Wp/brx/बर' सुबुं

< Wp‎ | brx
Wp > brx > बर' सुबुं

बर' Bodo
बागुरुमबा इंराजि: Bagurumba, हारिमुआरि बर' मोसानाय
गासै सुबुंअनजिमा
1,500,000
ख़ास आवास क्षेत्र
आसाम, भारत
रावफोर

बर'

दोहोरोम

हिन्दु, खृष्टियान आरो बायदि बायदि.

गुबुन सोमोन्दोगोनां हारि

हाजं सुबुं, गार' सुबुं, ट्रिपुरि सुबुं

बर' सुबुं (Boro People) बर'फोरा जादों भारत (India) हादोरनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय आसाम (Assam) हादरसानि बुरलुंबुथुर सेरफांनि माहारियारि आरो रावआरि थागिबि हारि। बे हारिनि सुबुंफोरा आसाम हादोरसानि दाब दाब जायगायाव गोसारद्लानानै दङ'। आसामनि अनगायै नसुं सेरनि हादोरसा जेरै त्रिपुरा, नागालेण्ड, आरो नेपाल बादि हादरावबो एफा एनै रानसारनानै दङ। बर'फोरा भारतनि संबिजिरनि द'थि फारियाव थागिबि हारि महरै सिनायथिजाबाय। आसामनि कक्राझार सिरां बागसा उदालगुरि सनितपुर (तेजपुर) आरिफोरा बर'फोरनि जायगा होननानै मिथिजाबोनाय। जारिमिनारियै बर'फोरा मेच होननानै मिथिजायो। दासान्दि सोनाब बेंगल, नागालेन्ड आरो नेपालाव थाग्रा बर'फोरा मेच होननानै मिथिजायो। बर'फोरा बर'सा सोदोबखौ बाहायो जायनि ओंथिया जादों- बर'नि फिसा।

बर' सुबुं edit

 

बर'फोरा काछारि ग्रुपनि 18 हारिफोरनि मादावनो देरसिन हारि होननानै सिनायथिजाबाय। गिबि 19 जौथाइआव थाखो रानजेनदोंमोन। बर' हारिफोरा सा-सानजानि गासैबो जायगायावनो गोसारना दंजोबफ्रामो।

काछारि ग्रुपनि मादाव बर'फोरा सा-सानजा भारतनि देरसिन माहारियारि आरो रावआरि थागिबि हारि महरै सिनायथिजाबाय। बर'फोरनि माखासे ताइतेलफोरा जाबाय: हाइनारि, हायेनारि, हाज'वारि, बसुमतारि, बैसोमुथियारि, दैमारि, दाइमारि, स्वरगियारि, खाख्लारि, मुसाहारि, मसाहारि, महिलारि, नारजारि, नारजिनारि, नारजिहारि, चामफ्रामारि, हाख'रारि, रामचियारि, बाग्लारि, इसलारि, गयारि, बरगयारि, बनुवारि, सैनारि, वारि, अवारि, लाहारि, सैबा, खार्जि, महलिया, ब्रह्म, बर', बड', बड'सा, काछारि, कछारि। 1971 मायथायनि सुबुं सानखोआ दिन्थियोदि बर'फोरा भारतनि मादावनो 8थि देरसिन थागिबि हारि।

बर' रावआ तिब्बति-बर्मा फोलेरनि राव। लेटिन आरो असमिया हांखोआ गोदो बाहायजायोमोन। दासान्दि बर'फोरा लिरनो थाखाय देवनागरि हांखोखौ बाहायो।


दोहोरोम edit

 
बाथौ थानसालि
फारि नं दोहोरोम जौखोन्दो
1थि हिन्दु 90.31%
2थि खृष्टान 9.40%
3थि गुबुन गुबुन 0.29%

बर'फोरा जारिमिनारियै बाथौ दोहोरोमखौ बाहायखांबाय, आरो अबंलाउरि मुंनि मोदाइखौ फुजिदोंमोन। सिजौ मुंनि लाइफांखौ बाथौ थानसालियाव गायनाय जादोंमोन आरो फुजिदोंमोन, दाबो बर'फोरा बाथौ दोहोरोमखौ नागाराखै। बर' रावआव बा नि ओंथिया मोनबा आरो थौनि ओंथिया जाबाय सानथौ, गोथौयै साननाय। बाया बाथौ दोहोरोमाव मोनसे ओंथिगोनां अनजिमा। मोनबा सान्थौबिगियान: गा, दै, बार, सान आरो बुहुम। बेफोर मोनबा गुदिमुवाफोरा बाथौ आरो मोनबा गुदिमुवानि बिगोमाया बोराइ बाथौ।