Wp/blk/လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ-အသွုပ်

< Wp‎ | blkWp > blk > လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ-အသွုပ်

( ၅ )

      မာꩻလမ်းမာꩻပါႏ     သေင်ႏတွမ်ႏဝါႏယို
      ထွာဒျာႏအထျꩻ      သုံꩻတွိုင်ꩻလꩻလဲ့
      ခွဝꩻယားကုဲင်       ဝွစ်ထိုꩻလဲဥ်း ။
     ပဥ္စမကဗျာယိုလဲ့ အွဥ်ႏနယ်လုပ်ꩻယာအပဲစ်နေနေသွူ၊ လင်္ကာႏစပ်နယ်ꩻနဝ်ꩻ ( ၄-၃-၂) နီလဲင်ႏ ။

                    ( ၆ )
      သေင်ႏဝါႏလို့စူꩻ     တနီꩻသူꩻနဝ်ꩻ
      ရပ်ဖူꩻဒုံကို        လိုꩻသီးယိုတာႏ
      လမ်းပါႏမီႏမာꩻ     ယပ်ꩻတဝ်းနဲ့ ။
     ဆဋ္ဌမကဗျာယိုလဲ့ အွဥ်ႏနယ်လုပ်ꩻယာအပဲစ်နေနေ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယတွမ်ႏ စတုတ္ထနဝ်ꩻ ( ၄-၃-၂)၊ တတိယတွမ်ႏ စတုတ္ထနဝ်ꩻ ( ၄-၃)၊ စတုတ္ထတွမ်ႏ ပဥ္စမနဝ်ꩻ ( ၄-၂ ) စပ်တဝင်ꩻတဲင် ထွာစပ်နယ်ꩻရော်ꩻရယ်ꩻသွူ ။
     ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကဗျာယိုနဝ်ꩻ ကဗျာဟဝ်ငါႏလဲ့ ရိုꩻထွိုက်တဝ်းသွူ ။

                ( ၇ )
      လွိုဒွိုန်းလမ်းပါႏ    သိုႏစို့ꩻတာႏလဲ့
     
      ယပ်ꩻဒျာႏနေနေ     မွေးတဝ်းနဲ့ ။
                        ( ၈ )
      သေင်ႏဝါႏသီးမျိုꩻ     ထွိုင်ႏလို့ထိုꩻနဝ်ꩻ
     
      ထီရိုꩻသေ့ꩻပါ        မွေးတဝ်းနဲ့ ။

သတ္တမတွမ်ႏ အဋ္ဌမကဗျာ ယိုနီပွိုက်လဲ့ အွဥ်ႏနယ်လုပ်ꩻယာအပဲစ်နေနေ၊ လင်္ကာႏစပ်နယ်ꩻ ( ၄-၃-၂) တလဲင်ႏစီႏသွူ ။ လင်္ကာႏနံပါတ် (၃-၄-၅-၆-၇-၈) ယိုသူပွိုက်နဝ်ꩻ အွဥ်ႏနယ်လုပ်ꩻယာအပဲစ်လွဥ်းလွဥ်းတဲင် လုပ်ꩻယာအပဲစ်နဝ်ꩻ ထွာစွဥ်ႏလင်္ကာႏသူပုဒ်သွူ ။

    ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကဗျာဟမ်းထိုဆွာꩻထိုꩻသွူ၊ မီႏမဲဥ်မာꩻဒွေါင်ႏနဝ်ꩻ နံပါတ် (၇-၈)ယို အွဥ်ႏကုဲင်ထိုꩻလဲ့ ကဗျာတပုဒ်လွုမ်း အဓိပ္ပါယ်ႏ ရေႏရွယ်ႏချက် တကုဲင်တဝ်းသွူ ။

တဲမ်းစီႏလင်္ကာႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻ၊ ဝတ္ထုလဲ့နဝ်ꩻ ကလိုႏအပ်ဒါႏ ပျꩻအကျောင်ꩻ၊ အကျိုꩻ၊ အပဲစ်ယို ခွိုင်းကသေအတွိုင်ꩻ တဲမ်းလို့ခရာႏလိုႏတဝ်း၊ ဗော့ꩻလိတ်အရသာႏ ဗွေစွုမ်ႏအီလဲ့ လꩻလဲဥ်း၊ ခွိုင်းကသေအတွိုင်ꩻ မီႏတဲမ်းလို့နဝ်ꩻ ဇာတ်ခြောင်ꩻနန်ꩻလွေꩻတဲင် ဟော်ꩻလိတ်သား လွꩻဒါႏသွူ ။


                         ( ၉ )
      နီစွိုးနီခွိုꩻ      ပအိုဝ်ႏမျိုꩻဟွေး
      အငိုꩻတန်ႏငါႏ   ရိုꩻစွဥ်ႏဒျာႏယဝ်း
      စွူႏရာႏကဝ်ႏတုဲင် မဥ်ꩻတကုဲင်ယို
      ဆို့ꩻရုဲင်မွုန်းဒွုမ်  အွဥ်ႏထွူခန်း ။
   အမုဲင် (၉) လင်္ကာႏယိုနဝ်ꩻ ငဝ်းတောင်ꩻပြန်ႏ (မေတ္တာႏရပ်ခံႏ) လုပ်ꩻယာသားသွူ၊ လင်ႏကာႏစပ်နယ်ꩻနဝ်ꩻ ( ၄-၃-၂) သွံလဲင်ႏသွူ ။

