Wp/blk/လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ

< Wp‎ | blkWp > blk > လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ

၁။ ကောင်လောင်းဆောင်ႏခြာ

   ကလုပ်ꩻယာသား
   ယံထွာသညာႏ
   တဲမ်းနယ်ဗာႏ ။

၂။ သီကလုပ်ꩻယာ

   ကောင်ဆောင်ႏခြာန၀်ꩻ
   နေင်ႏအာညဆွာꩻ
   တမွိုꩻမာꩻလဲဥ်း
   ထူꩻချာꩻမုꩻယို
   အ၀်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ။

၃။ မီႏရော့ꩻတဖြာꩻ

   မာႏတရျာꩻတဲင်
   ယဖြာꩻစွယ်ꩻအီ
   ယဟန်ႏသီလွဥ်ꩻ
   ခမ်းထီမဥ်ꩻကုဲင်
   တကားမုဲင်ꩻ ။
၄။  သေင်ႏ၀ါႏတနွိုင်
   ထပ်ထပ်ထွိုင်လဲ့
   ထွားမွိုင်ယိုခါ
   ကြေင်းစွစ်ꩻအာလဲဥ်း
   မာꩻငါတွိုႏဆုဲင်ꩻ
   အီႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ။

၅။ မာꩻလမ်းမာꩻပါႏ

   သေင်ႏတွမ်ႏ၀ါႏယို
   ထွာဒျာႏအထျꩻ
   သုံꩻတွိုင်ꩻလꩻလဲ့
   ခွ၀ꩻယားကုဲင်
   ၀ွစ်ထိုꩻလဲဥ်း ။

၆။ သေင်ႏ၀ါႏလို့စူꩻ

   တနီꩻသူꩻန၀်ꩻ
   ရပ်ဖူꩻဒုံကို
   လိုꩻသီးယိုတာႏ
   လမ်းပါႏမီႏမာꩻ
   ယပ်ꩻတ၀်းနဲ့ ။

၇။ လွိုဒွိုန်းလမ်းပါႏ

   သိုႏစို့ꩻတာႏလဲ့
   ယပ်ꩻဒျာႏနေနေ
   မွေးတ၀်းနဲ့ ။

၈။ သေင်ႏ၀ါႏသီးမျိုꩻ

   ထွိုင်ႏလို့ထိုꩻန၀်ꩻ
   ထီရိုꩻသေ့ꩻပါ
   မွေးတ၀်းနဲ့ ။

၉။ နီစွိုးနီခွိုꩻ

   ပအို၀်ႏမျိုꩻဟွေး
   အငိုꩻတန်ႏငါႏ
   ရိုꩻစွဥ်ႏဒျာႏယ၀်း
   စွူႏရာႏက၀်ႏတုဲင်
   မဥ်ꩻတကုဲင်ယို
   ဆို့ꩻရိုꩻမွုန်းဒွုမ်
   အွဥ်ႏထွူခန်း ။

၁၀။ အငိုꩻအဲဥ်ထ၀်း

   ခန်ထိုတ၀်းလဲ့
   လွစ်င၀်းဒေါ့ꩻနယ်ꩻ
   မျိုꩻရော်ꩻရယ်ꩻယို
   သꩻစွယ်ꩻကျံႏထုမ်ႏ
   ဆို့ꩻရုဲင်သွော့ ။

၁၁။ တွမ်ႏနီရပ်ရာႏ

   ခြံဟံႏယာႏယို
   ခ၀်းဒါႏကရိုꩻ
   စာလꩻငိုꩻစား
   ဗာႏမျိုꩻဗေဟံႏ
   ကျံႏဆို့ꩻသွော့ ။

၁၂။ နေင်းတွမ်ႏသေင်ႏရာႏ

   အမျိုꩻရာႏစား
   မောက်ꩻဖါးမောက်ꩻ၀န်
   မွူးတန်ထော့ပတ်
   ခ၀်းအပ်မျိုꩻယို
   ကျံႏဆို့ꩻသွော့ ။

ဗွောင်နယ်ဖေႏ အဓိပ္ပါယ်ႏလုဲင်း


    ပွိုင်း၀ွို့တွမ်ႏကဗျာယို သွဥ်တဲမ်းကဗျာသားသီး ဖေႏကထွာအထောက်အပံ့န၀်ꩻ ခွေသွဥ်းအီႏဖြုဲင်ꩻနယ်ဖေႏ အဓိပ္ပါယ်ႏယိုသွူ ။

