Wp/blk/သျင်ꩻနယ်စဲင်းထဲင်း လိတ်မွူးခရာႏ

< Wp‎ | blkWp > blk > သျင်ꩻနယ်စဲင်းထဲင်း လိတ်မွူးခရာႏ

"သျင်ꩻနယ်စဲင်းထဲင်း လိတ်မွူးခရာႏ" နေင်ႏ ၁၃၃၉-ဗာႏ၊ ပွယ်ꩻတန်(မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏ) နောင်ယာသုဲင်ꩻကိုနောဝ်ꩻ ဖြားတန်အောင်ခမ်းထီသီး လွဥ်ခံႏထူႏဩဝါဒတဲင် ဗွေႏဗွန်ဖြားနောင်ကာꩻ၊ ဗွေႏဗွန်ဖြားမြို့ဦး-စတဲင် ဗွေႏဆရာႏတောႏတန်သီး ဖေႏဩဝါဒတွော့ꩻ စင်ꩻတန်-သီႏသဲင်ႏ (ဗွေႏကောဝိဒ)တဲ့ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏ လိတ်လုဲင်ꩻ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏကိစ္စနောဝ်ꩻသွူ။ ကထင်ႏတွိုႏပွယ်ꩻတန်နီꩻ အခန်ꩻအနာꩻကိုနောဝ်ꩻတဲ့ သံဃာႏ(၈၀၀)လွို နမ်းခြောင်ꩻတင် စင်ꩻတန်-သီႏသဲင်ႏ ထွိုင်ႏဒေါ့ꩻယင်း လိတ်လုဲင်ꩻ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏကိစ္စတဲင် "လိတ်လုဲင်ꩻ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏကိစ္စဖုံႏနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻနီသံဃာႏ အွဉ်ငါအီႏသောင်ႏသာခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏဒျာႏ"အာႏမခံႏခါꩻ တကာႏအမျာꩻငါနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နေင်ႏ ၁၃၄၀-ဗွေ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻဆန်ꩻ (၆)နီꩻ (၁၂-၅-၇၈)နီꩻနဝ်ꩻ ဂွိုဏ်ꩻချုပ်၊ ဂွိုဏ်ꩻအုပ်၊ ဂွိုဏ်ꩻထောက် ဆရာႏတောႏတန်သီးဖုံႏ တွမ်ႏအရေꩻတန် ဗွေႏဗွန်ဆရာႏတောႏတန်သီး အပါꩻ(၅၀)လွို မာꩻပွယ်ꩻမော့ꩻခွဲး ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ ပထမကျောင်ꩻတန်လိတ်သွဉ်တွိုက် (မွဉ်ခြဲင်) သံဃာႏဆေးရုံကို၊ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻယံကစွစ်ꩻလီအတွက်တာႏ လွောင်ႏဗူႏခန်း "ဗဟိုႏသမဂ္ဂသံဃာႏအစွိုꩻ"နောဝ်ꩻသွူ။ စင်ꩻတန်သီႏသဲင်ႏရိုꩻ- "ယိုခါ ကအောဝ်ႏဟဲ့ꩻဒါႏ က-ကီး၊ ထသေင်ထူး၊ လုံးကီးတဲင်၊ တချောင်းဝဲင်ꩻ၊ ရ-ရေတ်ꩻ၊ ယ-ပဲင်ꩻ"စတဲင် အဟဲ့ꩻအဟောင်နောဝ်ꩻဖုံႏတဲ့ လိုႏဖန်တသာသာဒျာႏအကျောင်ꩻ လောဝ်းနယ်နုဲင်းနောဝ်ꩻတွော့ꩻ သံဃာႏတန်သီး မိန်းချာနုဲင်းယို- "ပေါႏနောဝ်ꩻတဲ့ နီဗွေႏဖန်ဖေႏ၊ နီဗွေႏတယ်ႏထွင်ႏတသာသာဖေႏဟုဲင်း"ဖေႏတာႏဝွန်ႏစတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ စင်ꩻတန်သီႏသဲင်ႏ (ယိုခါ ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ၊ သီႏသဲင်ႏ၊ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံဃာႏစွိုꩻဥက္ကဋ္ဌ)နောဝ်ꩻ မွူးဟာခိုႏတဲမ်း၊ သွုံꩻသွမ်ꩻရဝ်ꩻထွူ ဒင်ႏပျꩻနယ်သံဃာႏ၊ သံဃာႏသဘော်ꩻဗွန်ပီ အွဥ်ႏအတီႏ၊ သွုံꩻသွမ်ꩻယာထွူ စင်ꩻတန်သီႏသဲင်ႏ သွဉ်ဖေႏသံဃာႏ ကထင်ႏလွဉ် ပွယ်ꩻမော့ꩻခွဲဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဗွန်ဖြားသက်တောႏ (၇၀)မာꩻကီဖုံႏနောဝ်ꩻ ကျွꩻသဲင်ꩻချာတဲ့ ဗွေႏဗွန်ဖြားနောင်ကာꩻ (ဗွေႏပဏ္ဍိတ)၊ ဗွေႏဗွန်ဖြားကျောင်ꩻမြို့ဦး (ဗွေႏအရိယ)ဗွေႏဆရာႏတောႏနီပါꩻယိုနဝ်ꩻ ကျွꩻလွဉ်ဖေႏအာႏ၊ ကျွꩻလွဉ်နာႏ၊ ကျွꩻလွဉ်ထွား တယ်ႏသွဉ်တန်ꩻစ ဗꩻစွဉ်ႏသွဉ်တန်ꩻထွူနောဝ်ꩻသွူ။ စင်ꩻတန်-သီႏသဲင်ႏ (ဗွေႏကောဝိဒ)တဲ့ တာႏဝွန်ႏကေႏကေႏ မွူးဟာခိုႏတဲမ်း၊ မွူးရောဝ်ꩻခိုႏဒင်ႏပျꩻ၊ မွူးယာခိုႏသွဉ်ဖေႏ၊ မာꩻလွေꩻနုဲင်းယို စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏနီꩻတဲင် လိတ်မွူးသွဉ်တန်တစောင်ႏ ထွူအောင်ႏလꩻစွဉ်ႏ ပွယ်ꩻမော့ꩻခွဲကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဗွေႏဗွန်မြို့ဦးတွမ်ႏ ဗွေႏဗွန်နောင်ကာꩻသီး သꩻရေꩻငါႏတဲင် သွဉ်တန်ꩻထွူနီꩻနဝ်ꩻ သံဃာႏအမျာꩻငါ ဗွေႏဗွန်ဖြားမြို့ဦး ဆုꩻကသွဥ်တန်ꩻဆရာႏ စင်ꩻတန်သီႏသဲင်ႏ နားရီႏဆွအဟောဝ်စားတဖြုံႏထွူတဲင် ဗွေႏဗွန်ဖြားနောင်ကာꩻရိုꩻ- "ပတ်သဲစ်တွမ်ႏနီလိတ်ပအိုဝ်ႏယိုနောဝ်ꩻ ဗွေႏစင်ꩻတန်သီႏသဲင်ႏ ဦးကောဝိဒကျေꩻဇူꩻယို အွဉ်ႏဖိန်ꩻလꩻတောဝ်း"ချီႏမျောက်တွမ်ႏငေါဝ်း-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ(၁)" "ဖန်ဗီးမဉ်ꩻ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ယီးနယ်အဖြုံႏဖေႏကသေ ထေနယ်အဖြုံႏဖေႏကလꩻ နာမပညတ်လွုမ်ꩻတဲင် သံဃာႏတန်သီး ကအွဉ်ႏခါꩻအတီႏနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ယိုတလဲင်ႏတဲ့ ဗီးမဉ်ꩻတွမ်ႏ သွဉ်ပွုံႏသွဉ်နယ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ စူꩻဒျာႏအလီꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ(၂)" စဲဥ်ႏ(၂) "ရေးချ-ရှေ့ထိုး၊ ငေါ်ꩻလ-ထွို့ꩻစွဲႏ"နောဝ်ꩻ လိုႏဒွုမ်တဲင် အွဉ်ႏကုဲင်၊ "မုဲင်ငါ"နဝ်ꩻ ဖန်တော"ပက်ငါ"အစဲဉ်ႏမုဲင် အဝ်ႏကုဲင် (၁၉)လွုမ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ(၃)" ပေါႏပါႏဠိဒျာႏနဝ်ꩻ သော့ꩻတောဝ်းအမုဲင်၊ ဟော်ꩻဖတ်ဗော့ꩻ ပါႏဠိအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ(၄)" မူလသရ (၁၆)ဖြုံႏကိုနောဝ်ꩻ သော့ꩻထဲင်း "အွု-အွူ၊ အွော့-အွော၊ အွို့-အွို"ယို(၆)ဖြုံႏတဲင် ပအိုဝ်ႏမူလသရနဝ်ꩻ ထွာတော (၂၂)ဖြုံႏ၊ "အုဲင့်-အုဲင်"ကိုနဝ်ꩻ လွတ်ꩻထို (င်)သွတ်ꩻ၊ မာꩻတော (အုဲ့-အုဲ)နုဲင်းနဝ်ꩻ။ ကလိုႏ"ဝ-ဟွဲး"သရဖုံႏနဝ်ꩻ "အ-အာ၊ အိ-အီ၊ အေ့-အေ၊ အဲ့-အဲ"ယို(၄)တွယ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ လွိုသရအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ "ဝ-ဟွဲး"ခရာႏလိုႏတောဝ်း။ "ဝ-ဟွဲး၊ လိုႏ-တလိုႏတဝ်း"ယံကသေစဲင်း "အုဲ့-အုဲ"နဝ်ꩻ သော့ꩻစံꩻသွော့ ဝ-ဟွဲးဟုဲင်း၊ အငဝ်းထန်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏငဝ်းသွုံꩻအဲဉ်ထဝ်း၊ ပါဠိသရကိုတဲ့ "ဥ-ဦ၊ ဩ"နဝ်ꩻ ဝ-ဟွဲးအဲဉ်ထဝ်း၊ မန်းဘာႏသာႏ သရကိုနဝ်ꩻ "အု-အူ၊ အော့-အော်၊ အို့-အို"ဖုံႏနဝ်ꩻ ဝ-ဟွဲအဲဉ်ထဝ်းအကျောင်ꩻ နေးတွမ်ႏဉာဏ်ႏအထိုအစားတဲင် ဝွေႏဖန်ႏထွားထွꩻထွꩻသွော့။ "အခန်ꩻ(၅)" အောဝ်ႏ မူလသရ ရဿ"အ"နောဝ်ꩻ ထွာတော (အ အꩻ အး အႏ) (၄)ဖြုံႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ရဿသရ(၁၁)ဖြုံႏတဲင် (၄-၁၁=၄၄) ထွာရဿသရဖြယ် (၄၄)ဖြုံႏ၊ အောဝ်ႏမူလသရ ဒီဃ "အာ"နောဝ်ꩻ ထွာတော (အာ အာꩻ အား အာႏ)(၄)ဖြုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ဒီဃသရ (၁၁)ဖြုံႏတဲင် (၄-၁၁=၄၄) ထွာဒီဃသရဖြယ် (၄၄)ဖြုံႏ၊ ရဿသရဖြယ် (၄၄)ဖြုံႏ၊ ဒီဃသရဖြယ် (၄၄)ဖြုံႏ စုစုခြွဉ်း ပအိုဝ်ႏသရဖြယ် အောဝ်ႏ(၈၈)ဖြုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၆)" အခန်ꩻ(၅) သရဖြယ် အတွယ်ꩻကလꩻအတွိုင်ꩻ အွဉ်ႏတွယ်ꩻတွမ်ႏ က-ဗီးနဝ်ꩻသွူ၊ သွဉ်ပွုံႏသွဉ်နယ်ꩻနဝ်ꩻ ကရီးအတွိုင်ꩻဒျာႏ လွိုပိုႏထဲင်းကွို့ꩻ "ကး-ကႏ"နီဖြုံႏနောဝ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ မဉ်ႏဖတ်ပါဠိတဲ့ စူꩻလွဉ်ꩻပါဠိငေါဝ်းထန်ႏအတွိုင်ꩻ၊ မဉ်ႏဖတ်မန်းလိတ်တဲ့ မန်းငေါဝ်းထန်ႏအတွိုင်ꩻ၊ မဥ်ႏဖတ်ပအိုဝ်ႏလိတ်တဲ့ စူꩻပအိုဝ်ႏငေါဝ်းထန်ႏအတွိုင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏတဲင် အွဥ်ႏ(၈)ဖြုံႏနဝ်ꩻ ရဿဒီဃဆေ့ꩻအာ တတွာလို့ဝင်ꩻတဲင် သဘာဝတဲ့ကျ ကလိုႏအပ်ငေါဝ်းတဲ့ ယိန်းစွုမ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ အငေါဝ်းထန်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻတဲ့ ပွုံႏစံႏကိုတွမ်ႏ ဖတ်လွူꩻခန်ꩻကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ပါလို့ဒျာႏ၊ သအငေါဝ်းတဖြုံႏတဲ့ တဖုံႏတတွယ်ꩻလွုမ်း သေနွောင်ꩻလို့ဒျာႏသွူ။ လိတ်မွူးတွယ်ꩻ အမုဲင်(၁)တဲ့ ထေလွဥ်ꩻဖတ်လွူꩻခန်ꩻ အမုဲင်(၁)၊ တနယ်ꩻ-ဖတ်လွူꩻခန်ꩻ အမုဲင်(၁)နဝ်ꩻ ထွာလိတ်မွူးအတွယ်ꩻ အမုဲင်(၁)ပွုံႏစံႏ၊ ထွာလိတ်မွူးတွယ်ꩻအမုဲင်(၁) အငေါဝ်းထန်ႏပွုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏကုဲင်ဖတ်လွူꩻခန်ꩻ (၂)နဝ်ꩻတဲ့ ထေနယ်ဖေႏ လိတ်မွူးတွယ်ꩻ(၂)အပွုံႏစံႏ၊ ထွာလိတ်မွူးတွယ်ꩻ(၂) အငေါဝ်းထန်ႏပွုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏကုဲင်အတွယ်ꩻလင်ဖုံႏနောဝ်ꩻတဲ့ အတွဲꩻတွမ်ႏအတွဲꩻ လွေꩻပဥ်ခိုမ်ꩻခိုမ်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ အခန်ꩻ(၆)ယို လိတ်မွူးတွယ်ꩻ(၆)နဝ်ꩻ- တဲမ်းဒျာႏ "ကော့ ကော့ꩻ ကော့း ကော့ႏ၊ ကော ကောꩻ ကေား ကောႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် (စူꩻဒွုမ်မန်းလိတ် "ကော်"တွော့ꩻ ငေါꩻလတွို့ꩻစွဲႏနဝ်ꩻ လိုႏတောဝ်းဒွုမ်နောဝ်ꩻသွူ။) "အခန်ꩻ (၇)" ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းသွုံꩻ "ဗီး-ယပယ်"နဝ်ꩻ အောဝ်ႏ (၁၇)ဖြုံႏသွူ၊ "င-ယပယ်"နဝ်ꩻ အငေါဝ်းထန်ႏ"ငျာ"တဲင် တွမ်ႏ"ညာ"နဝ်ꩻ အငေါဝ်းထန်ႏဗိုန်ပီလို့ဝင်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းသွုံꩻဗော့ꩻ "ညာ"တဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။ ယ-ပယ် ကတွယ်ꩻသရဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ "အ အု အော့ အို့"ယို (၄)တွယ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ အဝ်ႏကုဲင်သရလင်နဝ်ꩻ ယ-ပယ်တွယ်ꩻစွဥ်ႏတဲ့ ငေါဝ်းသွုံꩻအဲဥ်ထောဝ်း၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ လိတ်မွူးတွယ်ꩻတဲ့ အဝ်ႏ(၄)တွယ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၈)" မဥ်ႏထွားနုဲင်း "ယ ရ လ"နဝ်ꩻ "ရ"အဝ်ႏရီး၊ "လ"အောဝ်ႏဆုဲင်ꩻ၊ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ကအီႏခံႏအဗဲဥ် "က-ခ"တွမ်ႏ "ပ-ဖ"နဝ်ꩻ "က+ပ"အဝ်ႏရီးတဲင် လ-ဗဲဥ်အွဥ်ႏရီး၊ ရ-ဗဲဥ်အွဥ်ႏဆုဲင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၉)" "ခ+ဖ"နဝ်ꩻ အဝ်ႏဆုဲင်ꩻလဲဥ်း "က+ပ"တဲင် ရ-ဗဲဥ် အွဥ်ႏဆုဲင်ꩻဗာႏ၊ "ဗ"နဝ်ꩻ ရ-ဗဲဥ်နွောင်ꩻဒျာႏတဲ့ အရေꩻတန် အသွုံꩻအဲဥ်ထဝ်းတဲင် အွဥ်ႏကုဲင်ထိုꩻဗာႏသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၀)" သရ ဝ-ဟွဲးနဝ်ꩻ အဝ်ႏနွောင်ꩻဒျာႏ "အ+အာ၊ အိ+အီ၊ အေ့+အေ၊ အဲ့+အဲ"ယို (၄)တွယ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ လွိုသရအလင်နဝ်ꩻ လိုႏတောဝ်း ဝ-ဟွဲးနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၁)" "ယ-ပယ်၊ ဝ-ဟွဲး"နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ က-ဗီး "ကျွ-ကျွာ"ယိုတတွယ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၂)" လ-ဗဲဥ်၊ ဝ-ဟွဲးနဝ်ꩻ အသွုံꩻအဝ်ႏဒျာႏ "က+ပ"ယိုနီဖြုံႏလွုမ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၃)" ရ-ဗဲဥ်၊ ဝ-ဟွဲးနဝ်ꩻ အသွုံꩻအဝ်ႏဒျာႏ "ခ+ဖ"ယိုနီဖြုံႏလွုမ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၄)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်းယင်း "ကိက်+ကိင်၊ ကုက်+ကုင်၊ ကို့က်+ကိုင်"ယို(၃)တွယ်ꩻ၊ အငေါဝ်းထန်ႏနဝ်ꩻ ထွားသွော့ပွုံႏစံႏတွမ်ႏဖတ်လွူꩻခန်ꩻကိုနဝ်ꩻ သနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၅)" ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏသာႏအာစွိုꩻနောဝ်ꩻ အငေါဝ်းအွဥ်ႏထန်ႏဒျာႏ "ဂစ်ဆာမိ"(ဂတ်ဆာမိ-မွေးတဝ်းတဲင်) "စ်"ယိုတတွယ်ꩻနဝ်ꩻတဲ့ အငေါဝ်းအွဥ်ႏထန်ႏစွူစွူဗော့ꩻ ကရီးခါအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၆)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်းယင်း အတွဲႏ(၆) "ကော့တ်+ကောန်"။ အတွဲꩻ(၇) "ကွော့တ်+ကွောန်"။ အတွဲꩻ(၈) "ကို့တ်+ကိုန်" ယို(၃)တွဲꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၇)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၆) "ကော့ပ်+ကောမ်"။ အတွဲꩻ (၇) "ကို့ပ်+ကိုမ်" ယို(၂)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၈)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ(၂) "ကျုက်+ကျုင်" ယို(၁)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၁၉)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၃) "ကျွော့တ်+ကျွောန်" ယို(၁)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၀)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၂) "ကျော့ပ်+ကျောမ်"ယို(၁)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၁)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၂) "ကြိက်+ကြိင်" အတွဲꩻ (၃) "ကြုက်+ကြုင်" အတွဲꩻ (၈) "ကြို့က်+ကြိုင်" ယို (၃)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၂)" အငေါဝ်းအွဥ်ႏထန်ႏစွူစွူဗော့ꩻ ကရီးခါအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၃)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၅) "ကြွော့တ်+ကြွောန်"ယို(၁)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၄)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၄) "ကြော့ပ်+ကြောမ်"ယို(၁)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၅)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၂) "ခြိက်+ခြိင်" အတွဲꩻ (၃) "ခြုက်+ခြုင်" အတွဲꩻ (၇) "ခြို့က်+ခြိုင်" ယို(၃)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၆)" အငေါဝ်းအွဥ်ႏထန်ႏစွူစွူဗော့ꩻ ကရီးခါအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၇)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၅) "ခြွော့တ်+ခြွောန်"ယို (၁)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၈)" ထဲမ်သော့ꩻထဲင်း အတွဲꩻ (၅) "ခြွော့ပ်+ခြွောမ်" အတွဲꩻ (၆) "ခြွို့ပ်+ခြွိုမ်" ယို (၂)တွဲꩻသွူ။ "အခန်ꩻ (၂၉)" အတွဲꩻ (၂+၄)နဝ်ꩻ အငေါဝ်းအွဥ်ႏထန်ႏစွူစွူဗော့ꩻ ကရီးခါအတွိုင်ꩻ။ "အခန်ꩻ (၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂)" အခန်ꩻယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ အလီꩻအတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻဖုံႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ "တဲႏ အခန်ꩻ (၃၃-ဗꩻလွေꩻ အခန်ꩻ-၄၆)" အခန်ꩻဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ အလီꩻအတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻဖုံႏဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ အထျꩻ နီဖြုံႏနီဖြုံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ နီပအိုႏဘာႏသာႏအသွုံꩻတဲ့ တအဲဥ်ထောဝ်း၊ "ကံ့ ကံ့ꩻ"စတဲင် ကအွဥ်ႏထန်ႏငေါဝ်းနောဝ်ꩻတဲ့ တဖြွောင်ႏဖြီႏငါႏတဝ်းတဲင် အွဥ်ႏကုဲင်ထိုꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ [1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဥက္ကဋ္ဌ
  2. ပဥ္စမအလဲင်ႏ မွဥ်းဖျင်လိတ်မွူး လိတ်မဲ့ငါ-၄၁/၄၇