщин чүан вый җон. DNA фынщы щяншы гу бу дандан шы хуэй лон ди җинчин, гын шы гәды бутун хуэй лон йа җун ди хунще худэ. щяндэ гу ди зўщян йуэ зэ 1.1 qан җы 1.6 qан нян чян кэшы зэ щы'у бый жынлый щүнхуа, гын зо ди гўдэ гу жў зэ былышы суә фащян җү җин 3.6 Wан нян җы а'эр тэшан суә фащян йуэ 3.3 qан нян чян ди бёбын, зә щяншы йыҗин җундуан ди щүнхуа шыҗян, җәще гын зочи ди гўдэ гу җүн вый лю щя щянцун худэ. гу бый йун лэ зуә гә җун шычин: кан җя хў йүан, буле, ла щүәчё, ла чә, җин йун, җүнйун, зуә чунвў, бонҗў шынҗон жыншы дын. зэ му ще дычү, гу бый чын вый “жынлый зуэй хо ди пыню”, дан зэ линвэ йыще дыфон, жў дунйа ди хонuо, җунгуй гәбе дычү , уҗу ди жуэйшы, гу йә бый йун лэ шыйун. җинтян, җя чүан ди җунлый йы да шў бэ гә пинҗун, чиҗун дуәшў чүан җун чўщян шы җин җы бэ нян ди шы. жынмын гынҗү щүйо пыййүли щүдуә бутун ди пинҗун. шыно цун җыю 15.2 Líмы ди җывава до 76 лымы ди э'эрлан ле лон чүан, янсә йә цун бэсә до хый, хуэй хуә зун ду ю. чон мо, дуан мо, җы мо, җүан мо, бу йы эр зў.

Гу.