Wp/blk/ငဝ်းဆုမ္မꩻသွဉ်သင်

< Wp‎ | blk(Redirected from Wp/blk/ငဝ်းဆုမ္မꩻသွဥ်သင်)
Wp > blk > ငဝ်းဆုမ္မꩻသွဉ်သင်

ဟန်ႏသလဲင်ႏခါယို အွိုးနဲးအွိုးနဲး မနုဿာႏ၊ ငဝ်းဟဝ်ဝါႏစာႏ ယံမတ်တောင်ꩻ၊ တရာꩻအခြောင်ꩻ ယံနေးထူႏ၊ ပေႏတန်ခိုမူႏ အနမ်းလောင်း၊ ယံဖေႏကရောင်း အွဥ်ႏတိဥ်ႏခြꩻ၊ ကွိုꩻမွုန်းသꩻလွꩻ နာႏစဲင်းင်း၊ ခိုႏချာကလဲဥ်း နာꩻတွမ်ႏနီ၊ ပွိုးကျွိုက်အခြွီ သꩻမိစ္ဆာႏ၊ ကွပ်တဖူꩻမာႏ ခွေသီထောင်၊ လဲဥ်းလꩻတဝ်းနောင် (ကျို)ပင်ႏလဲႏ၊ ဩဃအထဲႏ အဝ်ႏခံဆုံး၊ ဖြီꩻဖေါင်ႏမထုမ်း ကွိုꩻထာꩻလွꩻ၊ စူꩻလွဥ်ꩻဒွါႏသꩻ ကျွိုက်ထာꩻဗား၊ ဇရာႏထာꩻဖြား မော့ꩻယွဲယွဲ၊ ဗျာဓိထာꩻဆာ ခွဲခွိုꩻခွိုꩻ၊ စောင်းမꩻထာꩻယိုꩻ မဥ်ႏသေယူႏ၊ ယပ်ꩻခြုံးယပ်ꩻတူႏ လောကကို၊ ဗွေႏစဝ်းဗွန်ထို ကဆုမ္မꩻ၊ တသွင်ꩻတဝ်းသꩻ မာꩻလော်လယ်၊ စူꩻဝင်ꩻသꩻဟယ် လွောက်ꩻအာႏရုံႏ၊ သꩻဟဝ်တဖြုံႏ ဗွို့ꩻတဝ်းနမ်း၊ အဝ်ႏကုဲင်ပြုံႏခန်း ဆင်ꩻရယ်ꩻဒုံ၊ သဲင်ꩻအဝ်ႏသဲင်ꩻအုံ မခစဲင်း၊ အဝ်ႏရုဲင်ထဲင်းင်း အခြွီခါႏ၊ လွောက်ꩻလွဥ်ꩻတဏှာႏ သꩻလောဘ၊ ယပ်ꩻငါႏကျကျ ခွေတွမ်ႏသီ၊ ယပ်ꩻငါႏကျကျ နီတွမ်ႏနာꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ ဟဝ်ယူႏသေ၊ သာႏသနာႏအဝ်ႏလေ နီနာꩻခြောင်ႏ၊ သာႏသနာႏအဝ်ႏတောင်ႏ နီနာꩻရပ်၊ လိတ်ပိဋကတ် ကသွဥ်သင်၊ ဟဝ်သျောင်ႏဟဝ်ကံ ပသေနမ်း၊ ပန်ငါတာႏရင်း ကျံႏစဲႏဝင်ꩻ၊ ဒါႏနလူႏတန်ꩻ သီႏလကံ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်ꩻငဝ်းယံ ကျိုꩻစာꩻရွစ်၊ ယံဖေႏကလွစ် ဝဋ်ဒုက္ခ၊ ယံဖေႏကဖ ထာꩻကျာႏပါႏ၊ ပဲႏဝင်ꩻထာꩻမာႏ ဖျင်မနော်ꩻ၊ မာꩻစင်ပွစ်ချော်ꩻ နီသꩻဖြုံႏ၊ ယံကကုမ်ႏလုမ်ႏ နောင်ႏဖဝ(ဘဝ)၊ ပေႏတန်ထီးမ ယံယူႏဖန်း၊ သဲင်ꩻမို့လိုꩻခမ်း ဖိုꩻယံတန်ႏ၊ ကျိုꩻစာꩻထိုမ်ႏကျမ်ႏ ထာꩻဟဝ်ခြောင်ꩻ၊ လွောက်ꩻငါႏမွုန်းလောင်ꩻ သꩻလောဘ၊ ယူႏဖန်းယွယွ ကိဥ်ꩻစာꩻဟာ၊ ကပ်ယိုလဲင်ႏခါ ကပ်ထူꩻဆန်ꩻ၊ လွောက်ꩻဒျာႏဗော့ꩻဝင်ꩻ ကပ်ကွယ်ကဲ၊ စူꩻလွဥ်ꩻသꩻဟဲ ထုမ်ႏထာꩻမာႏ၊ ကောသေကောