Wp/dga/.. Namalneɛ Deɛbaŋ Gyɛlebo

< Wp‎ | dga
Wp > dga > .. Namalneɛ Deɛbaŋ Gyɛlebo

Paabo zie e la zie na yɛlɛ naŋ piili e, ane o wagere. A paabo zie a dēɛbaŋ gane ŋa poɔ e la Dagawɛŋ, uoni saŋa. A sɛgerɛ wuli la yɛlɛ min naŋ e bee yɛlɛ mine a dēɛdeɛmɛ min naŋ manne wuli ka Dagaweɛŋ uoni saŋa la ka a yɛlɛ ama e, aseŋ a dēɛdeɛnɛ kaŋa (Kyiruu) naŋ yeli puliŋ kyɛ “a na wa ta ŋaa mɔɔ la ka fo ba la baŋ dãã zu nyuuroo bee? Kyɛ deɛ la nyuuro vi kõɔ” ŋaa ka Maaleko da yeli saŋa na o pɔge (Tɔlagma) naŋ da wane dãã ka o eŋ o ane Naayie a dēɛtutaaloŋ dendɛŋ poɔ. Kyɛ te zaa meŋ baŋa ka ka ka fooŋ pore Dagadãã yuori ziezaa kyɛ neɛ zaa maŋ teɛre la Dagaaba yɛlɛ. A wagere a dēɛbaŋ ŋa poɔ e la uoni bonso, a sɛgerɛ wuli la ziiri mine yɛlɛ na e bee a dēɛdeɛmɛ mine yele yɛlɛ a wuli ka uoni saŋa la. Aseŋ; Maaleko naŋ da zɔɔrɔ ne o bidɔɔ Aŋkaabale a yele “Boŋ kɔɔ zagre a kɛkɛrɛɛ Gbaaloo kyɛ are er'a be?”. Ŋaa ka Maaleko da yeli ba naŋ da gaa weɛ kɛkɛrɛɛ gbaaloo. (A dēɛtutaaloŋ ata poɔ). A yi a saazu yelyaga ama puoriŋ, te na la nyɛ la zie kaŋa a dēɛbaŋ gane ŋa poɔ, a dēɛdeɛnɛ kaŋa meŋ naŋ yeli yɛlɛ kyaare ne Dagaaba laŋkpeɛbo yel-erɛ mine aseŋ, Maayeli naŋ yeli “kɛkɛrɛɛ kyɛbe, kyɛ k'a zie waa lige, maa eŋ kontõɔ yɛ zilige na poɔ “. (A dēɛtutaaloŋ anuu poɔ ). Saŋa na Akonwɛ naŋ toŋ o ka o te kyɔŋ vūū wa ko o. A Yelnyɔgeraa (Theme ) Yelnyɔgeraa e la a yelnimizeɛ bee a yɛlɛ na zēɛ a dēɛbaŋ poɔ. A dēɛbaŋ ŋa (Namalneɛ ) poɔ. Yɛlɛ yaga eɛɛ la kyaare a dēɛdeɛmɛ mine naŋ zēɛ. Ka a baaraa zaa ka a mine te leɛ miiruŋ kaŋa kpɛ, ka a faa zie meŋ gba te yi ne kŭŭ a gane ŋa poɔ. Kyɛ a yelnyɔgeraa kaŋa naŋ maaleŋ e nimizeɛ ko te ka te boɔrɔ ka te gyɛle kaa la “Dɔgɛɛ bee Bikpeebɛdɔgɛɛ”. A dēɛbaŋ gane ŋa poɔ, te nyɛɛ la ka gbɛɛ yaga a dēɛdeɛn-karaa maŋ tasɔgɔŋ korɔ la o dataa dɔgeroŋ aseŋ, Maaleko na maŋ e ka beene kpɛ Aŋkaabale o naŋ waa bikpeebɛ zuiŋ. Te zaa nyɛ la zie na Aŋkaabale eŋɛ naŋ tole te gaali ka o fãã gu kyɛ koŋ boɔle ne o saa ane o ma kpeemɛ ka ba wa faa o woore. Aseŋ a puliŋ kyɛ yelyaga. “Abaa n Daana Naaŋmene! Nyɛ ma woore wɛ! N saamine ne n mamine Yɛ kye be la a ba la nyɛrɛ meŋ be? “Ŋaa ka o da koŋ boɔle Naaŋmene ne nembaaloŋ a dēɛtutaaloŋ ata o duul-dendeŋ poɔ. “ yɛ yɛŋ faare ma n woore ŋaŋ “. Ayi a lɛ puori, te nyɛɛ la ka nembataabo la maŋ veɛŋ ka neɛ maŋ ta sɔgɔŋ dire dɔgɛɛ. Aseŋ, a dēɛbaŋ ŋa poɔ, Aŋkaabale dɔgereba zaa naŋ kpi kyɛ kyɛre o bare ka o ba la taa neɛ zaa na dɛle. A mine koni la ka o la koŋ a kyɛ. “A yiri ŋa poɔ, maa eŋ daŋ ba e yelzaa ne emmaaroŋ. Pampana ŋa, gbaŋgbaare gba, kyɛ ba meŋ maŋ tõɔ e la ba suuri yeli Aa! Nembataaneɛ la maŋ nyɛrɛɛ laademee” Te zaa baŋ ka o boɔbo naane a lɛ kyɛ o ba taa kpateɛrɛ. O maŋ nyɔge la omeŋa a eŋ kookere a na pɛle o sããkpeɛ ane o pɔge Tɔlagma poore , kyɛ ka a zaa e samafuu ka o kpele naŋ tolɔ.