Wp/blk/သဒ္ဓမ္မဿ၀နံ-ကအီႏနာႏဗာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻန၀်ꩻ၊ ဒုလ္လဘံ- တယိုꩻတ၀်း ။

< Wp‎ | blkWp > blk > သဒ္ဓမ္မဿ၀နံ-ကအီႏနာႏဗာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻန၀်ꩻ၊ ဒုလ္လဘံ- တယိုꩻတ၀်း ။

ဒုလ္လဘံ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ- ကရိုꩻနဝ်ꩻ - ကအီႏနာႏဗာႏသူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ တယိုꩻတဝ်း အဓိပ္ပါယ်ႏ လꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ ။ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ - ဘုရာꩻရဟန္တာႏ အရိယာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻသီး ကဟော်ꩻကပျꩻ ကဆုံꩻမꩻသေꩻခါꩻ တရာꩻတောႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻ အစွန်ꩻသတ္တိꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ မာꩻစွူဖေႏဒါႏသꩻ၊ မာꩻခွꩻဖေႏဒါႏသွုန်ႏ၊ ဗွုန်ႏထန်ႏလို့ထိုꩻဒါႏ အကုသိုလ်ႏ၊ ပသာတွိုႏလွေꩻဖေႏဒါႏ ဘဝဟဝ်ဘဝဒါႏ၊ ဖေႏဒါႏ လိုꩻချမ်ꩻသာႏ၊ လူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻသီးယိုနဝ်ꩻ ပေါႏတဲင်မွူးလေ သဲစ်မဲ့ကသေတဲ့ လောႏဝဲ့နဲစ်ဗာႏ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ ကုသိုလ်ႏရေꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻ၊ သာႏသနာႏရေꩻ၊ နဲင်ႏငန်ႏရေꩻစတဲင် အရေꩻအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ ။ အရေꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း မဥ်ႏအောင်ႏမျင်ႏ၊ အဆင်ႏမဥ်ႏပြေႏနဝ်ꩻ သꩻချမ်ꩻသာႏ၊ အဆင်ႏဖေႏနေးကပြေႏတဲ့ ယပ်ꩻဗာႏ၊ အာငဝ်းဗာႏ ။ ယပ်ꩻဗာႏသွူ အာင၀်းဗာႏသွူမဥ်ႏတဲ့ ယလဲင်ႏလဲင်ႏနဝ်ꩻ တအောင်ႏမျင်ႏတဝ်း၊ အဆင်ႏတပြေႏတဝ်း၊ မော့ꩻဗာႏဒုက္ခအစားစား၊ တခူတလူႏဗာႏ အခိုးအလျားအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် စဲင်သꩻ၊ ဆာသꩻ၊ သꩻဒုက္ခ၊ သꩻတရေင်၊ သꩻခိုးလျားဗာႏ ။ သꩻတရေင် ယံကထိုꩻမား၊ သꩻဒုက္ခ သꩻခိုးလျား ဖေႏနေးကဖေ့နဝ်ꩻ လောႏထေ့ဗာႏ လိုꩻဟဝ်၊ လိုꩻဒါႏ၊ ဆရာႏသူႏတောႏကောင်ꩻ၊ လိုꩻကျောင်ꩻသံႏဃာႏ၊ နာႏဗာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးတရာꩻ ။ ကတိင်ႏနာႏဗာႏ တရာꩻအရသာႏခွꩻခွꩻ၊ ကထင်ႏအွꩻဗာႏ တရာꩻအထီနွိုးနွိုးပေႏတဲင် သꩻဒုက္ခ၊ သꩻတရေင်ထိုꩻမား၊ သꩻခိုးသꩻလျား ထိုꩻခွꩻ၊ အုံလꩻအဝ်ႏလꩻယင်း အဟဝ်ပကတိအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻသွူ ။ ကဒေါ့ꩻယိုနဝ်ꩻ ပထမခင်ႏကာ ယိုခါမဲ့ဆလ၊ ဘ၀ပစ္စုပ္ပန်ႏ အတွက်တာႏလွုမ်ꩻ၊ ဒုတိယခင်ႏကာ ထင်ႏငါတထွော့ မဥ်ႏယူႏယော့ယော့လွေꩻ အရေꩻဘ၀ငါတာႏ သံႏသရာႏတဖူꩻသူꩻနဝ်ꩻ အီႏလွေꩻသွတ်ꩻမုဲင်ꩻကို၊ အီႏလွေꩻထွူမုဲင်ꩻကို သေရီးတဝ်း။ ထေင်းတကော့တကဲ့၊ ထမ်ႏတလော့တလဲ့ ရုပ်ခန္ဓာႏစွုန်ꩻခြုံး နာမ်ႏခန္ဓာႏလုံးတူႏ ကထွူႏမရမကသွူတဲ့ သမ်းဆဲင်ပါထဲင်းက လောဘပုံႏ၊ ဒေါသပုံႏ၊ မောဟပုံႏ၊ မာႏနပုံႏ၊ ဒိဋ္ဌိပုံႏစတဲင် အကုသိုလ်ႏပုံႏဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အဝ်ႏခြို့ꩻထွိုင်ႏခြို့ꩻထွိုင်ႏမွိုင်းဒျာႏ သံႏသရာႏ တဖူꩻလုံးခြာ၊ ကဆာတဲ့ ၀ါးဆာဆာ၊ ကသွီႏတဲ့ ဝါးသွီႏသွီႏ၊ ကငွိုးအွီႏဗာႏထာꩻတဲ့ ကားမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏလဲဥ်းသွူ ။ ညညတလဲင်ႏပေႏနဝ်ꩻ မော့ꩻတခါႏခါႏခန်း လိုꩻခမ်းသေင်ႏပုံ၊ လိုꩻဒုံသေင်ႏဟေ့ꩻပေႏတဲင် အုံလင်ꩻခန်း ပဥ်ဖုံႏဖုံႏ၊ အုံပြုံႏခန်း ပဥ်စုစု၊ တဆူးတဆင်ႏ ကထင်ႏမော့ꩻကထင်ႏခွဲးလို့ဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻခါ (ယိုနဝ်ꩻဖါ၊ ယိုနဝ်ꩻမွိုး၊ ယိုနဝ်ꩻစွိုး၊ ယိုနဝ်ꩻခွိုꩻ) ရိုꩻလွခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏ ။ ကွပ်ပွိုးအွꩻမာႏ လောဘတဏှာႏ သမုဒယသစ္စာႏ သူႏရာႏထီဗားတဲင် အဝိဇ္ဇာႏဒို့ꩻပေ့ꩻ မဲ့ခေ့ꩻတကယ် လွေꩻလော်လယ်ကွို့ꩻထာꩻ၊ ကားလဲႏကွို့ꩻ ကံႏကျောင်ꩻကအွဥ် ။ ကလွဥ်ခါတဲ့ တဟဲ့ꩻဗာႏတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ တခဥ်ꩻဗာႏတဝ်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဘဝကံႏဆရာႏ ပသာလွဥ်ဒျာႏလွဥ်းလွဥ်း ။ ဖူးတွမ်ႏဝေး၊ မွိုးတွမ်ႏဖါ၊ မာတွမ်ႏဝါꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ အဝ်ႏရက်အဝ်ႏပဲင်ꩻလို့ဝင်ꩻတွင်ꩻ ခွန်မင်ꩻမရဏ လွဥ်ကျꩻလွဥ်ဆွမ်ꩻ၊ ကျꩻမွိုးတဲ့ မွိုးပါငါ၊ ဆွမ်ꩻဖါတဲ့ ဖါပါလွေꩻ၊ ( အွဥ်ႏကုဲင်သေꩻပေႏသꩻတွိုႏနီ နုဲင်းယိုမွိုး၊ အွဥ်ႏကုဲင်တလွိုးတွိုးနီ နုဲင်းယိုဖါ၊ ယိုခါ နီအီႏအာႏကွိုꩻဲဒွုမ်ပါꩻမုဲင်ꩻ ) ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ပိုခိုတဲ့ မဲ့ထီဟူႏ၊ ပိုမူႏတဲ့ မဲ့ထီလင်ꩻ၊ သောင်ခြင်ꩻဒုက္ခ၊ မော့ꩻလွ ထာꩻခိုးလျားဖုံႏ ။ ယလဲင်ႏလဲင်ႏတဲ့ လွဥ်ဟဲ့ꩻတခြိုထိုꩻ ပိုမူႏ၊ လွဥ်ထူႏတရတ်ထိုꩻပိုခို၊ ( အွဥ်ႏကုဲင်ယေန်သေꩻတွိုးမွိုးယို ပိုမူႏ၊ အွဥ်ႏကုဲင်သူႏသေꩻတွိုးဖါꩻယို ပိုခို ) ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ကထွာဖါတဲ့ငွိုး၊ ကထွာမွိုးတဲ့ယီႏ၊ မဲ့ထီရီႏ၊ မဲ့ထီလင်ꩻ၊ သောင်ခြင်ꩻဒုက္ခ၊ မော့ꩻလွ ထာꩻခိုးလျားဖုံႏ ။ အီႏမော့ꩻထဲင်းက ကားမုဲင်ꩻဘဝဝ၊ အီႏဒုက္ခထဲင်းက ကားမုဲင်ꩻဇာတ်ဇာတ်၊ စိုးမုဲင်ꩻမꩻ အီႏတရတ်၊ ဇာတ်မုဲင်ꩻမꩻ အီႏထွူကရိုꩻနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻတဲ့ တသေရီးတဝ်း ။ ထာꩻသောင်ခြင်ꩻ ဖေႏနေးကဆွိုး၊ ထာꩻငွိုးဖေႏနေးကယွုတ်ꩻ၊ ဒွုတ်ꩻမဲ့ထီ ဖေႏနေးကထွူနဝ်ꩻ အုံစွူစွူဗော့ꩻနုဲင်းယို ထွာတဝ်း ။ န၀်ꩻဟ အီႏမာꩻဗာႏထမုဲင်ꩻအီ? နာႏဗာႏတရာꩻ၊ မာꩻဗာႏကုသိုလ်ႏ ။ ကွဲႏတွော့ꩻ မာꩻကုသိုလ်ႏန၀်ꩻ ယိုꩻကပေႏပေႏစွဥ်ႏတဲ့ ကအီႏနာႏဗာႏတရာꩻနဝ်ꩻ တယိုꩻမာꩻတဝ်း ။ ကွပ်ပွိုးထမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ဖေႏနေးကနာႏဗာႏတရာꩻယိုနဝ်ꩻ - ၁။ သာႏသနာႏ အဝ်ႏလေတွင်ꩻမꩻ ၊ ၂။ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻ အဝ်ႏနေကမꩻ ၊ ၃။ ကေားဟော်ꩻဖေႏဒါႏသားတဲ့ အဝ်ႏမꩻ ၊ ၄။ နားတဲ့ဟ၀် (ဟွုန်နွောင်ꩻတရာꩻ) မꩻ ၊ ၅။ သꩻမိဥ်နာႏတရာꩻတဲ့ အဝ်ႏမꩻ ၊ ၆။ အဆင်ႏတဲ့ပြေႏမꩻ စတဲင် အချက်ဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻ ပြဲ့ꩻစုံႏမꩻ နာႏဗာႏတရာꩻ ။ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ( ဒုလ္လဘံ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ - ကအီႏနာႏဗာႏ သူႏတောႏကောင်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ တယိုꩻတဝ်း ) နဝ်ꩻသွူ ။ နာႏဗာႏတရာꩻ အကျိုꩻ (၅) ပါꩻ (၁) တဟွုန်ဖိုတဝ်းကို ဟွုန်ဗာႏ ၊ (၂) ကဟွုန်ဖိုတဲ့ ယိန်းစဲင်းစဲ့ ၊ (၃) ထာꩻယွုမ်းမာႏ ထိုꩻမား ၊ (၄) ထာꩻယူႏစွို့ꩻစွဥ်ႏလွဥ် ၊ (၅) သꩻစွူဖြွိုးလွဥ် ပေါႏနာႏဗာႏတရာꩻနဝ်ꩻ လꩻဗာႏအကျိုꩻ (၅) ပါꩻယိုသွူ ။ တောင်ꩻခါꩻ ။ ။ ဟော်ꩻထွားတရာꩻ အမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ အကျိုꩻလꩻနုဲင်းယိုနေနေ။ ကသွဥ်ကဟော်ꩻထွား တရာꩻအုပ်တရာꩻစောင်ႏနဝ်ꩻတဲ့ တွမ်ႏကနာႏဗာႏတရာꩻ ဗိုန်လို့ဝင်ꩻ၊ ခွန်နင်ꩻသီးတာႏ အကျိုꩻအာငါႏနဝ်ꩻသွူ ။ ဒုလ္လဘံ သဒ္ဓမ္မဿဝနံ ကဗျာ ၁။ လောကအကို - လိုꩻပိုမနုဿာႏ

