Wp/dng/Гансў

< Wp‎ | dng
Wp > dng > Гансў

Гансў шын (甘肃省), шы җунгуй ди йигә шынфын, выййү хуонхә шонйу. гансў шын йин ган җу йү сў җу эр дә мин, шынхуэй вый ланҗу шы. гансў вый хуащя вынмин ди фа щён ды, тяншуэй ди фущы вынхуа лышы җюйүан, бый чын вый фущы гўлы. Zэ гансў чин анщян фащян ди “дады ван вынхуа йыҗы” бый жынвый кәнын хә шонгў шыдэ ди фущы югуан. лун дун дычү ди чин йон йыдэ шы җу жын fà щён ды. лы щян да бузы шан ю зочи чин гун да мў, чин жын fà щён ды “щы чүан чю” җю зэ лы щян йыдэ. гансў зэ чунчю шыдэ дуннан бу шўйү чин гуй, щыбу шўйү щыжун, гунйүан чян 688 нян зэ щянзэ тяншуэй йыдэ чин гуй шәҗыли гуэй щян, чян 280 нян шәҗы лунщы, бый ди эр җүн. шылю гуй шыдэ ю 5 гә гуйҗя зэ гансў җинный җян дў. нанбыйчо шыдэ шў быйвый, доншы fоҗё цун щыйү чуан жў, зэ гансў җинный дащин шыкў, мўчян зуэй җунйо ди ю дунхуон шыкў, мэ җы шан шыкў, бин лин сы шыкў дын. тон дэ җуншы тун щён щыйү ди җётун йо до гансў йыдэ ди зуәйун, җён чи фын җы гуанный до, лун йу до хә шаннан до, гун щя 22 җу, чиҗун зэ хәщы зулон зуэйда ди шы ган җу хә сў җу. Wǔдэ шы гуй шычи, гансў бый шу җанлуан, шошў минзў чинжў, сундэ шы гуэйшў щыщя. щыщя җён тон дэ ди ган, сў лён җу ди шу зы хәбин, шәҗы “гансў җүн”, цунцы җыншы чын вый гансў. чынҗысыхан даҗүн җингун щыщя шы, сы йү гансў, йыты суэйжан йүн хуэй мынгў, щянзэ гансў щинлун шаншон ю чынҗысыхан йыгуанҗун 1261 нян, йүанчо җынфў зэ гансў лы щыщя җунщин щин шын, җы җунщин фў. җыҗы 1286 нян, гэ шын чян җы ган җу лў, бин җыншы гэмин вый гансў щин җун шў шын. янҗы миндэ, гансў щин шын бый хуа жў шанщыбу җын шы сы. җы чин конщы эр нян, фын шанщы шын щы бу вый гун чон шын, вў нян гэчын гансў шын, гуанщя җынгә щыйү.1884 нян цыщи тэху җў җын шы җён щинҗён дандў хуа чў.1929 нян, җунхуа минuо җынфў җён чинхэ, нинщя дандў җы шын. гансў җыбын выйчыли мўчян ди шын җин.1963 нян щыбый гәшын зуэйху хуа дин щин җе.

Гансў.

Гансў шын диха ю 12гә оклур шы лян 2гә зыҗы җу.

Минчын

edit

Лышы

edit

Дылы

edit

Гуйҗы щиншы

edit

Вэҗё

edit

Җинҗы

edit

Жынку

edit

Вынхуа

edit

Шәхуэй

edit

Хуанҗин

edit

Тыйү

edit

Кәҗы

edit

Цанҗян

edit

Цанко вынщян

edit

Вэбу лянҗе

edit