ကဗျာမဥ်ꩻ

     ကဗျာတပုဒ်ယို အမဥ်ꩻန၀်ꩻ အရေꩻတန်နေနေသွူ၊ နီကဖေႏဒါႏ ကဗျာမဥ်ꩻယို မဥ်ႏဒို့ꩻတခြို့နွောင်ꩻလို့ ကဗျာတပုဒ်လွုမ်းန၀်ꩻမꩻ၊ မဥ်ႏပွိုင်း၀ွို့တွမ်ႏ ကဗျာတပုဒ်လွုမ်းန၀်ꩻမꩻ၊ မဥ်ႏသေန်ႏလျောႏဆဲင်ႏသော့ꩻ တွမ်ႏကဗျာတပုဒ်လွုမ်းန၀်ꩻမꩻ ရိုꩻဗာႏ ကဗျာမဥ်ꩻမဲဥ်ႏသွူ ။
     န၀်ꩻမဥ်ႏတမွေးတ၀်း၊ မဥ်ႏပွိုင်း၀ွို့ဒျာႏ တခီႏတခ၀်လွုမ်ꩻတဲ့န၀်ꩻ၊ ပွိုင်း၀ွို့တ၀်းတစိꩻစိꩻလဲ့န၀်ꩻ ကဗျာမဥ်ꩻမဲဥ်ႏတ၀်း ရိုꩻဗာႏနုဲင်းန၀်ꩻသွူ ။
     ခွေသွဥ်းကဗျာချာယိုန၀်ꩻ ဖေႏခါꩻအမဥ်ꩻ " လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ " နုဲင်းန၀်ꩻ ။
     ကဗျာယိုအမဥ်ꩻန၀်ꩻ လꩻနွောင်ꩻ " လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ " တစွိုးလွုမ်ꩻနဲ့၊ အလင်ဖေႏခရာႏ အဲဥ်ထ၀်းဒွုမ်နဲ့ မီႏရီန၀်ꩻ အ၀်ႏဒျာႏ ဖြေႏဗာႏနုဲင်းန၀်ꩻ ။
    " ဆို့ꩻရုဲင်မွုန်းဒွုမ် " " ခ၀်းအပ်မျိုꩻယို ကျံႏဆို့ꩻသွော့ " " ဟံႏဓာတ်တဲ့ꩻရာꩻ ကျံႏဆို့ꩻသွော့ " စတဲင်အမဥ်ꩻဖုံႏယိုလဲ့ ဖေႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ ။

ကဗျာတပွိုက်စီႏ အဓိပ္ပါယ်ႏဖြုဲင်ꩻ


     ခွေသွဥ်းကဗျာယို တပွိုက်စီႏ ကသော့ꩻဖေႏဗာႏ နံပါတ်စဲဥ်ႏန၀်ꩻ ဖြုဲင်ꩻနယ်အဓိပ္ပါယ်ႏ ဖေႏကသျင်ꩻတွော့ꩻ သော့ꩻဒျာႏ၊ မီႏအ၀်ႏလိုႏဖြုဲင်ꩻတ၀်း အဓိပ္ပါယ်ႏန၀်ꩻ နံပါတ်စဲဥ်ႏ သော့ꩻခရာႏလိုႏတ၀်း၊ သော့ꩻဗော့ꩻ အနုတ်လက္ခဏာႏ ( - ) နုဲင်းယိုလဲ့ လꩻဒျာႏ ၊ (ဆာႏပုံႏ) ( ၐ ) ၊ ဆာႏတုဲင်လဲ့ လꩻဒျာႏ၊ ( သွံစဲင်ႏ) တြိဂံပုံႏလဲ့လꩻဒျာႏ (လစ်ꩻစဲင်ႏ) စတုဂံပုံႏလဲ့ လꩻဒျာႏ ။
    ယိုအကိုန၀်ꩻ အနုတ်လက္ခဏာႏန၀်ꩻ အယိုꩻသွတ်ꩻတဲင် ခွေသွဥ်းန၀်ꩻ သုံꩻအာအနုတ်လက္ခဏာႏသွူ ။
                     ( ၁ )
                  