   အွꩻတာႏအံႏတာႏ   -   ကျမ်ႏဗာႏနီနာꩻ
   အောင်ႏမျင်ႏတဲ့ပါ   -   သွုမ်ꩻဆာအဝ်ႏဒျာႏ
   သွုမ်ꩻထိုꩻစား      -   ခိုးလျား ထွာဗာႏအာ ။

၂။ မောင်ꩻတဲင်မဲ့သေ - ထာꩻလေပသာႏ

   နမ်းတာႏဝင်ꩻတာႏ  -    လင်ꩻဗာႏထာꩻမာꩻ
   ခိုးလျားဒုက္ခ      -   မော့ꩻလွခွိုꩻငါႏ
   တရာꩻခွꩻ        -   နာႏအွꩻ ဟမ်းခဲဥ်ꩻချာ ။

၃။ လိုႏယူႏလွေꩻပါ - နမ်းငါသူꩻတာႏ

   လိုꩻခမ်းဆာဖြား    -   စောင်းမားကင်ꩻညာꩻ
   တဖြာꩻလွေꩻငါ     -   ဆချာယိုꩻယာႏ
   ငွိုးခြင်ꩻဗူႏ        -   လင်ꩻဟူႏမဲ့ထီအာ ။

၄။ လောဘကွီသမ်း - နီနမ်းခန္ဓာႏ

   တွိုႏမုဲင်ꩻခါမꩻ      -   ချꩻလꩻကင်ꩻညာꩻ
   ရေႏခါꩻဓိဋ္ဌာန်ႏ     -   နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏ
   စိုးမုဲင်ꩻလꩻ       -   ဟော်ꩻမꩻ စောင်းမားထွာ ။

၅။ နီနမ်းဝင်ꩻနမ်း - လိုꩻခမ်းအုံဗာႏ

    ရေႏလွေꩻနိဗ္ဗာန်ႏ   -   ဓိဋ္ဌာန်ႏကျိုꩻစာꩻ
    ဘုရာꩻဟော်ꩻခါꩻ   -   တရာꩻတဲ့နာႏ
   နဲစ်စုပိုႏ         -    ကုသိုလ်ႏမာꩻအာအာ ။

၆။ နာႏတရာꩻငဝ်း - ယိုꩻတဝ်းယပ်ꩻငါႏ

    ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ    -    ချꩻသꩻဟဝ်မာꩻ
    နာႏကတရာꩻ     -    ထွားခါꩻဒါႏဒါႏ
    တရာꩻစောင်ႏ     -    မူႏမောင်ႏ အကျိုꩻအာ ။
                ( ဒုလ္လဘတရာꩻငတ်ꩻပါꩻ လိတ်စောင်ႏကို )
                  ( 20 - 9 - 2021 )

[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

 1. ဒုလ္လဘတရာꩻငတ်ꩻပါꩻ လိတ်မဲ့ငါ တဲႏ(၆၁)ဗꩻ (၆၇)
 2. အာႏကွိုꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏလိတ်စောင်ႏ