Wp/blk/ယေန်ႏငဲးရေꩻ

< Wp‎ | blkWp > blk > ယေန်ႏငဲးရေꩻ

ခမ်းရုမ်းဗူႏပြယ်ႏထောင်ႏစုကို ယိုလဲင်ႏခါ လိုꩻမျိုꩻလဲ့ကအာ၊ ယဥ်ႏငဲမုꩻလဲ့ လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ အဝ်ႏလွဒျာႏ ပငါပရာꩻ၊ ကွပ်စွဥ်ႏအဝ်ႏနုဲးနဝ်ꩻမꩻ (တော်လန်ရေးအစိုးရ) မာꩻဖေႏဗာႏစွဥ်ႏဒျာႏ ခမ်းရုမ်းဗူႏပြယ်ႏထောင်ႏစုပွယ်ꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ ကမာꩻဖေႏ ခမ်းရုမ်းဗူႏဝင်ꩻ ပြယ်ႏထောင်ႏစုပွယ်ꩻတန် ရေႏရွယ်ႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ခမ်းရုမ်းဗူႏဝင်ꩻ ပြယ်ႏထောင်ႏစုကို လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ ယံဟွုန်ဟဝ်၊ ယံဟွုန်ရက်ဝင်ꩻ၊ လိုꩻတမျိုꩻယဥ်ႏငဲမုတွမ်ႏလိုꩻတမျိုꩻယက်ႏငဲမု အဝ်ႏနုဲးမုဲင်ꩻ၊ အခွုမ်အမာꩻ၊ အဒေါ့အဖြဝ်ႏ၊ အကွဥ်အကꩻ၊ အအုံအအဝ်ႏ အဝ်ႏနုဲးမုဲင်ꩻ ယံကသေ၊ ယံကစဲင်းလွဝင်ꩻတဲင် တွိုင်ႏပင်ႏဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻ ပွယ်ꩻတန်လဲ့မွေးမွေးနဝ်ꩻသွူ။ အဒုံႏအအူ၊ အကျူႏအလုဲင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ လိုꩻတမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ တပီတဝ်းဒွိုန်းဝင်ꩻ၊ လိတ်လုဲင်ꩻလဲ့ တပီတဝ်းဝင်ꩻအကျောင်ꩻ ယကသေ၊ ယကထီႏ၊ ယံကစဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ဟဲ့ꩻဗူႏဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၁၃၂၇-ဗာႏနေင်ႏ ဒဲဥ်သံလာလောင်း (၇)နီꩻ ခမ်းရုမ်းဗူႏပြယ်ႏထောင်စုပွယ်ꩻတန် ကထင်ႏမာꩻသော့ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻနဝ်ꩻခါ နီပအိုဝ်ႏသီးလဲ့ ထီႏဗာႏဟွုန်ဗာႏ ခမ်းရုမ်းဗူႏဝင်ꩻ ပြယ်ႏထောင်ႏစုပွယ်ꩻတန်တဲင် လိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻ လိုꩻအစားစား အဒုံႏအအူ၊ အကွဥ်အကꩻ၊ အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏ အမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကထင်ႏထီႏဗာႏနုဲးနဝ်ꩻခါ နီပအိုဝ်ႏယဥ်ႏငဲမု အကွဥ်အကꩻ၊ အဒုံႏအအူ၊ အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏ အဆင်းအရန်း အဝ်ႏနုဲးမုဲꩻနဝ်ꩻ နီနာꩻချင်းလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်သီး အဒုံႏအအူနဝ်ꩻ တွမ်ႏဝင်ꩻငဝ်းတဲက် တွမ်ႏအဒုံႏအအူ အငဝ်းထွူႏဖွီ၊ အငဝ်းထင်ႏလင်ꩻ၊ အငဝ်းဒွေါင်ႏဆွာꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဖုဲႏနာႏငါႏ၊ ဟွုန်ဗာႏနာႏဗာႏနဝ်ꩻ တလွိုးအွီႏအဲင်ငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏသီး အဒုံႏအအူနဝ်ꩻ အဝ်ႏစွဥ်ႏဒျာႏ မောင်းဆွိုင်ꩻ၊ ထုံပွိုင်းယဝ်း နဝ်ꩻရွုမ်ꩻတဲင် နွို့စွဥ်ႏပွယ်ꩻမုဲꩻပွယ်ꩻမုဲꩻလဲ့ ကဒုံႏတိန်ႏလဲ့ ကအီႏထွို့ꩻရော်ꩻ တွမ်ႏတရော်ꩻဖုံႏ၊ ပီႏထွေဖုံႏနဝ်ꩻ တထီႏဖိုတဝ်း၊ မီႏထွို့ꩻဖျင်ခါယာလဲ့ အနုဲးနဝ်ꩻနေနေ၊ အဝ်ႏစွဥ်ႏဒျာႏ ဒုံႏတိန်ႏစင်စင်၊ ခါယာစင်စင်၊ ကအီႏမာꩻတိုꩻတက်တသာထဲင်းထဲင်း အဒုံႏအအူနုဲးဝင်ꩻလဲ့ တအဲဥ်ထဝ်း၊ ကအီႏမာꩻတိုꩻတက်ထဲင်းသားလဲ့ တထီႏတဝ်း။ မီႏထွားဖျင် ထာꩻကျူႏထာꩻလုဲꩻနဝ်ꩻလဲ့ နီပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏစွဥ်ႏဒျာႏ ကျူႏတရာꩻထာꩻ တစွိုးဒျာႏ၊ တမျိုꩻဒျာႏသွူ။ ကကျူႏထာꩻနဝ်ꩻ နာꩻလဲ့ကျူႏ၊ ခွေလဲ့ကျူႏ အဝ်ႏစွဥ်ႏဒျာႏ ထာꩻကျူႏသားစင်စင်၊ ကောထွားသားနဝ်ꩻ တအဝ်ႏတဝ်း၊ ကကျူႏတဖြာꩻနီဖြာꩻတဲင် တွဲꩻတွမ်ႏထွို့ꩻတွမ်ႏ ထာꩻဒုံႏထာꩻအူသားနဝ်ꩻ တအဝ်ႏတဝ်း၊ ကျူႏစွဥ်ႏဒျာႏ ပိဥ်ဖုံႏဖုံႏ၊ ဟံႏဖွန်ႏလူးပလဲင်ꩻကြုံႏနေးစွဥ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပြယ်ႏထောင်ႏစုခမ်းရုမ်းဗူႏကို လိုꩻမျိုꩻလင်အထာꩻကျူႏ၊ အထာꩻဒုံႏ၊ အထာꩻအူဖုံႏနဝ်ꩻ မန်းလဲ့တမျိုꩻ၊ ဖြဝ်ꩻလဲ့ တစွိုးခေါ်၊ စောက်ꩻလဲ့တစား၊ ခင် ချင်ꩻ မဲင်ꩻ ရခဲင်ႏ လိုꩻမျိုꩻလင်ဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ တဒဝ်ႏဒျာႏ၊ တပီတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻလိုꩻလင် ထာꩻဒုံႏထာꩻအူတွမ်ႏ ဝင်ꩻထာꩻကျူႏဆူꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအဲင်ႏဒျာႏဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻငဝ်းလွေꩻလွဥ်ꩻဒျာႏဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻထာꩻဒုံႏထာꩻကျူႏနဝ်ꩻ တမျိုꩻထွူတမျိုꩻ၊ တစွိုးထွူတစွိုး အဝ်ႏပြွတ်အဝ်ႏလုဲႏချာငါဝင်ꩻ အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နွို့သော့ꩻဝင်ꩻပွယ်ꩻလံꩻကိုနဝ်ꩻ တရေꩻငါႏ၊ ဖုဲႏထွားငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏသီး အထာꩻဒုံႏအထာꩻအူနဝ်ꩻ အဝ်ႏမောင်းမွူး တွမ်ႏထုံပွိုင်းယဝ်နဝ်ꩻရွုမ်ꩻ၊ အထာꩻကျူႏနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏစွဥ်ႏဒျာႏ အကျူႏလုဲꩻထာꩻနဝ်ꩻရွုမ်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နွို့သော့ꩻဝင်ꩻပွယ်ꩻ၊ နီပွယ်ꩻကိုနဝ်ꩻ ပြွတ်လုဲႏပြောင်ꩻတောလꩻတဝ်းတဲင် တရေꩻဖုဲင်ႏထွားတဝ်းသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻတယဝ်း နီထုံꩻစံႏနဝ်ꩻ ဟဝ်အွဥ်ႏကုဲတဝ်းနော၊ ယံဖေႏကတိုꩻတက်ထဲင်းထဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထိုꩻထွင်ႏလွေꩻဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကလဲဥ်းလွဥ်ထွူ ၁၃၂၇-ဗာႏနေင်ႏ၊ ဒဲဥ်သံလောင်း (၇)နီꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ခမ်းရုမ်းဗူႏပြယ်ႏထောင်ႏစုပွယ်ꩻတန်ကိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင် ကလွဥ်ပွယ်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏလိုꩻတွမ်ႏထာꩻဒုံႏထာꩻအူ၊ တွမ်ႏထာꩻကျူႏ ပါသော့ꩻ၊ ကျူႏဒုံႏအူသော့ꩻပါရုမ်းဝင်ꩻပွယ်ꩻ ထင်ႏထင်ႏသျာꩻသျာꩻသွူ။ တွိုႏနီလိုꩻမျိုꩻပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏမိဥ်ꩻစွဥ်ႏဒျာႏ အပါသော့ꩻရွုမ်ꩻ၊ ကအီႏကျူႏဒုံႏအူသော့ꩻ ယံယံဖုဲႏထွားနဝ်ꩻ တထီႏတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီလိုꩻမျိုꩻပအိုဝ်ႏ ထာꩻဒုံႏထာꩻအူ ထာꩻကျူႏယို ယံကနွို့သော့ꩻနွောင်ꩻ ဝင်ꩻပွယ်ꩻတန်ကို၊ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလောင်ႏလင်ကိုနဝ်ꩻ ဟဝ်ပျုပျင်ႏ တဲႏထောင်ႏငါႏစွုမ်ႏရပ်ရပ်၊ စွုမ်ႏဒုံဒုံသွူ။ နီပအိုဝ်ႏသီးထာꩻကျူႏယို မီႏဖျင်မီႏမာꩻနုဲးစောက်ꩻမန်းမဲင်ꩻသီးလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ရဟဝ်ငါႏထင်းနုဲးနဝ်ꩻသွူ။ မီႏဖျင်နုဲး ထွားနုဲးနဝ်ꩻခါ အမူႏပေႏ အမူႏတန်သီးနဝ်ꩻလဲ့ ကျူႏနွောင်ꩻ၊ အခိုဖုံႏလဲ့ ကျူႏလꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻကျူႏသီးအမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ အမူႏတရိုꩻတဝ်း၊ အခိုတရိုꩻတဝ်း အမီႏကျူႏလꩻနဝ်ꩻခါ ပအိုဝ်ႏယဥ်ႏငဲးမုလဲ့ ထွာထင်ႏထို၊ ပျောႏသွင်ႏမုꩻလဲ့ လꩻနဝ်ꩻသွူ။ ယိုလဲင်ႏခါ နီပအိုဝ်ႏသီး ထာꩻပျောႏထာꩻသွင်ႏမုနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻငါႏ၊ ကွပ်စွဥ်ႏ ထာꩻပျောႏထာꩻသွင်ႏမု ဆေ့ꩻငါႏနဝ်ꩻမꩻ လိုꩻခိုပေႏဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏကျောင်ꩻသဲင်ꩻတဲင် ပျောႏသွင်ႏစွဥ်ႏဒျာႏ ဒဝ်ထီသူႏရာႏ၊ ပျောႏသွင်ႏလွဥ်ꩻဒျာႏ ထာꩻတောႏထာꩻလောင်ꩻ၊ မွိုးဖါဆရာႏသမာꩻသီးလဲ့ ရဲးတလꩻတဝ်း၊ သွဥ်တလꩻတဝ်း၊ အဝ်ႏထာꩻတောႏထာꩻလောင်ꩻနဝ်ꩻ ဗꩻတွိုႏစွဥ်ႏဒျာႏ တရေ့ꩻယာလံဖိန်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ တနီꩻခါ ထွာတော မွိုးဖါရန်ႏသူႏ၊ မွိုးဖါသꩻဆင်ꩻရဲꩻလွဥ်ꩻဗာႏသွူ။ မီးထွားဖျင် အမူႏပေႏဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ထာꩻပျောႏထာꩻသွင်ႏ ကထင်ႏအဲဥ်ထဝ်းတဲင် အရွယ်ႏတတွိုႏတဝ်းလဲ့ မဲဥ်တောႏလမ်းတောႏပါႏလဲဥ်း၊ အပျောႏလွဥ်ꩻဗာႏစွဥ်ႏဒျာႏ တဏှာႏကိလေႏသာႏတဲင် လိုꩻမူႏတဖြာꩻယို ပြောင်ꩻလုဲင်ႏအုဲင်ႏပိုဝါꩻ နီသွံလဲင်ႏ၊ အဝ်ႏမူႏနံꩻခိုဗင်ႏနဝ်ꩻ တောႏလမ်းတောႏပါႏ ဗꩻတွိုႏကဖြားညီꩻဝင်ꩻ ကအီႏတောႏလမ်းဝင်ꩻနုဲးနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ယိုလဲင်ႏခါ နီပအိုဝ်ႏကို အဝ်ႏဆေ့ꩻငါႏသွူ။ နုဲးယိုလဲင်ႏခါ မူႏနံꩻပေႏဖုံႏနဝ်ꩻ အုံအဝ်ႏစွဥ်ႏမူႏနံꩻဘဝလဲ့ အထင်းဒျာႏ တရေႏပေႏ၊ မဲ့ငါပေႏ၊ မီႏအုံနုဲးမုဲးရင်းနဝ်ꩻ အထင်းတော တရေႏအဝ်ႏ၊ မဲ့ငါတန်၊ မီႏအုံနုဲးမူႏနံꩻဘဝနဝ်ꩻ လိုꩻခိုပေႏတန်ဖြားဆား အုံဗော့ꩻဗွုန်ႏတဝ်း၊ ဒေါ့ꩻရီဗွုန်ႏတဝ်း၊ အထင်းတောဒျာႏ အမဲ့ငါပေႏ၊ တရေႏပေႏ၊ ထွာဒျာႏနုဲးနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ကထင်ႏအုဲႏတခြိုဗာႏအဝါꩻ၊ ကထင်ႏမုဲးရင်းနဝ်ꩻခါ ကိလေႏသာႏတဏှာႏ အရသာႏ အဟဝ်အကုဲင်နဝ်ꩻလဲ့ သေဗာႏလွဥ်၊ လိုꩻခိုပေႏတန်လဲ့ ဒေါ့ꩻရီရုဲး၊ ဒေါ့ꩻရီအာတဲင် ကိလေႏသာႏတဏှာႏရာဂ တသွိုးပသꩻ ခံႏစာꩻလွဥ်ဗာႏ အရသာႏနုဲးနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏမူႏနံခိုဗင်ႏဘဝနဝ်ꩻ မတ်ပိုမတ်ဝါꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻ ယံထင်ႏထို ပိုတာႏလီꩻတာႏအတွက် ပညာႏရေꩻ ယံတသွောင်းထင်ႏထိုတဲင် အီႏအွဥ်ႏသꩻတောႏလမ်းတောႏပါႏဝင်ꩻနုဲးဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻထွူတကာႏတဝ်း ခိုဗင်ႏပေါရင်းသီးဖုံႏလဲ့ ကမာꩻဒွါႏငဝ်းတဲက် ယိုလဲင်ႏခါနဝ်ꩻ အီႏချီႏမွမ်ꩻ ချီႏယော်ꩻဒျာႏမူႏနံꩻပေႏဖုံႏနဝ်ꩻ တအဝ်ႏတဝ်း၊ ချီႏမွမ်ꩻချီႏယော်ꩻဒွါႏ မဲးရင်းဖုံႏတဲင် မူႏနံꩻပေႏဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ သꩻပေါင်းဖွီဖွီထိုꩻ၊ အုဲႏတကြတ်ꩻ တောႏလမ်းတခြိုခန်း ပိုဝါꩻတဲင် ထွာတောဒွါႏ မဲရင်းဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. စင်ꩻတန်ဓမ္မသာမိ
  2. လိတ်တမွန်ႏစောင်ႏ