Wp/blk/ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ

< Wp‎ | blkWp > blk > ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ

"ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၁)" - မမ ပုညဘာဂံ သဗ္ဗေသတ္တာ သမံ လဗ္ဘန္တု- ခိန်ႏခါႏကာႏလ ယိုခါတွင်ꩻ၊ ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ ကမာꩻဗာႏ၊ ကုသိုလ်ႏဟဝ်တာႏ အပွန်းယို၊ သိုမ်ဆီပုဲကို ဘုံႏလို့စင်၊ လိုꩻယင်လူꩻယင် ဗျဟ္မာႏပေါင်ꩻ၊ ဝွေꩻသီးယိုလောင်ꩻ သိုမ်မျိုꩻခါ၊ နာꩻခွေဆေ့ꩻအာ တအဲန်ထဝ်း၊ ရက်တောႏစင်ꩻတဝ်း ဝွေႏဖေႏလို့၊ ကုသိုလ်ႏပွန်းဖို့ ညီႏမျဝင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻရင်ꩻ ယံကလꩻ၊ နမ်းယိုတွမ်ႏသꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ ယံအုံအဝ်ႏဗာႏ သွူနဲ့အောႏ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ "ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၂)" နုဲင်းဟန်ႏနီꩻယို ကမာꩻဗာႏ၊ ကုသိုလ်ႏအတာႏ ဘို့ဘာဂ၊ အီႏဝွေႏအမျ ဖန်းဖြယ်တေား၊ မွိုးဖါယိုနေား ဝွေႏရီးအွဉ်၊ ဆရာႏကသွဉ် ဝွေႏပါစူꩻ၊ ဖူးဝေးအထူꩻ သွꩻဟဝ်ပေါင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏယိုလောင်ꩻ ဝွေႏဖြယ်ဖန်း၊ လူꩻပွေါးနီနမ်း ပွေါးကျောင်ꩻဒုံ၊ ငါးရုဲꩻခမ်းအုံ ခွန်ယမ၊ ကုသိုလ်ႏဘာဂ ဝွေႏတွိုႏဒျာႏ၊ တနံဒေႏဝါႏ လူꩻသူထပ်၊ တဆီသူရပ် ဗျဟ္မာႏဘုံႏ၊ ကုသိုလ်ႏအဟုံႏ ဝွေႏလို့စင်၊ ဟံႏခိုႏဟံႏကင် အဝ်ႏကုဲတဝ်း၊ ယံသာႏဓုရဝ်း ပငါရာꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ လို့လို့အေား။ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ "ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၃)" ခိန်ႏခါႏကာႏလ ယိုခါတွင်ꩻ၊ ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ ကမာꩻဗာႏ၊ ပုညကုသလာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ လူꩻယိုတွမ်ႏလိုꩻ အီႏဝွေႏဖ၊ ရီးအွဉ်အစ ကေꩻဇူꩻအာ၊ မွိုးယိုတွမ်ႏဖါ စဝ်းဆရာႏ၊ ဝွေႏဖန်းဖဒျာႏ ယံလꩻညီꩻ၊ သွꩻရက်သွီႏထီꩻ ဖူးဝေးခွိုꩻ၊ သွꩻပေႏစုမ်ꩻစွိုꩻ သဟာႏယ၊ ခွိုင်းတဲင်ကလျာႏဏ ဖူးဝေးပေါင်ꩻ၊ သွဉ်းကုသိုလ်ႏခြောင်ꩻ ဝွေႏတွာတွာ၊ လွိုထဲင်းဒွိုန်းခြာ လူꩻဒေႏဝါႏ၊ ကအဝ်ႏထိန်ꩻဒါႏ နမ်းလောင်းကီ၊ ကအဝ်ႏတီဒါႏ လံးကိုဖူꩻ၊ ဒုံဆောင်ႏဝေင်ꩻခူꩻ ကအဝ်ႏထွား၊ အာမျိုꩻအာစား လူꩻတနံ၊ သေင်ႏတန်ကောင်တန် ကအဝ်ႏထင်ႏ၊ ပထဝီႏဟံႏလောင်း ကအဝ်ႏအုံ၊ လူꩻမျိုꩻတင်ꩻလုံ ဝွေႏလို့ဒျာႏ၊ ဘုရာꩻသာႏသနာႏ အဝ်ႏထိန်ꩻစောင်ꩻ၊ လူꩻတန်အပေါင်ꩻ ဗျဟ္မာႏသင်၊ ဝွေႏဖန်ႏလို့စင် ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ ပိတ္တာႏသီးမျိုꩻ ရန်းဆလ၊ အဝ်ႏခံႏဒုက္ခ ဝွဋ်ဆင်ꩻရယ်ꩻ၊ ငါးရုဲꩻဘုံႏထယ်ꩻ အပါယ်ႏနယ်ႏ၊ အသူႏရကာယ်ႏ ယိုယင်ပါ၊ ဝွေႏဒျာႏတွာတွာ သွဉ်းကုသိုလ်ႏ၊ ရန်းလဘုံႏဖွိုႏ ထွာဝင်ꩻတန်၊ ခွန်ယမယင် ခွေသွဉ်းဝွေႏ၊ ဝသုန္ဓရေႏ နင်ꩻလူꩻမူႏ၊ ယံနေးယံထူႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ၊ သတ္တဝါႏလူꩻလိုꩻ ဝွေႏမျမျ၊ ယံသာႏဓုလွ စွုမ်ႏဖြာꩻနေား၊ လိုꩻလူꩻဗျဟ္မာႏ သတ္တဝါႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ၊ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ "ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၄)" ခိန်ႏခါႏကာႏလ ယိုခါတွင်ꩻ- - ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ ကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ သိုမ်ပါꩻရတနာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ။ - ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ ကပ်လူꩻဗာႏ၊ ဒဲန်သွမ်ꩻဩဇာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ။ - ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ လူႏတန်ꩻဗာႏ၊ သုံꩻဆောင်ႏခရာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ။ - ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ ထိန်ꩻကံဗာႏ၊ သီႏလအတာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ။ - ခွေသွဉ်းယိုရင်ꩻ ပွါꩻမျာꩻဗာႏ၊ တရာꩻဘာႏဝနာႏ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻ။ လူꩻယိုတွမ်ႏလိုꩻ အီႏဝွေႏဖ၊ ရီးအွဉ်အစ မွိုးတွမ်ႏဖါ၊ လွိုထဲင်းဒွိုန်းခြာ ဗွေႏဆရာႏ၊ ဖူးဝေးဉာတကာႏ ဗော့ꩻတွမ်ႏညာꩻ၊ သွꩻခွစွုမ်ႏဖြာꩻ ဝွေႏလို့ဩ၊ ခွေသွဉ်းနမ်းနေား အဝ်ႏထိန်ꩻတီ၊ ခွေသွဉ်းလံးကီ ကအဝ်ႏအုံ၊ ခွေသွဉ်းရပ်ဒုံ ကအဝ်ႏဒါႏ၊ တနံဒေႏဝါႏ လူꩻမျိုꩻပေါင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏယိုလောင်ꩻ ဝွေႏဒျာႏဩ၊ လွိုထဲင်းဒွိုန်းနေား လူꩻသိုမ်မျိုꩻ၊ အာႏကာႏသစိုꩻ ဘုမ္မစိုꩻ၊ ရုက္ခစိုꩻယို ဝင်ꩻဟဲ့ꩻဖန်၊ ဝင်ꩻလစ်ꩻလူꩻတန် အဝ်ႏနေက၊ ဓတရဋ္ဌ၊ ဝိရူဠှက၊ ဝိရူပက္ခ၊ ကုဝေရ၊ ကုသိုလ်ႏအမျ ဝွေႏဖဒျာႏ၊ ငါးရုဲꩻဆရာႏ ယမမင်ꩻ၊ လူꩻတန်ထွာလင်ꩻ ခွန်သိကျာꩻ၊ နီဆီနဝ်ꩻရာꩻ သင်ဗျဟ္မာႏ၊ ဝွေႏဖန်ႏဖဒျာႏ ကုသိုလ်ႏဖို့၊ လုံးစုံႏလို့လို့ လူꩻတွမ်ႏလိုꩻ၊ ထီဖူꩻမရိုꩻ ကောင်လောင်းပါ၊ သွဉ်းကုသိုလ်ႏခါ ဝွေႏဖလင်ꩻ၊ ယံသာႏဓုလင်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ ယံနေးထူႏဝင်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ ယံချံꩻသာႏဝင်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻနေား၊ လိုꩻလူꩻဗျဟ္မာႏ၊ သတ္တဝါႏသီးယာ၊ လိုꩻအာတဖုံႏတဖင်ႏ တင်ႏကနန်ႏတဉ်ဟွေး။ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ "ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၅)" ဘန္တေဩဗွေႏ စ၀်းသံႏဃာႏ၊ သွဉ်းသီးတကာႏ မူႏတွမ်ႏခို၊ ကွပ်စွဉ်းဝွဋ်ယို မဲဉ်လွစ်ထန်ႏ၊ ကိလေႏသာႏရန်ႏ ယံကင်ꩻညာꩻ၊ ရတနာႏသိုမ်ပါꩻ ကေႏညိုႏလွ၊ ငတ်ꩻပါꩻသီလ ထူႏအွဉ်ရီး၊ စူနုံဆီလီး ဒင်ႏကတူႏ၊ ဒါႏနအလူႏ သွဉ်းသီးလောင်ꩻ၊ အထျꩻဒဲဉ်သွမ်ꩻ သွဉ်းသီးကပ်၊ အမျိုꩻကအပ် သုံꩻဆောင်ႏဒါႏ၊ သေင်ႏရောင်ꩻသေင်ႏရာႏ တခိုးပါ၊ ဟွမ်ဒို့ꩻဟွမ်ဒါ ဖွိုင်ꩻဝန်ႏစေား၊ နေင်းဝွယ်ꩻထီဗျေား ဗျတ်ဆွေႏအင်ႏ၊ ဖုဲကင်းတလင်ႏ တွမ်ႏသင်္ကန်ꩻ၊ ကားတဲင်ရဟန်ꩻ သုံꩻဆောင်ႏအပ်၊ သွဉ်းသီးလူႏကပ် ဗွေႏစဝ်းဩ။ လူႏထွူတဲင်စေား သွဉ်းသီးတာႏ၊ ဒါႏနစေႏတနာႏ အလူႏကျိုꩻ၊ ထွာလူꩻထွာလိုꩻ တွင်ꩻကာႏလ၊ စွုမ်းဇာတ်စွုမ်ႏဘဝ ယံလွစ်ဗာႏ၊ ဒုက္ခခရာႏ ထာꩻဆင်ꩻရယ်ꩻ၊ ယံလွစ်အနယ်ꩻ ယောင်ꩻလောင်ႏလွိုး၊ အပါယ်ႏလစ်ꩻစွိုး ယံတွိုႏပုဲႏ၊ ထာꩻယပ်ꩻထာꩻခုဲႏ ယံကင်ꩻလို့၊ ရောႏဂါႏမျိုꩻစု ယံမော့ꩻမွုန်း၊ လိုꩻဒုံလူꩻခမ်း မီႏဗွိုႏအန်ꩻ၊ ခမ်းမျတ်ဝေင်ꩻခံꩻ နိရောဓ၊ မူႏခိုထီးမ ယံတွိုႏဗာႏ၊ ခမ်းဟဝ်ဝေင်ꩻတာႏ ယံထင်ႏအုံ၊ ဒါႏနအဗွန် သီႏလဟုန်ႏ၊ ယံလꩻအမန်ႏ ဗွေႏစဝ်းဩ။ ငါယိုနဝ်ꩻနေား အတ်ႏကုဲက၊ အီႏဝွေႏဖေႏဖ ဒါႏနကျိုꩻ၊ အထျꩻနဝ်ꩻရိုꩻ မွိုးတွမ်ႏဖါ၊ လွိုဒွိုန်းဆꩻငါ နီဆရာႏ၊ သွꩻပေႏသဟာႏ ကဖျော်လွဉ်၊ နဝ်ထင်ꩻခိုႏဒွမ် ဖူးဝေးပေါင်ꩻ၊ မွုန်ႏသဲန်နောလောင်ꩻ ကားဝွေႏဏေႏ၊ နမ်းတန်နမ်းပေႏ သတ္တဝါႏ၊ ဉာတိမိတ္တာႏ စွိုးခွိုꩻမျိုꩻ၊ ရန်ႏသူႏမရိုꩻ မိတ်ဆွေႏပါ၊ ဝွေႏဒျာႏတွာတွာ ဖနုဲင်းနုဲင်း၊ သာႏဓုဝင်ꩻလုဲး ယံကလꩻ၊ အဝ်ႏနဝ်ꩻထွူမꩻ ဝွေႏထဲင်းက၊ သမ္မာႏဒေႏဝ လူꩻမျိုꩻပေါင်ꩻ၊ နီနမ်းထိန်ꩻစောင်ꩻ လူꩻဟဝ်ကုဲ၊ လူꩻမျိုꩻတင်ꩻလုဲ ဝွေႏလို့ဒျာႏ၊ ဒုံဆောင်ႏရပ်ရာႏ ကထိန်ꩻထွား၊ လူꩻရန်းထိုစား ထိန်ꩻခမ်းထီ၊ မို့ꩻလောင်းအွိုးကီ အာႏကာႏသ၊ ဟံႏလောင်းဘုမ္မ ပွေါးသေင်ႏဝါႏ၊ လူꩻခြွေလူꩻခြာႏ လူꩻခြေားဖြန်၊ လူꩻညမ်းလူꩻယမ် လူꩻယုတ်မျတ်၊ မအဝ်ႏကုဲလပ် ဝွေႏလို့စင်၊ ဝွေႏပါဟံႏကင် ငါးရုဲꩻနယ်ႏ၊ အသုရကာယ်ႏ ပိတ္တာႏဒုံ၊ ကားတဲင်တင်ꩻလုံ သꩻသားမျိုꩻ၊ သိုမ်ဆီဟောင်ရိုꩻ ပုဲတဘုံႏ၊ နီကုသိုလ်ႏဟုံႏ ယံလꩻညီꩻ၊ ထွူသွူဖြီꩻစီꩻ ဝွေႏအမျ၊ ဒေါ့ꩻဟွုန်ပါက တဲမ်းသက်သေႏ၊ ဝသုန္ဓရေႏ နင်ꩻလူꩻမူႏ၊ မျတ်ချက်ယံထူႏ နီကမာꩻ၊ ကုသိုလ်ႏချင်ꩻရာꩻ ဟန်ႏနီꩻယို၊ နီနာꩻမူႏခို အွဉ်ႏဖေင်ꩻဒါႏ၊ ဆုဲꩻချာနောင်ႏလာႏ စွုမ်ႏဘဝ၊ နီကဖေႏဖ နုဲင်းယိုခါ၊ ဖေႏသတိပါ သွဉ်းသီးနေား၊ ထွူမွေးလဲန်းဩ အမျခန်ꩻ၊ နီကုသိုလ်ႏရင်ꩻ ယံလꩻရဝ်း၊ ဟွုန်ဒျာႏမတဝ်း နီကဝွေႏ၊ တန်တန်ပေႏပေႏ မူႏတွမ်ႏခို၊ ညီႏညီႏသွိုသွို သာႏဓုလွဝင်ꩻနေား ဗွေႏသီးဩ။ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ "ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၅)" ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ၊ အာစရိယ စဝ်းဆရာႏ၊ သမ္မုတိသံႏဃာႏ ဗွေႏသီးဩ၊ နီသွဉ်းသီးနေား လိုꩻအမျာꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ မူႏတွမ်ႏခို၊ ဘုရာꩻလဲ့ယို ရတနာႏ၊ တရာꩻလဲ့ယို ရတနာႏ၊ သံႏဃာႏလဲ့ယို ရတနာႏ၊ သိုမ်ပါꩻအဝ်ႏဒါႏ ရတနာႏ၊ ယုံႏကေႏယွုမ်းဒျာႏ ကန်းတော့ꩻထွူ၊ ငတ်ꩻပါꩻယိုသွူ ခွိုင်းသီႏလ၊ ဂရုဓမ္မ နမ်းကျင်ꩻယို၊ ပေႏတန်မူႏခို ဆောက်တဲႏလဲန်း၊ ယိုနဝ်ꩻအဝ်ႏထဲင်း ဟန်ႏသနီꩻ၊ ကကျိုꩻပန်ꩻကီꩻ ရဲန်ꩻအလူႏ၊ ဒဲန်ဗွာသွမ်ꩻဖျူႏ အာဟာႏရ၊ အွီႏနွိုးသဗ္ဗတ္ထ သုံꩻဆောင်ႏမျိုꩻ၊ နီသွဉ်းသီးရိုꩻ ကပ်လူႏပါ၊ လွိုထဲင်းဒွိုန်းခြာ အလူႏစာႏ၊ ရေႏမတ်သံႏဃာႏ ကပ်လူႏဩ၊ နီသွဉ်းသီးနေား သꩻကျွိုက်ရာꩻ၊ စွုမ်ႏပီးစွုမ်ႏပါꩻ သံႏဃာႏတောႏ၊ သုံꩻဆောင်ႏပျောႏပျောႏ ခွုင်းသꩻလိုႏ၊ ဗွေႏသီးပုဂ္ဂိုလ်ႏ သံႏဃာႏဩ၊ နီသွဉ်းသီးနေား ကလူႏဗာႏ၊ သုံꩻဆောင်ႏခရာႏ ယိုနဝ်ꩻခါ၊ ကွုတ်ဖြားသီဆာ ဝွဋ်ဒုက္ခ၊ ယံကလွစ်လွ ပငါရာꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ ထွူတဲင်တွော့ꩻ၊ သွဉ်းသီးမောင်ꩻကော့ꩻ မဲန်လꩻတွိုႏ၊ စျာန်ႏဉာဏ်ႏမဂ်ဖိုလ်ႏ အရန်းရန်း၊ ယံလꩻပါခန်း မျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ၊ သွဉ်းသီးကွီထင်ႏ ဆုတောင်ꩻဩ။ နုဲင်းယိုထွူနေား