Wp/cpx/頭頁/cpx-latn

< Wp‎ | cpx‎ | 頭頁
(Redirected from Wp/cpx/Táu-ia̍h)
Wp > cpx > 頭頁 > cpx-latn

cheh-hua̍ng     Táu-ia̍h (Báⁿ-uā-ci̍)     —      頭頁 (漢字)     切換

WikipediA
Pó-seng-gṳ̂

Huang-ngíng dṳ̂ lí ga̍u Pó-sing-gṳ̂ (Hing-hua̍-ngṳ̂) Wikipedia! Wikipedia sī ceō-iú ē beh-keo-cé̤ⁿ-sṳ, sâi Hing-hua̍ báⁿ-uā-cī gah Ha̍ng-cī cá̤ siâ, ga̍u ging-dua̍ⁿ î-ging ū 2,232 peng meóng-ca̤uⁿ.
Pu-Xian Min (Hinghwa) is a Sino-Tibetan language spoken natively in Putian, a prefecture-level city in eastern Fujian provice, P.R.China. Not a Pu-Xian Min speaker? Please come here if you have any comments or questions.

Hô ē meóng-ca̤uⁿ


Chua̍ Sio̤ng (蔡襄, 1012 néng - 1067 néng), bâ̤u-ci̍ Geong-bá̤u (君謨), heō Pó-ió̤ng Gṳ-seō (莆陽居士), sī De̤ng-go̤h le̍h-seô lī-sa̤̍ ē seo̍h gá̤ ū-miá ē ci̍ng-dī-ga, sṳ-hah-ga (書法家) gah dó̤-dō̤ ce̤ng-ga (茶道專家). I sī So̤̍ng-dá̤u ē náng, diō̤ Hing-hua̍-geong Sing-iú-gā̤ⁿ (ging-dua̍ⁿ ē Pó-chéng-chī Sing-iú-gā̤ⁿ) cheoh-sa̤̍ , gah So Sih, Ńg Déng-geng, Bî Hu̍i ke̤̍h náng cá̤ heô ceō „So̤̍ng Seo̍-ga“ (宋四家).

Dṳ̂ cai-ha̤̍u n̄g cai-ha̤̍u?


Siâ sing ē meóng-ca̤uⁿ


siâ sing ē meóng-da̤uⁿ


標題拍輸入框內勢,了再點“開始寫”。
汝𣍐使刪除前頭兮“Wp/cpx/”。

All pages
All categories
如果您懂得興化平話字,歡迎您編輯漢字平話字對照表,以便此項目更好地發展。

Sâu ē dó-pe̍ng

Geông-hua̍-sī (廣化寺) sī Pó-chéng-chī ē seo̍h-gá̤ ū-miá ē Heo̍h-ga̍u sī-bā̤u. Cî-seo̍h-gá̤ sī ē ūi-chṳ̍ diō̤ Síng-sio̤ng-kṳ Hō̤ng-hó̤ng-sang (鳳凰山) ē sang-kó̤. I ē le̍h-seô bî Hing-hua̍-hû ē le̍h-seô geng-ka̍u dńg, go̍-cheô guâ-bo̍i Hing-hua̍-náng ū „Bōi ū Hing-hua̍, seng ū Geông-hua̍“ ē gô̤ng-hah. Iū-beng ca̤̍ tó-pe̍ng cuh sī Geông-hua̍-sī ē Sih-ga Meóng-heo̍h-tah (釋迦文佛塔).

Lūi-be̍h

Siā-hōi

Ci̍ng-dī - Geong-seō - Ga̍u-e̤̍h - Ging-ca̤̍ - Hah-leo̍h - Cíng-beo̍h - Le̍h-seô - Tâ̤-e̤̍h -

Keo-ha̍h

Dā̤-cih-ha̍h - Dā̤-lî-ha̍h - Seng-beo̍h-ha̍h - Hua̍-ha̍h - Ki̍-siō̤ng-ha̍h - Seng-lî-ha̍h - Seng-ta̍i-ha̍h - Si̍ng-sih keo-ha̍h - Sô-ha̍h - Teng-meóng-ha̍h - Beo̍h-lî-ha̍h -

Meóng-hua̍

Co̤ng-ga̍u - Deh-ha̍h - Míng-se̤̍h-ha̍h - Ing-ga̍h - Îng-si̍h - Bî-se̤̍h - Gṳ̂-ngé̤ng-ha̍h - Meóng-ha̍h -

Sa̤̍-ga̍i

A̍-ciu - Bah Bî-ciu  - Dāi-ió̤ng-ciu - Au-ciu - Hi-ciu - Náng Bî-ciu - De̤ng-go̤h - Dái-uáng -

Ho̤h-ge̤̍ng-sêng

Hing-hua̍ - Máng-bah  - Máng-dang - Máng-náng - Máng-sai - Máng-de̤ng -

Cî-mo̍i Go̤ng-díng

Wikicommons
Ceō-iú ē ceo-ngé̤ng gē̤ng-hiô̤ng
Wiktionary
Ceō-iú ē seó-dêng
Wikisource
Ceō-iú ē dó-sṳ-guâng
Wikispecies
Beo̍h-cê̤ng bo̤̍h-le̤̍h
MediaWiki
Wiki nôi-giō̤ⁿ kai-huah
Meta-Wiki
Hia̍h-dá̤u Wiki go̤ng-díng