Wp/blk/ဥဒ္ဒိဿဒါႏနကုသိုလ်ႏ

< Wp‎ | blkWp > blk > ဥဒ္ဒိဿဒါႏနကုသိုလ်ႏ

ဒါႏနကုသိုလ်ႏ

သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာတိ၊ယဒါ ပညာယ ပဿတိ၊

   အထ နိဗ္ဗိန္ဒတိ ဒုက္ခေ, ဧသ မဂ္ဂေါ ဝိသုဒ္ဓိယာ။

သဗ္ဗေသင်္ခါရာ - ကားကအဝ်ႏဒါႏရုပ်နာမ်ႏဓမ္မ သင်္ခါႏရတရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ၊အနိစ္စာတိ -တဉ်ႏမယ်ꩻတဝ်းငါႏ ဖောက်ပြန်ႏဒါႏကရိုꩻယို၊ယဒါ - တခြွိုက်တလဲင်ႏယခိန်ႏခိန်ႏ၊ပညာယ - တွမ်ႏပညာႏလဲ့၊ ပဿတိ- ထီႏနွိုင်ꩻ‌သေနွိုင်ꩻဒျာႏသွူ။ အထ -ထွိုင်ႏထီႏသေဗာႏ အခိန်ႏခါႏသူꩻ၊ ဒုက္ခေ - သံႏသရာႏဝွဋ်ဆင်ꩻရယ်ꩻ ကိလေႏသာႏဝွဋ်ဆင်ꩻရယ်ꩻအလောင်း၊ နိဗ္ဗိန္ဒတိ - ဟွုန်ဗွိုႏဟွိုန်ပသို့ꩻမွေးစွဉ်ႏသွူ။ ဧသ ဧသော - ကဟွုန်ဗွိုႏကဟွုန်ပသို့ꩻချာ ဝွဋ်ဒုက္ခနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ၊ဝိသုဒ္ဓိယာ မဂ္ဂေါ - ကိလေႏသာႏလို့ကြောင်း ဟဝ်ကောင်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ တဖူꩻစွဉ်ႏဒျာႏသွူ။

သဲင်ꩻအဝ်ႏလိုꩻဒုံ သဲင်ꩻအုံလိုꩻလောက သဲင်ꩻထွာလိုꩻလောကယို တဆင်ႏပေႏလွုမ်ꩻသွူ၊ တညတဝ်းအခိန်ႏပေးအတောႏတွင်ꩻကို ဘဝအထီအသွီႏဖေႏကဗွေနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻအာအာကုသိုလ်ႏသွူ၊

မဥ်ႏအုံတဖေင်ꩻနမ်း မဥ်ႏအုံဗျာ အုံလွင်ꩻဗောꩻထာꩻနဝ်ꩻ ကုသိုလ်ႏဆေ့လွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဖဝအဆင်ႏရန်းလဲ့ ဖွိုႏဒါႏသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အခိန်ႏတွိုင်ꩻအခိန်ႏတွိုင်ꩻ ဟဝ်သေနန်းချာနမ်း ဟဝ်ႏဆင်ႏချင်ႏချာနမ်း ဟဝ်ဖျင်ချာမွေးနမ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင် နီကလꩻလွဥ်ဒါႏ ဖဝယိုနဝ်ꩻ တတဥ်ႏမယ်တဝ်း ဖောက်ပြန်ႏဒါႏ ကုဲင်ထိုꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း အီႏကုဲင်မုဲင်ꩻခါကရိုꩻယို သမ်းတသေရီးတဝ်းတဲင် ယိန်းအွဥ်ႏသတိမွေးငါႏမရေႏမရာႏသွူ။

မွေးဒျာႏရင်ꩻ လေားကအကိုယို နီတသေအွဥ်ထီႏရီးတဝ်းအခရာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏငတ်မျိုꩻသွူ၊ ငတ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ၁။ဇီဝိတ - အီႏသီဗာႏ အသက်အရွယ်ႏမုဲင်ꩻကရိုꩻယိုလဲ့ တသေအွဥ်ရီးတဝ်းသွူ။ ၂။ဗျာဓိ - အီႏသီဗာႏတွမ်ႏ ထာꩻဆာရောႏဂါႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻကရိုꩻလဲ့ တသေအွဥ်ထီႏရီးတ၀်းသွူ။ ၃။ကာလော - အီႏသီဗာႏ အခိန်ႏအခါႏမုဲင်ꩻခါကရိုꩻယိုလဲ့ တသေအွဥ်ထီႏရီးတ၀်းသွူ။ ၄။ဒေဟနိက္ခေပန - မဥ်ႏသီထွူလဲ့ အီႏသင်ႏဂြိုဟ်ႏဗာႏ သုသာန်ႏမုဲင်ꩻကရိုꩻယိုလဲ့ တသေအွဥ်ထီႏရီးတ၀်းနေနေသွူ။ ၅။ဂတိ- မဥ်ႏတွိုႏဆုဲင်ꩻဘ၀သူꩻ အီႏတွိုႏဖျော်ဘ၀မုဲင်ꩻကရိုꩻယိုလဲ့ တသေအွဥ်ထီႏရီးတ၀်နေနေသွူ။

 1. ဆောင်ႏအီတာႏငေါဝ်ႏလင်္ကာႏ

၁။သက်ရွယ်ႏမုဲင်ꩻခါ၊ အီႏသီငါ ၊

 သေချာထီႏရီးတ၀်း။

၂။အီႏသီအီဗာႏ၊ ဆာရောဂါႏ၊

  သေႏချာႏထီႏရီးတဝ်း။

၃။အီႏသီခိန်ႏခါႏ၊ မုဲင်ꩻခါဒါႏ၊

  သေႏချာႏထီႏရီးတဝ်း။

၄။အီႏသင်ႏဂြိုဟ်ႏဗာႏ ၊ရပ်မုဲင်ꩻဒါႏ၊

  သေႏချာႏထီရီးတ၀်း။

၅။အီႏတွိုႏလွေꩻဗာႏ၊ ဘွုံꩻမုဲင်ꩻဒါႏ၊

  သေႏချာႏထီႏရီးတ၀်း။

ကွပ်တသေရီးတ၀်း တထီႏရီးတ၀်း နုဲင်းန၀်ꩻမꩻ အ၀်ႏလိုႏယူႏလꩻချာ နီကလꩻလွဥ်ခန္ဓာႏယိုန၀်ꩻ အတမယ်ꩻတ၀်း ဖောက်ပြန်ႏဒါႏ အခိန်ႏတရွေꩻတ၀်း သီထိုꩻဒါႏ နုဲင်းန၀်ꩻသွူ။ နုဲင်းန၀်ꩻမဥ်ႏတမွေးတ၀်း မဥ်ႏအွဥ်ႏတဖေင်ꩻမွိုင်းဒျာႏ မဥ်ႏပျောႏလွဥ်ꩻမွေးဒျာႏတွမ်ႏပိုမာ မဥ်ႏပျောႏလွဥ်ꩻမွေးဒျာႏစေႏစိန်ႏကရိုꩻယို ထာꩻသီမရဏမဥ်လွဥ်ဟဲ့ꩻစိန်ႏစွို့ꩻမဲ့ꩻ ဘ၀ကူꩻဗာႏဟ၀်တ၀်းထာꩻသွူ။ သတ္တ၀ါႏသီးန၀်ꩻ ခါးလားကလꩻနိဗ္ဗာန်ႏအခါႏ ဘ၀ဘွုံꩻအမယ်ꩻတအဝ်ႏတဝ်းသွူ၊ မဥ်ႏလꩻသွူ သစ္စာႏလစ်ꩻပါꩻတရာꩻနဝ်ꩻမꩻ ဘ၀အတာႏသꩻဆွော့ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။

 1. ကိသာနဂေါတမီနဝတ်ထု

နီဗွေႏဘုရာꩻစိုး သာႏ၀တ္ထိခမ်းကိုသူꩻန၀်ꩻ သꩻဌေꩻပိုမူႏအ၀်ႏတဖြာꩻသွူ၊ အသက်အရွယ်ႏကထွိုင်ႏတန်လွဥ်အခိန်ႏန၀်ႏ အမွိုးအဖာဖုံႏစီꩻပွာꩻရေꩻသမ်းကုဲင်ထိုꩻတဲင် ထွာထိုꩻခန်းဒျာႏ ဆင်ꩻရယ်ꩻသားမူႏပေႏတဖြာꩻသွူ၊ အမိဉ်ꩻကိသာဂေါတမီႏနုဲင််းန၀်ꩻသွူ။

👉အခိန်ႏန၀်ꩻန၀်ꩻ သာ၀တ္ထိ၀ေင်ꩻကို ပါသꩻဌေꩻတဖြာꩻန၀်ꩻ ဝွေꩻကပဲင်ႏဒါႏ ခံꩻဖုံႏလဲ့ ထွာထိုꩻလို့စွဥ်ႏမေႏသွာႏတဲင် ဆင်ꩻရယ်ꩻထိုꩻချာခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ထွိုင်ႏထွာနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အလွေꩻထေ့ခန်း အသွꩻဟဝ်တဖြာꩻထျꩻတဲင် လွေꩻကွီခန်းအကျံႏအဉာဏ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊အဝ်ႏနဝ်ꩻ အသွꩻရိုꩻဖေႏ သꩻတွမ်ႏကုဲင်မွုန်းသွော့ နာꩻခံႏဖုံႏယို ဘွုံႏကံႏအဝ်ႏသား မဥ်ႏခွုမ်ꩻစံꩻငါတွမ်ႏစူလဲ့ အထွာချာယင်းဒျာႏခံꩻသနယ် ရိုꩻဖေႏခန်းနဝ်ꩻစားသွူ။ သꩻဌေꩻနဝ်ꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ အသွꩻကထွိုင်ႏဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏအနယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ထူႏသွူအမေႏသွာႏဖုံႏတဲင် လွေꩻစာခန်းဆေꩻကိုသွူ။

👉ဝွေꩻကစာဒါႏမေႏသွာႏယို လိုꩻလင်ကထီးနဝ်ꩻ ထီႏဒျာႏနုဲင်းမေႏသွာႏနေနေသွူ၊ တွိုႏတနီꩻ ကိသာႏဂေါတမီႏနဝ်ꩻ အလွေꩻစုဲင်ႏခန်းဆေꩻသွူ၊ ကထွိုင်ႏတွိုႏလွေꩻ ပါꩻကသာမေႏသွာႏထျꩻနဝ်ꩻ ထွားသွူမေႏသွာႏခြုံးတဲင် ရိုꩻခန်းသဌေꩻ "ခံꩻကအာထာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻကဲး ဖြေꩻလို့နွောင်ꩻဟောင်း ” နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။
သꩻဌေꩻနဝ်ꩻ ကထွိုင်ႏဟွုန် ကိသာႏဂေါတမီႏငဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ခွေမော့ꩻလဲဥ်း ဘွုံႏကံႏအဝ်ႏသား ရိုꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ပျောႏမွေး ကေႏနပ်မွေးစွဥ်ႏသွူ၊ သꩻဌေꩻနဝ်ꩻ ရီခန်း ကိသာႏဂေါတမီႏ ကအုံဒါႏ ခင်ႏလမ်း အမွိုးအဖာဖုံႏတဲင် တွိုႏတနီꩻ ရီဖြောင်သွူ ဂေါတမီႏတွမ်ႏအမွိုးအဖာသꩻဘော်ꩻဖုံႏတွော့ꩻ ချꩻကျောင်ꩻချꩻကမ်ႏတောႏလမ်းဖေႏခန်းတွမ်ႏအပိုခိုအတန်တဖြာꩻသွူ။ မေႏသွာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ကိသာႏဂေါတမီႏမဥ်ႏခွုမ်မꩻ ထွာချာခံꩻယာႏသွူ။

ကိသာႏဂေါတမီႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏအုံငီꩻတွမ်ႏ အဖူအဖီလမ်းကိုတွင်ꩻ မညမမွိုင်အခိန်ႏ လွူးဖွာꩻလင်ꩻခန်း အပိုခိုပေႏတဖြာꩻသွူ၊ အပိုခိုပေႏနဝ်ꩻ ကွပ်ကုသိုလ်ႏကံႏ အခြွီဆေ့ꩻငါႏတဲင် သက်ကထွိုင်ႏလꩻ နီနေင်ႏ သွံနေင်ႏနဝ်ꩻ အနိစ္စခန္ဓာႏပြောင်ꩻငါလွေꩻခန်းဒျာႏ ဘဝတသာကိုသူꩻသွူ။ ကိသာႏဂေါတမီႏနဝ်ꩻ အပိုခိုကထွိုင်ႏသီထိုꩻတဲင် သꩻအောင်ႏခါႏသရာႏကိုသူꩻ ဆာစဲင်ဒုက္ခ သေားကမေႏခိုး ငွိုးခီခြောဝ်မွေး စွုမ်းနီꩻစွုမ်ႏဟာ လဲင်ꩻထွာလꩻ နုဲင်းလိုꩻမူႏဗားတဖြာꩻသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻ ဗသွူအပိုခိုသီတဲင် လယ်ႏထွဥ်ႏကုꩻမွန်ချာခန်း အပိုသွူ။ ထီႏတဖြာꩻလဲ့ထွဥ်ႏ နီဖြာတဲ့ထွဥ်ႏတဲင် လိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ " ဂေါတမီႏ နာꩻနဝ်ꩻ ဗာႏထိုꩻလဲဥ်း" ရိုꩻရောင်ခန်း နဝ်ꩻစားသွူ။ ထာꩻသꩻညင်ꩻတန်သား ပါꩻပညာႏသျင်ႏတဖြာꩻကထွိုင်ႏထီႏ ကိသာႏဂေါတမီႏတဲင် " ပိုမူႏ ခွေတဲးတဲ့ တသေတဝ်း တသီႏမွန်သနယ် ကွဲးတဲင်တွော့ꩻ ဂေါတမဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ အအဝ်ႏသေသနယ်၊လွေꩻထေ့သွော့ꩻ ဘုရာꩻသူꩻဟုဲင်း " ရိုꩻဖေႏခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

  ကိသာႏဂေါတမီႏနဝ်ꩻလဲ့ ကထွိုင်ႏဟွုန် ပညာႏသျင်ႏဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် လောႏလွေꩻခန်း အွိုးဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻထျꩻသူꩻသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻ အကွီခန်း တသီးသက်မွန်အွိုး နီဗွေႏဘုရာꩻထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနဝ်ꩻ ဆင်ႏချင်ႏသွူတွမ်ႏဉာဏ်ႏတဲင်ႏ " ကိသာႏဂေါတမီႏဟွေး နာꩻမဥ်ႏမဲဥ်လꩻ တသီႏသက်မွန်လဲ့ ခွေဖော်ႏဖေႏနာꩻလꩻဒျာႏ၊ ကွဲးတဲင်တွော့ꩻ ဖောႏအီတသီႏအတာႏ လွေꩻသွူ လိုꩻတသီဖိုတဝ်းလမ်းသူꩻတဲင် ကွီလွဥ်သွော့ ဟန်ႏလွူးခူꩻ တထွံꩻဟုဲင်း " ရိုꩻဖေႏခန်း နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။
  ကိသာႏဂေါတမီႏနဝ်ꩻ လယ်ႏထုမ်ႏလိုꩻတသီဖိုတဝ်းလမ်းယို လဲင်ꩻစွစ်ꩻတိုးလꩻ သာႏဝတ္ထိဝေင်ꩻလဲ့ အတမော့ꩻတဝ်းတလမ်းလမ်းသွူ၊ယလမ်းလမ်းနဝ်ꩻ အဖာသီဖို ယလမ်းလမ်းနဝ်ꩻ အမွိုးသီဖို ယလမ်းလမ်းနဝ်ꩻ အပိုသီဖို ယလမ်းနဝ်ꩻ အပိုမူႏသီဖို ယလမ်းလမ်းနဝ်ꩻ အဖူးဝေးဖုံႏသီိိဖို ယလမ်းလမ်းနဝ်ꩻ အမွိုးဖြားဖာဖြား ဖာနင် ဖာတန် မွိုးနင် မွိုးတန်သီဖို လိုꩻဖုံႏ ဒေါ့ꩻနယ်စွဥ်ႏ ငေါဝ်းနဝ်ꩻစားဖုံးသွူ။လိုꩻတသီဖိုတဝ်းလမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏတဝ်းတလမ်းလမ်းသွူ။အဝ်ႏစွဥ်ႏ လိုꩻသီသော့ꩻဖိုကွေႏကွေႏသွူ။
 ဂေါတမီႏလဲ့ တွိုႏအလဲင်ႏနဝ်ꩻမꩻ ကွဲးသတိလꩻတဲင် သဘော်ꩻဗွောင် သေနာႏခန်းထာꩻသီတရာꩻတွမ်ႏသက်ကအဝ်ႏမွန်ဒါႏ သတ္တဝါႏသီး အတကင်ꩻလို့တဝ်းဝင်ꩻကရိုꩻဒါႏ အခရာႏနဝ်ꩻသွူ။
👉ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပိုခိုအလောင်း ကအဝ်ႏဒါႏ သံႏယော်ꩻဇဥ်ႏဖုံႏ သေားကဖုံႏလဲ့ ယွမ်ꩻထိုꩻချာတဲင် ဝွေꩻကအဝ်ႏဗသေꩻဒါႏ အပိုသီနဝ်ꩻလဲ့ ပလို့ထိုꩻခန်း အွိုးတခြားကိုနဝ်ꩻထွူတဲင် သဲင်ꩻလွဥ်ချာ အွိုးနီဗွေႏဘုရာꩻထျꩻနဝ်ꩻသွူ။
ကထွိုင်ႏတွိုႏချာ နီဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ရီခန်း " နာꩻလꩻသဲင်ꩻနေ ဟန်ႏလွူးခူꩻအီ "

ကိသာႏဂေါတမီႏ လဝ်းချာ " လꩻသဲင်ꩻတဝ်းသြ ၊ တဝေင်ꩻလွုမ်း ကအဝ်ႏဒါႏလမ်းဖုံႏနဝ်ꩻ လိုꩻသီသော့ꩻဖိုဒျာႏလွဥ်းလွဥ်းသြ။ ” အဝ်ႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ "ကိသာႏဂေါတမီႏဟွေး နာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏထင်ႏဒျာႏ သီဒါႏ နာꩻပိုလွုမ်ꩻကနော၊အမဲဥ်ႏနဝ်ꩻ ကားတဲင် အသက်ကအဝ်ႏဒါႏ သတ္တဝါႏဖုံႏအသီဒါႏလွဥ်းလွဥ်း၊ ကုသိုလ်ႏကဆေ့ꩻဒါႏ သတ္တဝါႏသီးယို ထာꩻသီတရာꩻနဝ်ꩻ အပသာတွိုႏဒါႏ အပါယ်ႏခမ်းသူꩻသွူ " ဆွုံꩻမꩻ ဟော်ꩻကျာꩻထွူနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ဟော်ꩻဖေႏခန်း တရာꩻဂါႏထာႏတပွုတ်နုဲင်းလꩻယိုသွူ။

‘‘တံ ပုတ်တပသုသမ်မတ်တံ, ဗြာသတ်တမနသံ နရံ၊ သုတ္တံ ဂါမံ မဟောဃောဝ, မစ္စု အာဒါယ ဂစ္ဆတီ’’တိ။ (ဓ။ ပ။ ၂၈၇)၊ သုတ္တံ - ကဗိန်ႏတဖေင်ꩻဒါႏ၊ ဂါမံ - လိုꩻတဒုံလွမ်းယို၊ မဟောဃော - ထီမဥ်ႏမွူးလွဥ် ထီမဥ်ႏထွတ်ꩻလွဥ်တန်နဝ်ꩻ၊ အာဒါယ ဂစ္ဆတိ ဣဝ - အအီခြွဥ်ႏထိုꩻဒါႏ ဥပမာႏနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ။ ပုတ္တပသုသမ္မတ္တံ - ပိုမာအခါႏ စေꩻစိန်ႏဥစ္စာႏအလောင်း စွယ်ꩻလန်ꩻသန်ငါႏတဲင် ကအဝ်ႏတဖေင်ꩻနမ်းဒါႏ၊ ဗျာသတ္တမနသံ -ကာႏမဂွုဏ်ႏ အာႏရုံႏငတ်ꩻပါꩻအလောင်း သꩻကအဝ်ႏဗွို့ꩻတသေႏဒါႏ၊ တံ နရံ - လိုꩻစားယိုယို၊ မစ္စု - ထာꩻသီတရာꩻနဝ်ꩻ၊ အာဒါယ ဂစ္ဆတိ - အဟဲ့ꩻထိုꩻစွော့ꩻဒါႏသွူ။ တရာꩻတောႏ ကထွိုင်ႏသွတ်ꩻနဝ်ꩻ ကိသာႏဂေါးတမီႏတဲ့ ထွာလꩻခန်ႏ သောတာႏပန်ႏအရိယာႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသွူ။

ကွပ်နီတသေထီႏရီတဝ်း ထာꩻသီတရာꩻနဝ်ꩻမꩻ မဥ်ႏအွဥ်ႏတဖေင်ꩻနမ်းကရိုꩻယို ထာသီတရာꩻ မဥ်ႏဟဲ့ꩻစွို့ꩻသူꩻ မဲ့ꩻဘဝကူꩻဟဝ်တဝ်းဒါႏ ထဲ့လဒါႏအပါယ်ႏလစ်ꩻခမ်းသူꩻသွူ။နဝ်ꩻမꩻ မဥ်ႏသီမုဲင်ꩻခါသီ ဖေႏကတွိုႏဘဝဟဝ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏ မာꩻအာအာ ဒါႏန သီႏလ ဘာဝနာႏကုသိုလ်ႏသနယ်နေား။

 1. ဆောင်ႏအီတာႏငေါဝ်းလင်္ကာႏ

📖သတိအဲဥ်ထဝ်း ၊ ဗေိင်ႏတဖြဝ်း၊

  သေတဝ်းအနမ်းတွင်ꩻ။

📖ထီထွတ်ꩻလင်ꩻအာႏ၊ မဥ်ႏသန်ငါႏ၊

  သေႏချာႏခြွဥ်ႏလို့ရင်ꩻ။

📖ဗွိုန်ဥပမာႏ၊ နုဲင်းယိုဒါႏ၊ သတ္တဝါႏသီးဖုံႏရင်ꩻ။ 📖ပိုမာအာရုံႏ၊ကာႏမဂွုဏ်ႏ ၊

  သꩻဖုံႏအဝ်ႏဗွို့ꩻတွင်ꩻ။

📖ကုသိုလ်ႏမကမ်း၊ တဖေင်ꩻနမ်း၊

  အုံသမ်းကြွို့ꩻကြလွင်ꩻ။

📖ထာꩻသီဆရာႏ၊ နက်စွို့ꩻဗျာႏ၊

  တွိုႏဒါႏအပါယ်ႏရင်ꩻ။

📖ကကယ်ႏနွောင်ꩻဒါႏ၊ နီနမ်းတာႏ၊

  အဝ်ႏဒျာႏကုသိုလ်ႏရင်ꩻ။

📖ဆုဲင်ꩻဘဝတာႏ၊ ယံသေႏချာႏ၊

နမ်းတာႏကုသိုလ်ႏ မာꩻသွော့ဝင်ꩻ(မာꩻဝင်ꩻနေား)။
  နဝ်ꩻမꩻ နီလိုꩻသီး ခါးလားကအီႏသီယိုလဲ့ အရေꩻတန်မွေးငါႏသွူ၊ ခါးလားကအီႏအခိန်ႏယို အာႏရုံႏဟဝ်မꩻ တွိုႏလꩻဖဝဟဝ်သွူ၊ အာႏရုံႏမဥ်ႏတဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ တတွိုႏနွောင်ꩻတဝ်း ဖဝဟဝ်သွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻကအီႏသီဒါႏအခိန်ႏသူꩻ အဝ်ႏလိုႏ ငွိုးခြီတဝ်းထာꩻ ဝွေꩻသီးထျꩻ၊ မဥ်ႏလွေꩻငွိုးထာꩻဝွေꩻသီးထျꩻသူꩻ အာရုံႏတဟဝ်လꩻတဝ်းဒွုမ်၊ သꩻမဥ်ႏစွယ်ꩻနီထာꩻငွိုးတွော့ꩻ အသက်မဥ်ႏဆွိုးနဝ်ꩻ တတွိုႏနွောင်ꩻတဝ်းဒွုမ်ဖဝဟဝ်သွူ။

နဝ်ꩻမꩻ ဖဝဖေႏကကူဟဝ်နဝ်ꩻ လိုႏငါႏအထီအသွီႏနုဲင်းယိုသွူ၊ ၁။ကအီႏသီသားသူꩻလဲ့ ကအဝ်ႏဟဝ်ခိန်ႏနဝ်ꩻ ပွုံႏသေႏကုသိုလ်ႏတမျိုꩻမျိုꩻမဥ်ႏအဝ်ႏခါꩻမꩻ အယူႏလꩻယို အကမာꩻကုသိုလ်ႏတဲင် တွိုႏနွောင်ꩻဖဝဟဝ်သွူ။ ၂။ကအီႏသီအခိန်ႏ အာႏရုံႏဖေႏကဟဝ်နဝ်ꩻ ကထွာပိုလီꩻဖူးဝေး တပဲ့တပန်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏလိုႏဗွောင်ဖေႏ တရာꩻခွေႏဖုံႏ ပရိတ်ပဌာန်ꩻတရာꩻခွေႏဖုံႏသွူ၊ ကွပ်နာႏဗာႏတရာꩻငဝ်းအွီႏနဝ်ꩻတွော့ꩻ သꩻအာႏရုံႏဟဝ်လွဥ်တဲင် တွိုႏနွောင်ꩻ ဖဝဟဝ်နဝ်ꩻသွူ။ မွေးတဝ်းလဲ့ ပင်ꩻနေး သံႏဃာႏတပါꩻပါꩻတွော့ꩻ ထွဥ်ႏဟော်ꩻတဲ့ လꩻဒျာႏနေနေသွူ။ အချက်ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ကျင်ꩻသွုံꩻငါႏ မရေႏမရာႏနေား။

  နဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏသနီꩻယို အကျောင်ꩻပျုꩻလွေꩻ ဖဝလီꩻအွဥ်ႏကုဲင်ချာ ဖဝတသာ ကပြောင်ꩻငါလွေꩻဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏအတာႏ ရေႏမိုးလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ကမာꩻဒါႏကုသိုလ်ႏယို ဟဲ့ꩻ ဥဒ္ဒိဿဒါနကုသိုလ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ဖဝကပြောင်ꩻသားနဝ်ꩻတဲးတဲ့ ပြောင်ꩻလဲဥ်း ကွဲးတဲင်တွော့ꩻ ကအွဥ်ႏကုဲင်ဆꩻချာသားနဝ်ꩻ တာႏဝွန်ႏဝတ်တရာꩻ ကေꩻဇူꩻတရာꩻဖုံႏအဝ်ႏတဲင် ဖဝကပြောင်ꩻငါသားမဥ်ႏတွိုႏစိန်ႏစွော့ꩻ ဖဝတဟဝ်တဝ်းခင်ႏလမ်းလဲ့ ဖေႏကလွစ်ထန်ႏလꩻ ရေႏမိုးလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရဲဥ်ꩻဖေႏ လူႏဖေႏ မာꩻဖေႏကုသိုလ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻသွူ။

ကမာꩻဖေႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ထွာဖဝတသွောင်းအီ ကုသိုလ်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကမာꩻဖေႏသားတဲ့ ကုသိုလ်ႏကံႏ အာႏကွဲးတလာတဲင် ဖဝအရန်းထိုလွဥ် ၊ ဖဝငါသားလဲ့ ကွပ်သာႏဓုငီꩻ နီကုသိုလ်ႏတဲင် လွစ်ထန်ႏလꩻ ဖဝဖွိုႏ ဖဝညံး တွိုႏဗꩻလꩻဖဝအရန်းထိုနဝ်ꩻသွူ။

  နီဗွေႏဘုရာꩻလဲ့ တိရောကုဋ္ဋသုတ္တန်ႏကို ဟော်ꩻဖေႏနုဲင်းယိုသွူ၊

၁။နီကမာꩻဒါႏ ဥဒ္ဒိဿဒါနယို ထွာဒျာႏ နီကမာꩻထွိုက်ကမာꩻသင်ꩻဒါႏ သွꩻဟဝ်ဖူးဝေးဟဝ်သီးအတာႏ ဝတ္တရာꩻနေနေသွူ။ ၂။ဖဝလီꩻအွဥ်ႏကုဲင်ချာ ဖဝတသာကပြောင်ꩻငါလွေꩻဒါႏပုဂ္ဂိုလ်ႏယိုလဲ့ တွမ်ႏနီပူဇောႏနဝ်ꩻ ဗွိုန်ဗွိုန်သွူ။ ၃။ရဟန်ꩻသံႏဃာႏသီႏအတာႏ နီကလူႏဗာႏ ဒဲဥ်ဗွာသွမ်ꩻဖျူႏယိုလဲ့ တွမ်ႏနီကလူႏ ရဲင်ꩻအာႏနဝ်ꩻဗွိုန်ဗွိုန်သွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏသနီꩻ ကရေႏမိုး လူႏတန်ꩻဗာႏ ကုသိုလ်ႏယိုနဝ်ꩻ နမ်တာႏလဲ့သင် ဝင်ꩻတာႏလဲ့သင် အကျိုꩻတန်မွေးငါႏနဝ်ꩻမꩻ သꩻကေႏကေႏနပ်နပ် ယံသာႏဓုသွော့ꩻနေား၊ ဖဝလီꩻအွဥ်ႏကုဲင်ချာ ဖဝတသာ ကပြောင်ꩻငါလွေꩻဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏလဲ့ ကေႏကေႏပနပ်နပ်သာႏဓုငီꩻသွော့ နီကုသိုလ်ႏယိုနေား။

  နဝ်ꩻမꩻ နီတကာႏခိုမူႏသီးထုံႏလဲ့ တယ်ႏဟန်ႏသနီꩻမာꩻငါ တယ်ႏယိုခါ မာꩻလွေꩻ အွဥ်ႏတဖေင်ႏငါႏမွုန်းနမ်းတဲင် ဖဝယိုခါ ဖဝငါသူꩻ သꩻသွော့ꩻခရာႏဖေႏကထွာ မာꩻအာအာသွော့ ဒါႏနသီႏလဘာဝနာႏကုသိုလ်ႏဖုံႏတဲင် နီနမ်းခန္ဓာႏအလောင်း ပွာꩻမျာꩻအာထွုတ်သွော့ဝင်ꩻ ခန္ဓာႏအနိစ္စ ခန္ဓာႏဒုက္ခ ခန္ဓာႏ အနတ္တတရာꩻဖုံႏတဲင် ယံကတွိုႏမွိုင်မွိုင်သွော့ အာသဝ သြဃ ဝွဋ်ဒုက္ခကလို့ရာꩻ ခမ်းမျတ်နိဗ္ဗာန်ႏသူꩻနေား။ 

[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

 1. တဲမ်းပူႏဇောႏ- ဗွေႏနန္ဒဝံသ (အောင်ပန်း)၊ ဝိနယဝိဒူ၊ဓမ္မာစရိယ
 2. အုံနောင်ကျမ်ꩻ- ဓမ္မပဒဋ္ဌကထာ၊ ခုဒ်ဒကပါဌပါဠိ၊ သံယုတ္တအဋ္ဌကထာ