                        ( ၁၀ )
      အငိုꩻအဲဥ်ထဝ်း     ခန်ထိုတဝ်းလဲ့
      လွစ်ငဝ်းဒေါ့ꩻနယ်ꩻ   မျိုꩻရော်ꩻရယ်ꩻယို
      သꩻစွယ်ꩻကျံႏထုမ်ႏ   ဆို့ꩻရုဲင်သွော့ ။
                        ( ၁၁ )
      တွမ်ႏနီရပ်ရာႏ      ခြံဟံႏယာႏယို
      ခ၀်းဒါႏကရိုꩻ       စာလꩻငိုꩻစား
      ဗာႏမျိုꩻဗေဟံႏ     ကျံႏဆို့ꩻသွော့။

ကဗျာယိုနီပုဒ်နဝ်ꩻ ဖေႏလုပ်ꩻလꩻတဝ်းယာတဲင် " လုပ်ꩻတဝ်းယာက အီႏလုပ်ꩻထာꩻမုဲင်ꩻ " ဝင်ꩻမီႏရီနဝ်ꩻ ဖြေႏနယ်ကဗျာသွူ၊ သွူတကာႏတဝ်း " ဆို့ꩻရုဲင်သွော့၊ ကျံႏဆို့ꩻသွော့ " ကရိုꩻဒါႏ ငဝ်းယိုပါတဲင် မီႏရိုꩻငဝ်းတဲက်တွန်ꩻ ငဝ်းနိုꩻဆောႏတမာလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ ။ လင်္ကာႏစပ်နယ်ꩻ ( ၄-၃-၂) နီလဲင်ႏလွဥ်းလွဥ်းသွူ၊ အလင်ခြုဲင်းနယ်ခရာႏအဲဥ်ထဝ်း။

                        (၁၂)
      နေင်းတွမ်ႏသေင်ႏလာႏ     အမျိုꩻရာႏစား
      မောက်ꩻဖါးမောက်ꩻဝန်     မွူးတန်ထော့ပတ်
      ခဝ်းအပ်မျိုꩻယို (ဟံႏဓာတ်တဲ့ꩻရာꩻ) ကျံႏဆို့ꩻသွော့ ။

ကဗျာယိုနဝ်ꩻ တွမ်ႏနံပါတ် (၁၀-၁၁)နဝ်ꩻ အခရာႏ လွေꩻတခြောင်ꩻချင်ႏ၊ တဲက်တွန်ꩻနိုꩻဆောႏ လုပ်ꩻယာသားနေနေ ။ ကွဲႏတွော့ꩻ လင်္ကာႏစပ်နယ်ꩻနဝ်ꩻ ပွိုင်းပသာႏသာႏ၊ ပထမတွမ်ႏ ဒုတိယနဝ်ꩻ (၄-၃)၊ ဒုတိယတွမ်ႏ တတိယ၊ တတိယတွမ်ႏ စတုတ္ထ၊ စတုတ္ထတွမ်ႏ ပဥ္စမပွိုက်နဝ်ꩻ (၄-၂) လင်္ကာႏစပ်တဝင်ꩻသွူ။ စတုတ္ထပွိုက် လစ်ꩻဖြုံႏကို (ပတ်)တွမ်ႏ ပဥ္စမပွိုက် နီဖြုံႏကို (အပ်)နဝ်ꩻ သရဗွိုန်၊ ငဝ်းရန်းဗွိုန်စွဥ်ႏလဲ့ တသွတ်ꩻ (တ်) တွမ်ႏ ပသွတ်ꩻ (ပ်)နဝ်ꩻ ဗီးဗွိုန်တဝ်းတဝင်ꩻတဲင် လင်္ကာႏဟဝ်ငါႏ ဟဲ့ꩻထွိုက်တဝ်းနေနေသွူ။

ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ (ခဝ်းအပ်မျိုꩻယို) ခင်ႏလမ်းအကို မီႏသော့ꩻလုဲင်ႏ (ဟံႏဓာတ်တဲ့ꩻရာꩻ) နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာတ်-သွတ်ꩻနုဲင်းနုဲင်းတဲင် ထွာလင်္ကာႏဟဝ်သွူ ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ " လုပ်ꩻပုဲင်ႏဒွုမ်ယာ " ကဗျာယို အဓိပ္ပါယ်ႏ ဗွောင်လုဲင်းအခရာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏတခွုင်းယိုလွုမ်ꩻသွူ။ တဲမ်းကဗျာနဝ်ꩻ လိုႏတဲမ်းငါႏတဝ်း အပွိုက်ဆွာꩻ၊ မီႏတဲမ်းအပွိုက်ဆွာꩻနဝ်ꩻ ထုမ်ႏကာရန်ယပ်ꩻသွူတကာႏတဝ်း အဓိပ္ပါယ်ႏလဲ့ တသျင်ꩻလꩻတဝ်း၊ သျွုတ်သျက်ရော်ꩻရယ်ꩻထိုꩻဒါႏတဝင်ꩻသွူ။ တဲမ်းကဗျာနဝ်ꩻ အဓိပ္ပါယ်ႏလဲ့ မီႏသျင်ꩻ၊ မီႏစဲင်း၊ လင်္ကာႏစပ်နယ်ꩻ၊ ကဗျာစီꩻကန်ꩻလဲ့ မီႏမဲဥ်ႏ၊ ကသုံꩻဒါႏ ငဝ်းဖုံႏယိုလဲ့ မီႏတလေ့ဖုဲင်ႏနာႏနဝ်ꩻမꩻ ထွာကဗျာဟဝ်၊ ထွာကဗျာအထီဗွေသွူ။ [1]

အာႏကွိုꩻEdit

 1. ဒဲဥ်သီႏလက်ဆောင်ႏအမုဲင်(၂၄) ခွန်ကုဝေ