Wp/blk/သွဉ်ဆွုံꩻမꩻဒါႏဒါႏ

< Wp‎ | blkWp > blk > သွဉ်ဆွုံꩻမꩻဒါႏဒါႏ

ထွားလိတ်ပရိတ်သတ် ဗွေႏ/ခွန်/နင်ꩻ ကားကအဝ်ႏမင်္ဂလာႏဒျာႏသွူဩ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏတသေႏသေႏဒျာႏဝင်ꩻအကျောင်ꩻ..ခွေသွဉ်းလောဝ်းဟွိုန်ရိုႏရိုႏသေႏသေႏဒျာႏသွူ...။

ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻဖုန်းခေတ်၊ အဉ်တာနဲတ်ခေတ်၊ လစ်ငဝ်နေင်ႏတွင်ꩻနဝ်ꩻဖုန်းယို လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ခွုမ်ဒါႏလဲဉ်းကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ တွင်ꩻနဝ်ꩻစွုမ်ႏရပ်ရပ်စွုမ်ႏဒုံဒုံ ဖုန်းလုဲင်းယို ဗာႏလဲဉ်းကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻသွူ။

လိုꩻပေႏလစ်ငတ်နေင်ႏသားလဲ့ခွုမ်ပစိုးဒါႏလဲဉ်း နုဲင်းနုဲင်းလဲဉ်းဖုန်း။ "လိုꩻပေႏသီးအမျိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻတန်မာꩻ နေးမုဲင်ꩻတဲ့အမာꩻလွဉ်ꩻဒါႏ"နဝ်ꩻသွူ။ ငဝ်းယိုတငွါနဝ်ꩻလိတ်အပုဒ်လင်တဲ့ခွေသွဉ်း တဲမ်းထန်ႏဗာႏလဲဉ်းနေနေနဝ်ꩻသွူ။လိုꩻပေႏသီး အမျိုꩻနဝ်ꩻ အမဲ့အာႏတဗွေနုဲင်းတဝ်းလိုꩻတန်၊ ပေါ်ပစိုးဂိမ်း၊ ထွားကတွန်းဖုံႏနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ကျွိုက်လွဉ်းလွဉ်း၊ စွယ်ꩻလွဉ်းလွဉ်းနဝ်ꩻသွူ...။

ကထွာဒျာႏအမွိုးဖါဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ လိုꩻပေႏနဝ်ꩻဖုန်းယိုဖေႏထွားမန်ႏမန်ႏငါ။ ကသွဉ် လိတ်သားနဝ်ꩻတယဝ်း အဝ်ႏလိုႏဖေႏထွားအာ တဝ်း၊ ဝွေꩻသီးအရွယ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသွဉ်ထူႏက ပညာႏနဝ်ꩻအာကဒွိုန်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻပေႏသꩻတဲ့ လွောက်မန်ႏမန်ႏငါ။

ခွေသွဉ်းမိဉ်ဒေါ့ꩻနယ်ငါႏ ဝတ္တုတပုဒ် ပါꩻပေႏနဝ်ꩻတဖြာꩻအမဉ်ꩻခန်း မောင်ႏငဲး ဝွေꩻနဝ်ꩻအပစိုးမွေးစွဥ်ႏဂိမ်း၊ အထွားမွေးစွဉ်ႏဖုန်း ထွားမွေးစွဉ်ႏတီဗွီ တနီꩻမောင်ႏငဲလွေꩻခန်း ကျောင်ꩻ...လွေꩻကျောင်ꩻတွင်ꩻတဲ့တဖူꩻလောင်းပစိုးလွေꩻဂိမ်း၊ တွိုႏတဖူꩻလောင်းတွော့ꩻ အတွူႏဗာႏခန်းအသွꩻပေႏတဖြာꩻ မောင်ႏငဲးရိုꩻခန်း နုဲင်းယို.. နုဲင်းဂိမ်းကိုနဝ်ꩻ "ခꩻသီထိုꩻလဲဥ်း" အသွꩻပေႏတဲ့ဒေါ့ꩻချာတဝ်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ သဲင်ꩻလမ်းတဲ့ပစိုးဂိမ်း၊ အမွိုးရိုꩻခန်း

မွိုး။ ။"အံႏခန်းဒဲဥ်ယိုပိုခို"

ငဲ။ ။"မွိုးသီးအံႏရီးဟုဲင်း ဂိမ်းအယံတွင်ꩻတဲ့"

အဖါရိုꩻခန်း။ ။"ပိုခို မိဥ်ႏပစိုးဗော့ꩻဂိမ်း၊ ထွားဗော့ꩻ ဖုန်းနဝ်ꩻမဲ့နီဖါသိမ်ꩻချာဖုန်းနေး နာႏသီမွိုးငဝ်းနဝ်ꩻဟုဲင်း"...။

ငဲး။ ။ "ပေါႏထူႏထိုꩻဖုန်းတဲ့ လွေꩻဒွုမ်ကျောင်ꩻသွူ"

အမွိုးဖါနီပါꩻလဲ့ သꩻယပ်ꩻ ငမ်းငါႏဝွေꩻတလွေꩻတဝ်းကျောင်ꩻ နဝ်ꩻမꩻ အမွိုးဖါ လွောက်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ တနီꩻအမွိုးထဥ်ႏ လွဥ်လယ်ႏခန်းအလမ်း မောင်ႏငဲးနဝ်ꩻ ဗွောင်သင်ႏ ခန်းတီဗွီ အမွိုးသီးဒေါ့ꩻရီငါဝင်ꩻတဲ့ဟွိုန်ဒွုမ်။