    ကောင်လောင်းဆောင်ႏခြာ    ကလုပ်ꩻယာသား
    ယံထွာသညာႏ             တဲမ်းနယ်ဗာႏ ။
     ပထမပွိုက် ကဗျာယိုန၀်ꩻ ကတဲမ်းဗာႏကဗျာယို ရေႏရွယ်ႏချက်ဒျာႏ၊ တနယ်ꩻ မီႏဒေါ့ꩻဗာႏန၀်ꩻ ပဋိညာဥ်ႏ၀ွန်ႏခံႏမုꩻဒျာႏတဲင် ပါလဲ့လꩻ၊ ပါတ၀်းလဲ့ လꩻသွူ ။
     လင်ႏကာႏစပ်နယ်ꩻန၀်ꩻ ( ခြာ - ယာ - ထွာ ) သွံဖြုံႏယို လင်ႏကာႏလောႏတ၀င်ꩻတဲင် ထွာ ( ၄ - ၃ - ၂ ) စပ်နယ်ꩻသွူ၊ ၄-န၀်ꩻ ပထမပွိုက်၊ ၃-န၀်ꩻ ဒုတိယပွိုက်၊ ၂- န၀်ꩻ တတိယပွိုက်သွူ ။
     တဲမ်းကဗျာဒွေါင်ႏယို မီႏတဲမ်းနွောင်ꩻ ( ၄ - ၃ - ၂ ) စပ်နယ်ꩻနုဲင်းယိုန၀်ꩻ အဟ၀်သွတ်ꩻသွူ ။
     မီႏထွာကဗျာဆွာꩻ ( ၀တ္ထုကဗျာ ) န၀်ꩻ စပ် (၄ - ၃ - ၂ ) ခြေင်ခြေင်လဲ့ နန်ꩻမော့ꩻ၊ နန်ꩻထွူ၊ နန်ꩻလꩻငါႏတဲင် ( ၄-၃-၂) ( ၄-၃ ) ( ၄-၂ ) ( ၄-၁ ) စတဲင်နုဲင်းယို မော့ꩻရာꩻ ယိုꩻရာꩻ စပ်အီလဲ့ အရေꩻတတန်တ၀်းသွူ ။

                             ( ၂ )
      သီကလုပ်ꩻယာ  ကောင်ဆောင်ႏခြာန၀်ꩻ
      နေင်ႏအာညဆွာꩻ တမွိုꩻမာꩻလဲဥ်း
     ထူꩻချာꩻမုꩻယို    အ၀်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ။
     ဒုတိယပွိုက်ကဗျာယို လုပ်ꩻယာအပဲစ်၊ လုပ်တ၀်းယာ အကျိုꩻယို ခါးလားကတဲမ်းနယ်န၀်ꩻ ရီအွဥ်ဒျာႏ လုပ်ꩻယာသား င၀်းသာမညအနေႏသွူ ။
     ကွဲႏတွော့ꩻ လုပ်ꩻတ၀်းယာအကျိုꩻန၀်ꩻ ကဗျာကို အလုဲင်းတပါတ၀်း၊ လုပ်ꩻယာအပဲစ်ယို မီႏချာႏတဗန်ႏ အဓိပ္ပါယ်ႏန၀်ꩻ ထွာလုဲင်ႏလုပ်ꩻတ၀်းယာ အကျိုꩻသွူ ။
     ဥပမာႏ - မီႏလုပ်ꩻယာန၀်ꩻ သေင်ႏ၀ါႏ၀ွစ်လို့၊ ဖြေꩻစာယာသား၊ စွယ်ꩻယာသားအ၀်ႏ၊ ထီသေ့ꩻ-စတဲင် လꩻအပဲစ်နုဲင်းယိုဖုံႏတဲင် မီႏလုပ်ꩻတ၀်းယာန၀်ꩻ သေင်ႏ၀ါႏ၀ွစ်တ၀်း၊ ဖြေꩻစာယာသား၊ စွယ်ꩻယာသားအဲဥ်ထ၀်း၊ ထီသေ့ꩻတ၀်း အကျိုꩻအ၀်ႏလုဲင်ႏနုဲင်းန၀်ꩻ၊ အဓိပ္ပါယ်ႏ ထွာလုဲင်ႏနုဲင်းန၀်ꩻသွူ ။
    လင်ႏကာႏစပ်နယ်ꩻန၀်ꩻ ပထမပွိုက် လစ်ꩻဖြုံႏကို ( ယာ )၊ ဒုတိယပွိုက် သွံဖြုံႏကို ( ခြာ ) ၊ တတိယပွိုက် နီဖြုံႏကို (အာ) ၊ ( ယာ - ခြာ - အာ ) ယို လင်ႏကာႏလွောက်ꩻတ၀င်ꩻတဲင် ထွာ ( ၄ - ၃ - ၂ ) စပ်နယ်ꩻန၀်ꩻသွူ ။
    တတိယ၊ စတုတ္ထ၊ ပဥ္စမ သွံပွိုက်ယိုလဲ့ (ဆွာꩻ-မာꩻ-ချာꩻ) သွံဖြုံႏလင်ႏကာႏလွောက်ꩻတ၀င်ꩻတဲင် ထွာ ( ၄ - ၃ - ၂ ) စပ်နယ်ꩻန၀်ꩻနေနေသွူ ။
                                 သွုပ်အ၀်ႏနေက -

[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

 1. ဒဲဥ်သီႏလက်ဆောင်ႏ အမုဲင်(၂၄) ခွန်ကု၀ေ
 2. လုပ်ꩻမွုန်းဒွုမ်ယာ