ဆုꩻဟဝ်မျတ်၊ ဆုတောင်ꩻကွီထပ် ထွူတဲင်ခါ၊ အဝ်ႏကုဲဆငါ ဝွေႏကုသိုလ်ႏ၊ သွည်းသီးကျိုꩻလိုႏ လူႏဒါႏန၊ ဆောက်တဲႏသီႏလ ကျိုꩻတရာꩻ၊ မွိုးဖါနီဖြာꩻ သွဉ်းသီးဝွေႏ၊ ကုသိုလ်ႏ ကုသိုလ်ႏအနေႏ ယံလꩻပီ၊ ဆရာႏတဲ့အီ ဝွေႏပါစူꩻ၊ ကုသိုလ်ႏအထူꩻ ဟန်ႏနီꩻတာႏ၊ ဖူးဝေးဉာႏတကာႏ လို့လို့စင်၊ သွꩻသဟာႏယင် ဗော့ꩻတွမ်ႏညာꩻ၊ ကုသိုလ်ႏတရာꩻ ဝွေႏပါလို့၊ တွိုႏလွဉ်မို့မို့ သွဉ်းသီးပွယ်ꩻ၊ မူႏခိုမခွယ်ꩻ ဝွေႏလို့ဒျာႏ၊ ဟန်ႏနီꩻအတာႏ ကုသိုလ်ႏဩ။ လွိုထဲင်းဒွိုန်းနေား လူꩻမျိုꩻအာ၊ လူꩻပွေါးနမ်းပါ ပွေါးလံးပါႏ၊ လူꩻဟဝ်သမ္မာႏ ပွေါးဒုံကျောင်ꩻ၊ လူꩻကထိန်ꩻစောင်ꩻ ရပ်အွိုင်ႏနယ်ႏ၊ လူꩻတန်လူꩻကဲႏ ပွေါးခမ်းထီ၊ ပွယ်ꩻတကာႏနီ ဝွေႏဖတွိုႏ၊ ခွိုင်းတဲင်ကုသိုလ်ႏ ယံလꩻရဝ်း၊ တအဝ်ႏကုဲတဝ်း ဝွေႏလို့ပါ၊ ဟံႏလောင်းယိုခါ ကအဝ်ႏဒါႏ၊ လူꩻသေင်ႏလူꩻဝါႏ ရုက္ခစိုꩻ၊ အာကာႏသစိုꩻ ဘုမ္မစိုꩻ၊ လူꩻယိုတွမ်ႏလိုꩻ ဝွေႏလို့လင်ꩻ၊ အပါယ်ႏလစ်ꩻတန်ꩻ ခမ်းဒုက္ခ၊ ကုသိုလ်ႏဘာဂ ဝွေႏဒျာႏဩ၊ ယံသာႏဓုနေား ခွိုင်းအကျိုꩻ၊ သုဂတိရိုꩻ လူꩻသူဘုံႏ၊ လို့လို့လုံးစုံႏ ဝွေႏတွိုႏဒျာႏ၊ ထဲင်းဒွိုန်းဗျဟ္မာႏ ဘုံႏနီဆီ၊ ရန်းထိုဆꩻကီ ကအဝ်ႏစူꩻ၊ ကုသိုလ်ႏအထူꩻ ဝွေႏတွိုႏပါ၊ ဟန်ႏနီꩻယိုခါ ခွုင်းကမာꩻ၊ ကုသိုလ်ႏတရာꩻ လူႏဒါႏန၊ ဆောက်တဲႏသီႏလ ခွုင်းအကျိုꩻ၊ လူꩻယိုတွမ်ႏလိုꩻ သတ္တဝါႏ၊ ဝွေႏလို့စင်ဒျာႏ သာႏဓုဝင်ꩻꩻ ယိုခါရင်ꩻရင်ꩻ သာႏဓုဩ၊ နီသွဉ်းသီးနေား ကဝွေႏဒါႏ၊ ကုသိုလ်ႏအတာႏ ဟန်ႏနီꩻယို၊ သိုမ်ဆီတဘုံႏကို စွုမ်ႏစွိုးမျိုꩻ၊ နေစ်သက်သꩻသွိုꩻ ယံသာႏဓု၊ သာႏဓု သာႏဓု သာႏဓုလွဝင်ꩻနေား ဗွေႏသီးဩ။ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ "ငဝ်းဝွေႏဖန်းကုသိုလ်ႏ(၇)" ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ၊ သိက္ခာကာမ၊ သီလဝန္တ၊ ကလျာဏ ထေရ်ႏမဟာႏ၊ ဘန္တေသံႏဃာႏ ဗွေႏသီးဩ။ သွဉ်းသီးယိုနေား မူႏတွမ်ႏခို၊ ဝွဋ်ဆင်ꩻရယ်ꩻယို ယံလွစ်ဖ၊ ဝွဋ်ဒုက္ခယို ယံလွစ်ထန်ႏ၊ ခမ်းမျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ ယံတွိုႏစူꩻ၊ ခမ်းညိမ်ꩻချံꩻသူꩻ ယံတွိုႏဗာႏ၊ သွုန်ႏသꩻစေႏတနာႏ ရေႏထွူတဲင်၊ ကုသိုလ်ႏကရိုꩻ ထာꩻမာꩻဟဝ်၊ အကုသိုလ်ႏကရိုꩻ ထာꩻမာꩻကုဲင်၊ ဟဝ်ကုဲင်နီစား ကံႏထာꩻမာꩻ၊ ရတနာႏသိုမ်ပါꩻ ယွုမ်းယုံႏကေႏ၊ ငတ်ꩻပါꩻအနေႏ သဉ်သီႏလ၊ ရီးအွဉ်အစ နေးထူႏထွူ၊ သွုန်ႏသꩻဗွာစွူ သွဉ်းသီးလူႏ၊ ဒဲဉ်ဗွာသွမ်ꩻဖျူႏ ပိဏ္ဍပါတ်၊ အမျိုꩻကအပ် ဗွေႏသံႏဃာႏ၊ အဒီႏအရာႏ ခဲဘွယ်အာ၊ ပြူးနေင်းထီပါ ယာထူမျိုꩻ၊ သွဉ်းသီးယိုရိုꩻ လောင်ꩻလူႏကပ်၊ ကျွိုက်သꩻနေစ်သက် သုံꩻဆောင်ႏဩ။ ဘန္တေဗွေႏဩ စဝ်းသံႏဃာႏ၊ သုံꩻဆောင်ႏခရာႏ ဒါႏနအာ၊ သွဉ်းသီးယိုခါ ကန်းတော့ꩻဗာႏ၊ သိုမ်ပါꩻရတနာႏ အကျိုꩻနဝ်ꩻ၊ သွဉ်းသီးယိုခါ နေးခံႏဗာႏ၊ သီႏလအတာႏ အကျိုꩻနဝ်ꩻ၊ ကွုတ်ဖြားဆာသီ လစ်ꩻဒုက္ခ၊ ကင်ꩻခွါႏလွစ်ဖ ခင်ႏလံးခေါး၊ ဝေင်ꩻညိမ်ꩻယိုနေား မျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ၊ မုချဿဧကန်ႏ ယိုꩻယိုꩻမွိုင်၊ ယံဖေႏထင်ႏအုံ လꩻဗာႏဩ။ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏယို ခါးလားလꩻ၊ ခမ်းဝေင်ꩻခွꩻယို ခါးလားတွိုႏ၊ ရန်းလဘုံႏဖွိုႏ လိုꩻလူꩻနယ်ႏ၊ ချာငါကျင်ႏလယ်ႏ အဝ်ႏနေတွင်ꩻ၊ အပါယ်ႏလစ်ꩻတန်ꩻ ကပ်သိုမ်တော်၊ ရပ်ပဲစ်သွစ်ꩻနော် ယံကင်ꩻခွါႏ၊ ရန်ႏသူႏငတ်ꩻဗာႏ ယံကင်ꩻကတ်၊ လစ်ꩻစွိုးဝိပတ် ယံကင်ꩻခြူႏ၊ ဗျသနငတ်ꩻဒူႏ ယံကင်ꩻညာꩻ၊ ကွတ်ꩻဆီသူပါꩻ ဝွေႏဒနာႏ၊ ယံကင်ꩻလွစ်ဗာႏ စွုမ်ႏဘဝ၊ ခွိုင်းတဲင်အနိဋ္ဌ အကျိုꩻကုဲ၊ ယံကဟုဲလုဲ မော့ꩻဗာႏပုဲႏ၊ ထာꩻယပ်ꩻထာꩻခုဲႏ ယံကထိုꩻ၊ ငတ်ꩻစွိုးအကျိုꩻ အဝ်ႏနုဲးယို၊ သက်ဆွာꩻစိုးထို ယုဒီဃ၊ ယောင်ꩻဆင်ꩻဝဏ္ဏ ရော့ꩻတရေꩻ၊ ရွဉ်ခံꩻပစ္စေꩻ လွိုင်ႏချံꩻသာႏ၊ ဗလနဝ်ꩻအာႏ ယံတလာ၊ ပဋိဘာနခါ ထာꩻဝွေႏဖန်ႏ၊ ယံဟဝ်ကျထင်ႏ ဗွေႏစဝ်းဩ။ ဘန္တေဩဗွေႏ စဝ်းသံႏဃာႏ၊ သွဉ်းသီးတကာႏ ယိုငခါ၊ ဒါႏနကျိုꩻအာ ကလူႏတန်ꩻ၊ သီႏလသဉ်ထံꩻ ကဆောက်တဲႏ၊ လိုꩻခမ်းလူꩻနယ်ႏ အီႏဝွေႏဖ၊ ကုသိုလ်ႏဘာဂ ပွန်းဖို့တာႏ၊ ကေꩻဇူꩻမဟာႏ မွိုးတွမ်ႏဖါ၊ ကုသိုလ်ႏကျိုꩻအာ ဝွေႏဖရီး၊ ခွိုင်းတဲင်သွဉ်းသီး ဗွေႏဆရာႏ၊ သွဉ်ဆုမ္မꩻဒါႏ ဖေႏထာꩻသေ၊ ပေႏတန်ခြေားခြွေ မန်းပအိုဝ်ႏ၊ သွဉ်းသီးကုသိုလ်ႏ ဝွေႏဖလင်ꩻ၊ နီဖဲ့ꩻယိုရင်ꩻ ဖူးဝေးစွိုꩻ၊ မွိုးခွိုꩻဖါခွိုꩻ လို့လို့စင်၊ သွꩻခွဖုံႏယင် ကားကအဝ်ႏ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻနမ်းကဝ်ႏ ယံလꩻဗာႏ၊ သွဉ်းသီးဖဒျာႏ ကုသိုလ်ႏဩ။ သွဉ်းသီးနမ်းနေား အဝ်ႏထိန်ꩻတီ၊ သွဉ်းသီးလံးကီ အဝ်ႏပွေါးစောင်ꩻ၊ သွဉ်းသီးဒုံကျောင်ꩻ အဝ်ႏထိန်ꩻထွား၊ လူꩻအစားစား ယိုလဲ့ဒါႏ၊ ဝွေႏဗဲင်းဖဒျာႏ ကုသိုလ်ႏစု၊ ယံကသာႏဓု ဗွိုန်လွဝင်ꩻ၊ ဟံႏလောင်းယိုရင်ꩻ အဝ်ႏအုံစူꩻ၊ ဘုမ္မဋ္ဌလူꩻ ယိုလဲ့သင်၊ သေင်ႏလောင်းကီယင် ကအဝ်ႏဒါႏ၊ ရုက္ခစိုꩻဒေႏဝါႏ လူꩻတမျိုꩻ၊ အာႏကာႏသစိုꩻ မို့ꩻခြေင်လောင်း၊ လူꩻသီးယင်ကောင်း ဝွေႏတွာတွာ၊ နဝ်ꩻထွူတဲင်ခါ လစ်ꩻအပါယ်ႏ၊ ဒုဂ္ဂတိနယ်ႏ ဆင်ꩻရယ်ꩻခမ်း၊ ငါးရုဲꩻသွစ်ꩻရန်း ယမမင်ꩻ၊ ခမ်းထီယိုရင်ꩻ အုပ်ချုက်ပဲင်ႏ၊ သွုန်ႏသꩻစွို့ꩻမဲန်ႏ ခွန်ဟဝ်ဒါႏ၊ စတုမဟာႏ အဝ်ႏအစ၊ ပရနိမ္မိတ သွတ်ꩻအနာ၊ လူꩻသူဘုံႏပါ မအဝ်ႏကျန်ႏ၊ တဆီသူခွင်ႏ ရူပနယ်ႏ၊ အရူပနယ်ႏ လစ်ꩻရန်းပါ၊ နီဆီယိုခါ ဗျဟ္မာႏပေါင်ꩻ၊ ကုသိုလ်ႏယိုခြောင်ꩻ အပွန်းဖို့၊ လုံးစုံလို့လို့ ဝွေႏဖတွာ၊ သတ္တဝါႏအာ စွုမ်ႏမျိုꩻမျိုꩻ၊ ဗျဟ္မာႏလူꩻလိုꩻ ရန်းဖွိုႏထို၊ ညီႏညီႏသွိုသွို သာႏဓုနေား။ နဝ်ꩻထွူတဲင်စေား တွိုင်ႏတဲႏပါ၊ ကေားသားကထွာ တဲမ်းသက်သေႏ၊ ဝသုန္ဓရေႏ နင်ꩻလူꩻမူႏ၊ မတ်တန်ꩻယံထူႏ တောင်ꩻသေꩻခါꩻ၊ သွဉ်းသီးကမာꩻ ကုသိုလ်ႏယို၊ ဆုဲꩻတနီꩻကို ရေꩻမဉ်ႏတွိုႏ၊ သွဉ်းသီးအလိုႏ အုံထွူခါ၊ ဖေႏသတိပါ သွဉ်းသီးနေား။ - ထူႏတွာတွာသွော့ ကုသိုလ်ႏယိုနေား ဗွေႏသီးအော။ (၃-ပြန်ႏ) (သာႏဓု-သာႏဓု-သာႏဓု)။ [1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. ခွန်ကုဝေ
  2. ဘာႏသာႏရေꩻငေါဝ်းမျိုꩻစွုမ်ႏ