Wp/cak/Ri tuj

< Wp‎ | cak
Wp > cak > Ri tuj

Ri tuj edit

Janila’ k’atzinel nikakusaj chin niraq’omaj ronojel ri yab’il ri k’o pa qak’aslem. Roma janila’ utz chin ri qach’akul roma wakamin ri winaqi’ man niki kusaj. Po xa xjalatäj ronojel ri k’aslem man nikajota’ nikib’ij chi ri man wenta’.

Xa k’o ri ki kaxlan tuj, po man junanta’ k’o janila’ rejqalem po man junata’ ri rumeq’enal. Ri tuj ri xkikusaj ri qatit’ qamama’ janila’ rejqalem roma rije’ taq nipe’ jun q’axomal jari’ niki kusaj nikib’ox ri ki q’aq’ nikiya’ jun uk’ub’ël ya’ chin nimeq’e’. Ri tujhttps://es.wikipedia.org/wiki/Tuj_(maya) xkusex roma ri qatit qamama’ roma janila utz po wakamin nikusex po man konojel taq winäq nikikusaj roma janila’ sub’ nub’en xaq ri xan. Po chupam jun xtijay ko’ol nib’ox q’aq’ niya’ pa ruwi’ jun k’ojli’al ya’ chin ni meq’e’ utz ri ya, chuqa uchi’ nib’oy ri q’aq’ ri winaqi’ nikiya’ ab’äj akuchi’ xti pa’e’ ri k’ojli’el chin ri ya’.

Po taq xmeq’e’ ri ya’ nikelesaj ri si’, choj nik’oje’ ri rupuxkil q’aq’ po nikitzab’äj ri xtijay chin nikoje’ ronojel ri meq’enal chupam po nok ri kexelom chin xtub’ana’ ri tuj, to nok chuqa ri yawa’ chin xtuna’ ronojel ri meq’enal che ri tuj. Ri tuj chin ri yawa’ man xtik’oje ri yab’il pa raqän, chin majun noka’ ri tew chij. Pa tuj che ri yawa’ nikiya’ meq’en ya’ chij chin nimeq’e ruch’akul, ri kexelom rija nurob’ ri q’aq’ chij ri yawa’, nukusaj jun joq chin nuya’ ronojel ri meq’enal che ri yawa’, chuqa ri kexelom nutix ri ya’ chij ri ab’äj chin nimeq’e’ ronojel ri tuj, ronojel ri nuk’ul ri yawa’. Ri kexelom nuchop rupam ri yawa’ chin nirelesaj ronojel ri tew xuk’ul.

 
Temascal

Chuqa nikib’än ri tuj chin napon ri rutz’un ri ixöq taq xk’oje’ jun ak’wal rik’in. Taq nel ri yawa’ nok ri nene’ chin natanisex pa tuj, janila’ k’atzinel ronojel ri chin ri nene’ nuk’ul ri q’aqhttps://vimeo.com/50722196’ chin chanin niraq’omajpe’ ri rumuxux roma ri nitzaq chin ri ak’wal utz niwär. Ronojel ri xkiya’ ri qatit qamama’ utz pa qak’alem po roj wakamim man nikaya’ ri rejqalem, utz ta’ niqab’en chin keri’ man k’ayewal xtiqa k’ul. Ri pamaj taq niq’axon utz nameq’ersaj ri ya’ taq xroqon, naya’ ri rora’ taq nitewur utz natäj chin yak’achoj.