မွိုး။ ။ဗွောင်ဗွီႏဗွီႏငါမွိုင်ပိုခို နီမွိုးသီးဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻယို

ငဲ။ ။ "ဗွောင်ဗွီႏဗွီႏနဝ်ꩻ အရသာႏတအဝ်ႏတဝ်း"

အမွိုးတဲ့ဒေါ့ꩻခန်းဒွုမ်မုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ မောင်ႏငဲနဝ်ꩻ ပစိုးဂိမ်းစွုမ်ႏနီꩻနီꩻ၊ ထွားတီဗွီစွုမ်ႏ နီꩻနီꩻ နုဲင်းမွူးရဝ်ꩻနီꩻမောင်ႏငဲးလွေꩻခန်းကျောင်ꩻ အသွꩻလင်ဟဲ့ခန်းမောင်ႏငဲး ပစိုးညီနီယိုမွိုင်ပါꩻနဝ်ꩻ နာꩻတဲ့အဝ်ႏစွဥ်ႏပစိုးဂိမ်း ပီႏပီႏကနော။

ငဲ။ ။ "သီပစိုးဗာႏတဝ်းဒျာႏ ခꩻဝင်ꩻ၊တွိုက်ဝင်ꩻနဝ်ꩻ ကယံထာꩻ သီပစိုးဗော့ꩻနဝ်ꩻ"

ကျောင်ꩻထင်ႏခိန်ႏစွုမ်ႏတွိုႏ မောင်ႏငဲးနဝ်ꩻအနွို့ꩻ ဆုဲင်ꩻဝင်ꩻအခန်ꩻကိုလွဥ်းလွဥ်း ဆရာႏနဝ်ꩻအဝ်ႏရိတ်တေ့ꩻလဲဥ်းမောင်ႏငဲ ဆရာႏ တဲ့ရိုꩻတဝ်းဒွိုန်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ

ဆရာႏနဝ်ꩻသွဥ်ခန်းလိတ် တဲမ်းနယ်ခန်းလိတ်တရုဲဥ်ႏ တွိုႏလိုꩻလင်နဝ်ꩻ အဝ်ႏထီႏလို့၊ ဖတ်ဒါႏလို့ဒျာႏ တွိုႏမောင်ႏငဲနဝ်ꩻ အဝ်ႏထီႏဒျာႏတဲမ်းတမုဲင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻသေဒွုမ် ဆရာႏရီခန်းမောင်ႏငဲး

ဆရာႏ။ ။"မောင်ႏငဲး ထွိုင်ႏဖတ်စမ်ꩻမွိုင်" ငဲ။ ။ "ဖတ်ဒါႏတဝ်း၊ တဲမ်းလိတ်ဖြုံႏပေႏငါႏ ထီႏလꩻတဝ်း"

ဆရာႏတဲမ်းနယ်လုဲင်ႏလိတ်ဖြုံႏတန်တန်

ဆရာႏ။ ။ "မောင်ႏငဲး ဖတ်ယင်းတလဲင်ႏမွိုင်"

ငဲး။ ။ "ဒါႏဆရာႏ"

ဆရာႏ။ ။"လိတ်ဖြုံႏ အပေႏကတဲ့"

ငဲး။ ။ "ထီႏလꩻတောဝ်း ဖတ်ဒါႏတောဝ်း"

ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻဝွေꩻထီႏလꩻတဝ်းနဝ်ꩻကွပ်စွဥ်ႏဒျာႏ ပစိုးအာငါႏဂိမ်း၊ ထွားအာငါႏဖုန်းနဝ်ꩻသွူ..။မောင်ႏငဲးကထွာဗာႏနုဲင်းယိုတဲ့ ကွပ်စွဥ်ႏအမွိုးဖါ နီပါꩻလွောက်ငါႏအပိုသꩻနဝ်ꩻမꩻ ထွာလွဥ် ဗာႏနုဲင်းယိုသွူ...။

ကွပ်ကထွာဒျာႏဖူးဝေးမွိုးဖါသီးလဲ့ ပိုကအဝ်ႏသွဥ်လိတ်တွင်ꩻနဝ်ꩻ ဖေႏနေးကထွာဗာႏ မွိုန်းနုဲင်းမောင်ႏငဲးယိုနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻပါ၊သွဥ်ပါ၊ ဆွုံꩻမ ပါသွော့နော။ ပိုဖုံႏယိုရက်နဝ်ꩻရက်တဲ့ ရက်ဒါႏဒါႏ ဗဲင်း ဝွေꩻသီးဖဝဖေႏကသာႏယာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏ လွောက်ကိုမꩻလွောက်နဝ်ꩻအဟဝ်သွတ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏလိုႏလွောက်တဝ်းကိုလွေꩻလွောက်နဝ်ꩻ အတွိုႏဒါႏတဖူꩻကုဲင်ꩻသွူ။ အဝ်ႏလိုႏလွောက်ကို လွောက်တဝ်းလုဲင်ႏတဲ့ အတွိုႏဒါႏတဖူꩻကုဲင်နေနေနဝ်ꩻသွူ။ မွိုးဖါနီပါꩻယို အရေꩻတန်ငါႏနဝ်ꩻမꩻ သွဥ်ဆွုံꩻမဒါႏဒါႏသွော့ဝင်ꩻပိုနော။[1]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်ခမ်းခွꩻ(ဒုံကောင်ထို)