Wp/blk/ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းစဲစ်

< Wp‎ | blkWp > blk > ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းစဲစ်

"ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းစဲစ်ငွါမဲဥ်ႏ သွုံꩻမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ" ဗွေႏသျင်ႏဗွေႏစင်ꩻ ခွန်/နင်ꩻရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏစွိုꩻသီးဖုံႏဟွေး- ခွေသွဥ်းထာꩻထီႏထာꩻသေ မဥ်စေပျꩻနယ်စံꩻငါႏ လိတ်လုဲင်ꩻခရာႏပေႏ ဆေ့ꩻဆေ့ꩻငါသွူ။ ဖူးဝေးမွိုးဖါသီး မဥ်ႏတဲမ်းပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻ ဝတ္ထု ကဗျာ ရုတ်တယွို့ဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ငဝ်းသချင်ꩻဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဒုံဆောင်ႏရပ်ရာႏ စတဲင်အမဥ်ꩻဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ တဲမ်းနေးဒျာႏပအိုဝ်ႏထုံꩻ သုံꩻနေးသွော့ ပအိုဝ်ႏငဝ်းစဲစ်ငွါစဲဥ်ႏ မဲဥ်ႏမဲဥ်ႏနဝ်ꩻမꩻ ထွားဟော်ꩻသားဒါႏစဲင်းချာ နီလိတ်၊ သေစဲင်းချာနီငဝ်းငွါတဲင် ငဝ်းတရီ အထီပြာမျိုꩻ အီႏထိုꩻမားဗာႏသွူ။ ဆရာႏတဲမ်းလိတ်ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏတခဝ် မန်းတကွို့ꩻ ထွို့ꩻငီꩻတဲမ်းရော်ꩻရယ်ꩻဝင်ꩻတဲင် ထွားဟော်ꩻသားသူꩻ ထွာတေားဒျာႏ ပအိုဝ်ႏတခဝ် မန်းတကွို့ꩻသွူ၊ တဲမ်းလိတ်သား ကဥ်းအာအာနဝ်ꩻ အဝ်ႏမန်းဘာႏသာႏပြန်ႏလွဥ်လွဝင်ꩻ ပအိုဝ်ႏငွါတဲင် ဆꩻချာတွမ်ႏဆꩻငါ၊ ချာငါတဗူႏတဗန်ႏ တမဲဥ်ႏတဝ်းလွဝင်ꩻသွူ၊ နုဲင်းလိတ်ယပုဒ်ပုဒ်နဝ်ꩻ ထွားဟော်ꩻသွူ နီသွံပြန်ႏ ကီလတဗန်ႏဒွို့၊ ကတူႏခင်ႏမာႏ၊ တသေနာႏစဲင်းတဝ်း အဓိပ္ပါယ်ႏသွူ။ နီလိုꩻသီး ထာꩻသေထာꩻဒါႏ ဉာဏ်ႏပညာႏယို တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ ဗွိုန်ပီတဝ်းလွဝင်ꩻတဲင် နီထာꩻသေထာꩻဒါႏလဲ့ မဲဥ်အွဥ်ႏသေဒါႏပါ၊ ပါꩻထာꩻသေထာꩻဒါႏလဲ့ မဲဥ်အွဥ်ႏသေဒါႏနီမꩻ နီလိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ သေဗွိုန်ဗွိုန်ဒါႏနုဲင်းနုဲင်း၊ ထီႏလုဲင်ꩻလိတ် သေထွꩻခေတ်သွူ၊ အမာႏဖေႏကပါမွိုန်းဝင်ꩻတဲင် ခလားကအွဥ်ႏသေ ဒါႏရီးရီးပါꩻ၊ နီနမ်းမဥ်ႏသေဒါႏရီးရီးနဝ်ꩻ အပဲစ်ကင်ꩻ အမင်ꩻလွစ် ပြွစ်ꩻပြေဟဝ်တဲင် ပါꩻမဥ်ႏထွားတဲ့ချော်ꩻ၊ ဝင်ꩻမဥ်ႏဟော်ꩻတဲ့ သေစဲင်းဒါႏထဲင်း နီလိတ်လုဲင်ꩻ နီငဝ်းငွါသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ သျင်ႏစင်ꩻ/ခွန်နင်ꩻသီး ခလားကအီႏတဲမ်း ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ထွားအာအာရီးသွော့ "ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူးစောင်ႏ၊ ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ (သီႏသဲင်ႏ) လိတ်စောင်ႏ ကားကအဝ်ႏ၊ ဖြားတန် အောင်ႏခမ်းထီငဝ်းငွါဩဝါဒ၊ ခွန်အာကာ၊ ခွန်ကုဝေ-စတဲင် ကထွာဒါႏ ပအိုဝ်ႏပညာႏသျင်ႏ ပညာႏအဝ်ႏသား ကားကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်စောင်ႏ"ဖုံႏယိုနေား။ တဲမ်းလိတ်သားဖုံႏလဲ့ ဝင်ꩻထွားဖေႏကချော်ꩻ ပါꩻဟော်ꩻယံကပြေ ထေရဲင်ꩻထေအာႏ စေႏတနာႏတွမ်ႏ သꩻရက်ခွိုꩻဗွေဗွတဲင် ကျိုꩻစာꩻတဲမ်း၊ ကျိုꩻစာꩻမုဲင်သွော့၊ တဲမ်းလိတ်နယ်ꩻ လိတ်စီꩻကန်ꩻဖုံႏ သေလွောက်ꩻနာႏလွသွော့၊ တဲမ်းစွို့ꩻစွို့ꩻ ထွို့ꩻယံယံဒျာႏဝင်ꩻဖုံႏနေား၊ တဲမ်းမဥ်ႏထွူ ဟော်ꩻထွားချာဗဲင်း အပြန်ႏတဆီ၊ အွဥ်ႏထွားပါက ပါꩻကဒါႏထဲင်းနီ တဖြာꩻနီဖြာꩻထွူမꩻ ကွဲးသော့ꩻပသာလွဥ်လိတ်မူ၊ ကွဲးထေဝင်ꩻ လိတ်စောင်ႏဖုံႏနေား။ ပအိုဝ်ႏလိတ်စောင်ႏ ကားကအဝ်ႏ အစောင်ႏမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ကေားကထွာဒါႏ အွဥ်ငါသားဖုံႏ နွို့ꩻအစွိုꩻသားဖုံႏလဲ့ တွမ်ႏစေႏတနာႏဗွို့ꩻဗွို့ꩻ ထွို့ꩻသꩻဆွာꩻဆွာꩻ ကျိုꩻစာꩻဝင်ꩻတွော့ꩻ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻ ဝတ္ထု ကဗျာ-စတဲင် လိတ်မူမဥ်ႏလွဥ်နဝ်ꩻ ဖျင်ဖေႏရော့ꩻရော့ꩻသွော့နီငဝ်း၊ ပြန်ႏလဝ်းတဲ့ꩻတဲ့ နီငွါနေား၊ လိတ်မူယဟန်ႏ အမဲဥ်ႏဆေ့ꩻ အမာႏအာ ဖျင်မဥ်ႏခိꩻတဝ်း ပယ်ႏစဝ်းစဝ်း၊ လွိုက်ဒျာႏသွဗာ့ လိတ်မူအထီဒွိုန်၊ လိတ်မူမဲဥ်ႏစွို့ꩻနီငဝ်းယာႏ၊ လိတ်မူလွောက်ꩻနာႏစီꩻကန်ꩻဖုံႏနေား၊ ကေားကထွာဒါႏ တွယ်ႏနျꩻလိတ်သားဖုံႏလဲ့ သꩻရက်ခွိုꩻဗွေ ထေစေႏတနာႏ အမာႏယံကကွယ်ႏ ကျိုꩻစာꩻတွယ်ႏနျꩻဒျာႏဝင်ꩻဖုံႏနေား။ ငဝ်းသချင်ꩻယိုနဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ နီနာꩻရွစ်လွ နာႏလွဝင်ꩻတဲင် ကေားကထွာဒါႏ တဲမ်းငဝ်းသချင်ꩻသား၊ ရွစ်ငဝ်းသချင်ꩻသားဖုံႏလဲ့ စူꩻယိုꩻမွိုန်းဝင်ꩻငဝ်း၊ တဲမ်းမွိုန်းဝင်ꩻငွါ၊ တဲမ်းချာဒျာႏနီငဝ်းစဲစ်၊ ရွစ်ခချာဒျာႏနီငဝ်းယာႏ နီငွါထီမꩻ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ ငဝ်းရော်ꩻရယ်ꩻ သꩻတကြိုႏ၊ ပအိုဝ်ႏပြာ၊ ပအိုဝ်ႏတခါႏ မန်းတကွို့ꩻဖုံႏ အီႏထိုꩻမားဗာႏသွူ။ နုဲင်းဖြဝ်ꩻသူꩻ ဒေါ့ꩻငဝ်းငွါတရျာꩻပဥ်ယဝ်း မန်းငဝ်းပါကြွို့ꩻတဝ်း၊ တွိုႏနီပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻငဝ်းလစ်ꩻငတ်ꩻငွါငါလဲ့ မန်းငဝ်းအဝ်ႏပါသော့ꩻလဲဥ်း တငွါနီငွါ၊ ကဥ်ꩻစာꩻခရာႏ မွေးတဝ်းဒွုမ်၊ ထွာဒျာႏ ဖျင်ခရာႏတဲင် ဖျင်ခန်းဝင်ꩻဖုံႏနေား။ ဗွေႏသင်္ဃာႏသီး မဥ်ႏဖန် ကျောင်ꩻမဥ်ꩻ၊ ဖရာꩻမဥ်ꩻ၊ စေႏတီႏမဥ်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ မွိုးဖါသီး မဥ်ႏဖန်ပိုမဥ်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ပွိုင်ႏရာꩻလိုꩻတန်သီး မဥ်ႏဖန်လမ်းမဥ်ꩻ ဇရွပ်မဥ်ꩻ တဖူꩻမဥ်ꩻ ရပ်ပင်ႏ(ရပ်ကွက်)မဥ်ꩻ ဒုံမဥ်ꩻ အွိုင်ႏမဥ်ꩻ ဝေင်ꩻမဥ်ꩻဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ ဖန်ပအိုဝ်ႏ ဟဲ့ꩻပအိုဝ်ႏ၊ တဲမ်းပအိုဝ်ႏ၊ မုဲင်ပအိုဝ်ႏဒျာႏဝင်ꩻဖုံႏနေား၊ မဥ်ႏဒေါ့ꩻလို့လို့နဝ်ꩻ အံႏတဲ့ပအိုဝ်ႏ၊ အွꩻတဲ့ပအိုဝ်ႏ၊ သာတလီꩻငါတဲ့ သာပအိုဝ်ႏနေးစွဥ်ႏဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနေား။ = ပအိုဝ်ႏငဝ်းစဲစ် သုံꩻမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ၊ ပအိုဝ်ႏငဝ်းစဲဥ်ႏ တဲမ်းဒေါ့ꩻခါꩻ။ တဗန်ႏချာငါ ယံထိုꩻမား၊ အဝ်ႏလိုႏဟော်ꩻထွား လိတ်မွူးစောင်ႏ။ = ရက်ခွိုꩻသွိုန်ႏသꩻ အွဥ်ဝင်ꩻလွူး၊ လိတ်လုဲင်ꩻလိတ်မွူး ထွားအာအာ။ တွမ်ႏစေႏတနာႏဗွာ တဲမ်းကျိုꩻစာꩻ၊ မဥ်ႏမဲဥ်ႏမꩻရာꩻ ပအိုဝ်ႏစဲစ်။ = တဲမ်းစွို့ꩻစွို့ꩻ ထွို့ꩻထဲင်းထဲင်း၊ တဲမ်းသားမဥ်ႏမာႏ၊ ထွားသားမာႏ၊ ကုဲင်ဒါႏနီလိတ်လုဲင်ꩻ။ ဒေါ့ꩻခွိုꩻခွို့ꩻ ရိုꩻမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ၊ ဒေါ့ꩻသားမဥ်ႏမာႏ၊ သုံꩻသားအီႏမာႏ ကုဲင်ဒါႏနီငဝ်းတုဲင်။ = နီလိတ်နီလုဲင်ꩻ ဟဝ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏဖျင်၊ ယံနုဲင်းမုဲင်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်း။ နီငဝ်းနီထီ ဟဝ်ယံမုဲင်ꩻအီ အဝ်ႏလိုႏဒေါ့ꩻ၊ ဆွော့ꩻမုဲင်ꩻရာꩻ အဝ်ႏလိုႏရိုꩻ။ = နဝ်ꩻမꩻ သျင်ႏစင်ꩻ/ခွန်နင်ꩻရက်ခွိုꩻ၊ နီလိုꩻမျိုꩻသီး ပအိုဝ်ႏငဝ်းစဲစ်ငွါစဲဥ်ႏ သုံꩻမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏနေား။[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. စင်ꩻပညာစာရ(ထီဗိꩻ)
  2. ဒဲဥ်သီႏလက်ဆောင်ႏ အမုဲင်(၃၁)