Wp/blk/ဘုရာꩻခရာႏ(ပ)

< Wp‎ | blkWp > blk > ဘုရာꩻခရာႏ(ပ)

"ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဥ်ႏ"(ပထမပဲင်ꩻ) နေင်ႏ ၁၃၆၈-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်-----( )နီꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ----- ကို ကမာꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏထောင်ထွားရေꩻအစွိုꩻ ပွယ်ꩻဟော်ꩻတရာꩻ အခန်ꩻအနာꩻယို ကကျွꩻလွဥ်ဒါႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာာႏမူႏခိုသီးဖုံႏ ကားကအဝ်ႏ နမ်းယိုတွမ်ႏသꩻ ယံကခွꩻသာႏယာႏ ဖေႏကချမ်ꩻသာႏလွသွော့-အကျောင်ꩻ ရီးသွတ်ꩻအစ ပုဗ္ဗမေတ္တာႏ ဆုတောင်ꩻဖေႏဒျာႏထွူတဲင် ဗွေႏသံႏဃာႏကားကအဝ်ႏနဝ်ꩻရိုႏသေႏ၊ တကာႏတန်ပေႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ ထင်းတန်နပ်ခန်ꩻဒျာႏ။ ဖျော်တွိုႏလွဥ်ဗာႏ ရပ်ရာႏယိုကိုတွော့ꩻ မော့ꩻခွဲဗာႏ တကာႏမူႏခိုသီးနုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ စွိုးခွိုꩻအတာႏ ဘာႏသာႏ သာႏသနာႏအတွက် ကဆောင်ႏရွက်ဗာႏနုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ သꩻရေꩻငါႏ မရေႏမရာႏ။ ကနာႏတရာꩻ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုအမျာꩻသီးတဲ့ သꩻရောင်းသꩻရေꩻ တောင်ꩻသေꩻယံဒါႏ ထူႏနာႏလွသွော့ ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ၊ နာႏဗာႏထွူခါ တုꩻနုဲင်းမာꩻနုဲင်း ကျင်ꩻနုဲင်းလွသွော့၊ မဥ်ႏမာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တစိုးတသက် တိုꩻတက်စီꩻပွာꩻ ညဆွာꩻချမ်ꩻသာႏ အီႏလꩻဗာႏဒျာႏရင်ꩻ။ ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဥ်ႏ (ပထမပဲင်ꩻ)ယို ကအီႏဟော်ꩻဒါႏ ခွေသွဥ်းယိုနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏ----၊ ကျောင်ꩻ-----၊ ဗွေႏ----သွူဗွေႏဩ။ တကာႏမူႏတကာႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- နီတကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏနဝ်ꩻ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ-ရွစ်နုဲင်းနဝ်ꩻခွိုꩻခွိုꩻ၊ ရိုꩻကားမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏတဲင် ဆယ်ꩻကပ်ဘုရာꩻ၊ ကိုꩻကွဲႏတရာꩻ၊ ရိုႏသေႏသံႏဃာႏတွော့ꩻ နေးတွမ်ႏခံႏထူႏချက် တဥ်ႏတဥ်ႏခွေါင်ခွေါင်ထွူခါ ခံႏထွာဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ ခံႏနာႏဗွေႏဘုရာꩻငဝ်း။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီကဆယ်ꩻကပ်ဒါႏ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻယို အခရာႏနဝ်ꩻ မဥ်ႏသေလို့လို့စင်စင် ယိန်းဟဝ်၊ သွဥ်ဗာႏတဝ်း လောကုတ္တရာႏ၊ ဒါႏတဝ်းလောကုတ္တရာႏတဲင် ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏနဝ်ꩻ လို့လို့စင်စင်တသေနွောင်ꩻတဝ်းတဲ့ယဝ်း ကသေထွိုက်ကသေသင်ꩻ ကအဝ်ႏလိုႏသေငါႏ အခရာႏအရေꩻတန်ဖုံႏနဝ်ꩻ မဥ်ႏသေနဝ်ꩻမꩻ ထာꩻယွုမ်းအံႏယိန်းတက်၊ ထာꩻနစ်သက်ယိန်းတွိုႏ၊ ယိန်းလꩻအာကုသိုလ်ႏ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ အခိန်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏအကို မူႏခိုစွုမ်ႏဖြာꩻ ဗွေႏဘုရာꩻအခရာႏ ယံကသေဗာႏတဲင် အီႏဟော်ꩻနယ်ဖေႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဥ်ႏပေႏနုဲင်းယိုသွူ။ နီဗွေႏဘုရာꩻ စူထွေရံႏ တပဲ့ꩻတန် သာရိပုတ္တရာႏဗွေႏစဝ်း လျောက်လဝ်းတောင်ꩻပြန်ႏတဲင် ဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻထန်းနယ်ချာ ကထွာနေဘုရာꩻလောင်ꩻ၊ တဖူꩻခြောင်ꩻရေႏမိုးချက်၊ အဆက်ဆက် လယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ အဝ်ႏကမ္ဘာႏယို မဥ်ႏတွက်ချာ ကလဲဥ်းလဲဥ်းအခိန်ႏ လစ်ꩻသခင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ႏသူꩻအကိုနဝ်ꩻ အမရဝတီႏကရိုꩻဒါႏ ခမ်းတန်အဝ်ႏဖိုတခမ်း၊ ခမ်းတန်နဝ်ꩻအကို သုမေႏဓာႏ-ကရိုꩻဒါႏ ပုဏ္ဏာႏအဝ်ႏတဖြာꩻ၊ သုမေႏဓာႏပုဏ္ဏာꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပညာႏတဲ့ဒါႏ၊ ဥစ္စာႏတဲ့အာ၊ ထွာလိုꩻတဲဝါးတဖြာꩻ။ အမွိုးသီငါ အဖါသီထိုꩻလဲဥ်းတဲင် ခွုင်းကားတခြိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻလꩻလို့၊ ထွားထွားရွဥ်ခံꩻဥစ္စာႏ ရတနာႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲင် သံႏဝွေႏဂလꩻ၊ လꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် "ကထိုမ်ႏရွဥ်ခံꩻသား မွိုးဖြားဖါဖြားတွမ်ႏ မွိုးဖါဖုံႏနဝ်ꩻ သီငါလွေꩻလို့လဲဥ်း၊ ရွဥ်အဝ်ႏရံꩻ၊ ခံꩻအဝ်ႏပြုံႏသေꩻလို့ဒျာႏ၊ ဝွေꩻသီးထိုမ်ႏကယပ်ꩻသွူတဲ့ ရွဥ်တပဲက် ခံꩻတခြဲက်ꩻပေႏငါတဲ့ ဝွေꩻသီးအီလွေꩻတဒါႏတဝ်း၊ အဝ်ႏခံꩻယို ကုသိုလ်ႏဖေႏကလꩻလွဥ်၊ အဝ်ႏရွဥ်ယို ကုသိုလ်ႏဖေႏကပါလွေꩻနဝ်ꩻ ခွေအဝ်ႏလိုႏလူႏသေꩻမွော့ဟွေး"ထာꩻမွေးဝွေႏဖန်ႏ၊ ထာꩻသေဉာဏ်ႏ ပေါႏလွဥ်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရွဥ်ကားကအဝ်ႏအွဥ်ႏတံꩻ ခံꩻကားကအဝ်ႏ လူႏလို့ထွူတွော့ꩻ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာ၊ ကာလွေꩻဟိမဝန္တာႏ ဗုဲင်ခန်းဒျာႏရသေ့ꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻတေ့ꩻခန်းဒျာႏတရာꩻ၊ လꩻခါꩻလောကီꩻစျာန်ႏ၊ ကျောင်ႏထင်ႏနွောင်ꩻခန်းဒျာႏမို့ꩻလောင်း။ သုံꩻဒျာႏသေင်ႏရာႏ၊ အုံဒျာႏတခြာ၊ စွုမ်ႏဟာစွုမ်ႏနီꩻ၊ သꩻတွိုႏမွိုင်းဒျာႏ ချမ်ꩻသာႏသမာႏပတ်လောင်းတဲင် ဒီပင်္ကရာႏ ဘုရာꩻပွင်ꩻတဲ့ ဝွေꩻဗွေႏတသေတဝ်း၊ တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ ကျွꩻထင်ႏစွော့ꩻမို့ꩻလောင်း၊ ကျွꩻသဲင်ꩻဆောင်ႏရမ္မဝတီႏ၊ ထီႏလင်ꩻခန်းလိုꩻဖုံႏ၊ အဝ်ႏပြုံႏအဝ်ႏပြင်ႏ၊ ခိုခိုမူႏမူႏ အဝ်ႏခူႏတဖူꩻဖုံႏတဲင် ဝွေꩻဗွေႏလင်ꩻထေ့၊ ရီအခရာႏ သေဗာႏ ဗွေႏဘုရာꩻအီႏကျွꩻလွဥ်တွော့ꩻ ဝွေꩻဗွေႏတဲ့ ကွီမာꩻနုဲင်းနုဲင်းတဖူꩻ၊ ဝင်ꩻဖေႏစွဥ်ႏ ထီစွုက်စက် ဟံႏဗော့ꩻဗျက်အရပ်၊ မဥ်ႏမာꩻတွမ်ႏတံꩻခိုꩻနဝ်ꩻ ထွူယိုꩻပေႏလွုမ်ꩻတဲ့ ကွိုꩻဒျာႏနမ်းအာႏနုဲင်းဝင်ꩻ၊ ပွိုထင်ႏလင်ꩻထင်ႏလင်ꩻခန်းဒျာႏ ဟံႏနဝ်ꩻကို။ ဝွေꩻဗွေႏကမာꩻတဖူꩻနဝ်ꩻ တန်ꩻထွူလꩻတဝ်း ဗွေႏစဝ်းဘုရာꩻ ပါတွမ်ႏတပဲ့ꩻပေါင်ꩻအာ ကျွꩻကာလွဥ်တဲင် "ခွေနမ်းယို မာꩻစွဥ်ႏတထာ၊ ဆုဲင်ꩻချာခွေတာႏ ချမ်ꩻသာႏထွာအီ၊ သီထိုꩻခန်းတဲ့ယဝ်း"ချꩻသꩻစွဥ်ႏဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ "ဟန်ႏနီꩻယို ခွေမာꩻဖေႏနေးကထွာရဟန္တာႏတဲ့ လꩻဒျာႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ခွန်နင်ꩻသတ္တဝါႏ အဝ်ႏကုဲင်ပြာႏသေꩻ၊ ခွေမာꩻဖေႏကထွာဘုရာꩻ၊ မဥ်ႏထွာထွူဘုရာꩻနဝ်ꩻခါ ကယ်ႏပါက လိုꩻလူꩻဗျဟ္မာႏ သတ္တဝါႏဖုံႏနဝ်ꩻမꩻ" ချꩻသꩻပါနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ဒီပင်္ကရာႏ ဘုရာꩻဗွေႏမျတ် ကျွꩻလွဥ်အုံထွိုင်ႏတနွောင်းနဲ့ သုမေႏဓာႏ ကတူႏထျꩻထွူတဲင် "ထွားလွရသေ့ꩻယိုဟုဲင်း၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻချာ (လစ်ꩻအသင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻအခိန်ႏ)သူꩻနဝ်ꩻ ဝွေꩻယို အီႏထွာဘုရာꩻ ဗုဒ္ဓဂေါတမနဝ်ꩻသွူ" ဖေႏဗျာႏဒိတ်နုဲင်းနဝ်ꩻထွူမꩻ ကျွꩻငါလွေꩻခန်းဒျာႏ သုမေႏဓာႏ ရွို့အစေႏဖဲ့ꩻ။ ဘုရာꩻလောင်ꩻရသေ့ꩻ သုမေႏဓာႏ ထွိုင်ႏအုံတပန်း ယူႏခန်းနုဲင်းယို " ခွေယို အီႏထွာဘုရာꩻ-တဲ့၊ ဗွေႏဘုရာꩻငဝ်းနဝ်ꩻ အမွေးမဲဥ်ႏဒျာႏလွဥ်းလွဥ်း၊ ခွေတဲးတဲ့ အီႏထွာဗာႏဘုရာꩻဒျာႏရင်ꩻ၊ ဖေႏကထွာဘုရာꩻနဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏထမုဲင်ꩻထမုဲင်ꩻ" ကထင်ႏယူႏနဝ်ꩻခါ ထီႏငါလွေꩻခန်း ဒါႏနပါႏရမီႏ၊ သီႏလပါႏရမီႏ၊ နေက္ခမ္မပါႏရမီႏ၊ ဝီရိယပါႏရမီႏ၊ ခန္တီႏပါႏရမီႏ၊ သစ္စာႏပါႏရမီႏ၊ အဓိဋ္ဌာနပါႏရမီႏ၊ မေတ္တာႏပါႏရမီႏ၊ ဥပေက္ခာႏပါႏရမီႏ၊ ပါႏရမီႏဆီပါꩻ ထာꩻမာꩻဆီချက်ဖုံႏယိုထွူတဲင် ကျွꩻလွေꩻခန်းဒျာႏ ဟိမဝန္တာႏတခြာကို။ "ပါႏရမီႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ပရမာနံ ကမ္မံ ပါရမီ၊ ပရမာနံ-လိုꩻကျအပေါင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏ၊ ကမ္မံ-ထာꩻမာꩻ၊ ပါရမီ-လိုꩻကျအပေါင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏထာꩻမာꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻကျအပေါင်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးဖုံႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပါႏရမီႏ"တောင်ꩻခါꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ။ (ပါႏရမီႏ တပါꩻတပါꩻစီႏ အဓိပ္ပါယ်ႏနဝ်ꩻ အီႏဟော်ꩻနယ်အလုဲင်း၊ အီႏခြုဲင်းနယ်အစွုမ်ႏတဲ့ အခိန်ႏလꩻတဝ်း၊ မီႏမဥ်သေလုဲင်းလုဲင်းနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ဗွေႏဗွန်အာလောက၊ ကျောင်ꩻတုံခမ်ꩻ၊ ဟိုပုံꩻ ကတဲမ်းဒါႏ ပါႏရမီႏဆီပါꩻ လိတ်စောင်ႏကိုနဝ်ꩻ၊ မီႏမဥ်သေအချုတ်ပေႏငါနဝ်ꩻ ထွားသွော့ ဗွေႏဗွန်(ကောဝိဒ)သီႏသဲင်ႏ ကတဲမ်းဒါႏ ဒုလ္လဘတရာꩻငတ်ꩻပါꩻ လိတ်စောင်ႏကိုနဝ်ꩻနော။) ဝွေꩻယို အီႏထွာဘုရာꩻ ပေါႏလꩻခါꩻထွူငဝ်း နိယတဗျာဒိတ် မာꩻငါနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း အချက်အဝ်ႏ(၁၈)ချက်၊ တဆီသွစ်ꩻချက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးအမျိုꩻနဝ်ꩻ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻမဲ့ခေ့ꩻ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻတအွိုင်၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းလိုꩻဗား၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻတအာႏ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻစူသီခင်ႏသီ၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းလိုꩻရွိုင်ꩻ၊ တကွုတ်နွောင်ꩻတဝ်း သွဥ်းမူႏဟို့ꩻကို၊ တထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻထာꩻယူႏမာႏ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ အဝ်ႏထွာလိုꩻခို တထွာနွောင်ꩻတဝ်းလိုꩻမူႏ၊ တလွဥ်ꩻမာႏနွောင်ꩻတဝ်း ကံႏတန်ငတ်ꩻပါꩻ (ကံႏတန်ငတ်ꩻပါꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ မာꩻသီမွိုး၊ မာꩻသီဖါ၊ မာꩻသီရဟန္တာႏ၊ မာꩻကွယ်ꩻသံႏဃာႏ၊ မာꩻသွီႏဘုရာꩻ၊ ပဥ္စာနန္တရိယကံႏ ငတ်ꩻပါꩻယိုသွူ။) ထွာနွောင်ꩻတဝ်း လိုꩻတွတ်ꩻ၊ ထွာစွဥ်ႏတိရစ္ဆာန်ႏတဲ့ နမ်းပေႏလဲဥ်း ဝါးလုံခုံꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း။ ဥပမာႏ- နမ်းပေႏပေႏပါႏပါႏ သံꩻ သာႏ တခြီ-စတဲင်စားနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း ခုပ္ပါသိကပိတ္တာႏ၊ နိဇ္ဈာမတဏှိကပိတ္တာႏတွမ်ႏ ကာဠကဥ္စိကအသူႏရာႏ၊ လင်ꩻထဲ့နွောင်ꩻတဝ်း အဝီစိငါးရုဲင်ꩻ၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း မာရ်နတ်ခွန်သုံ၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း အသညသတ်ဗျဟ္မာႏတွမ်ႏ သုဒ္ဓါဝါသဗျဟ္မာႏဘုံႏ၊ ထွာနွောင်ꩻတဝ်း အရူပဗျဟ္မာႏဘုံႏ၊ တလွေꩻထွာတောတဝ်း စကျာဝဠာႏအလင်-တဆီသွစ်ꩻချက်ယိုဖုံႏသွူ။ တယ်ႏစွဥ်ႏ ကလꩻဗျာဒိတ် ဒီပင်္ကရာႏဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ မာꩻငါနဝ်ꩻတဲင် လူႏရွဥ်ခံꩻဥစ္စာႏကရိုꩻဒါႏ ဒါႏနပါႏရမီႏ၊ လူႏစူခင်ႏ နမ်းအင်္ဂါႏကရိုꩻဒါႏ ဒါနဥပပါႏရမီႏ၊ စွဥ်ꩻနမ်းလူႏသက်ကရိုꩻဒါႏ ဒါနပရမတ္ထပါႏရမီႏ-စတဲင် ပါႏရမီႏဆီပါꩻ အပွာꩻသွံဆီဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ။ ထွာခွန်ရာဇာႏ စွဥ်ꩻလူႏရတနာႏစေꩻစိန်ႏကရိုꩻဒါႏ ဓနပရိစ္စာဂ၊ ပိုခိုလူႏ ပိုမူႏစွဥ်ꩻထိုꩻကရိုꩻဒါႏ ပုတ္တပရိစ္စာဂ၊ လူႏမာကရိုꩻဒါႏ ဘရိယပရိစ္စာဂ၊ လူႏစူခင်ႏကရိုꩻဒါႏ အင်္ဂပရိစ္စာဂ၊ စွဥ်ꩻနမ်းလူႏသက်ကရိုꩻဒါႏ ဇီဝိတပရိစ္စာဂ၊ စွဥ်ꩻလူႏတန်ငတ်ꩻမျိုꩻဖုံႏယိုတဲ့နဝ်ꩻ တဘဝထွူတဘဝ၊ တဇာတ်ထွူတဇာတ် အဝ်ႏထဲမ်မပ်မပ်လွေꩻ ပါႏရမီႏနဝ်ꩻသွူ။ ကထဲမ်ဗွေပါႏရမီႏ လစ်ꩻအသင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻကိုအတွင်ꩻ မော့ꩻခွဲးဗာႏ ဗွေႏဘုရာꩻ ၂၄-ဆူႏ၊ ခံႏထူႏဗာႏဗျာဒိတ် ၂၄-လဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဘုရာꩻ ၂၄-ဆူႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဒီပင်္ကရ၊ ကောဏ္ဍည၊ မင်္ဂလ၊ သုမန၊ ရေဝတ၊ သောဘိတ၊ အနောမဒဿီ၊ ပဒုမ၊ နာရဒ၊ ပဒုမုတ္တရ၊ သုမေဓ၊ သုဇာတ၊ ပိယဒဿီ၊ အတ္ထဒဿီ၊ ဓမ္မဒဿီ၊ သိဒ္ဓတ္ထ၊ တိဿ၊ ဖုဿ၊ ဝိပဿီ၊ သိခီ၊ ဝေဿဘူ၊ ကကုသန္ဓ၊ ကောဏာဂမန၊ ကဿပ-ဗုဒ္ဓနီဆီလစ်ꩻဆူႏဖုံႏယိုသွူ။ ခွဲးဗွေႏဘုရာꩻ အဆူႏမုဲင်ꩻ အဆူႏမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း ဝွေꩻယိုနဝ်ꩻ အီႏထွာဗာႏဘုရာꩻ-ဖေႏသေꩻခါꩻဗျာဒိတ်နုဲင်းနဝ်ꩻလွဥ်းလွဥ်း၊ ကထဲမ်ဗွေလွဥ် ပါႏရမီႏနဝ်ꩻ တယ်ႏစသုမေႏဓာႏဘဝ ဗꩻလွဥ်စွဥ်ႏ ခွန်ဝေဿန္တရာႏ၊ ထွာခွန်ဝေဿန္တရာႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ ကွပ်လူႏထိုꩻ ပစ္စယဆင်ဗွာတဲင် ခမ်းထီသား ကေႏနပ်တဝ်းတွော့ꩻ ခွန်ဝေဿန်ႏနဝ်ꩻ တွမ်ႏပိုတွမ်ႏမာ ထန်ႏထိုꩻဗာႏတခြာ၊ အံႏဗာႏသေင်ႏရောင်ꩻ သေင်ႏရာႏ၊ အဝ်ႏတခြာကိုတွင်ꩻ ဝင်ꩻလွဥ်လူႏခံႏတဲင် လူႏထိုꩻစွဥ်ႏပိုမာ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဓမ္မကထိက ဗွေႏဆရာႏတောႏသီးတဲ့ ဟော်ꩻနယ်ဒျာႏခေါ်ခေါ်၊ မော်ဖုံႏတဲ့ ဟော်ꩻဖေႏဒျာႏခွိုꩻခွိုꩻတွော့ꩻ တပ်ဒေါ့ꩻဒွုမ်အလုဲင်း၊ တပ်ခြုဲင်းဒွုမ်အစွုမ်ႏ၊ ဟော်ꩻတရာꩻ တပါꩻတပါꩻအတွက်တာႏ ခိန်ႏခါႏလို့သွူ။ အခိန်ႏလိုႏအွဥ်ႏထွူလဲဥ်း၊ ဗွေႏဆရာႏတောႏတပါꩻ အီႏထွိုင်ႏဟော်ꩻကျာꩻသွုပ်ငါလွေꩻဖေႏယင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကနာႏတရာꩻ အမျာꩻတန်ပေႏ ယံဖေႏကထွာနုဲင်းသွော့ ဘုရာꩻလောင်ꩻ၊ ဒါႏန-စတဲင် ကုသိုလ်ႏတရာꩻ ကျိုꩻစာꩻမာꩻဗာႏထွူခါ ထွာအီမဂ်အခိုႏ၊ ထွာအီဖိုလ်ႏအရွီးတဲင် မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ မန်ႏမန်ႏခွꩻသꩻ ယံကလꩻလွသွော့နေား ကူꩻကောလိုꩻအာ တဖုံႏတဖင်ႏ တင်ႏကနင်ႏတဥ်ဟွေး။[1][2][3]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻ
  3. လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဥ်ႏအမုဲင်(၃)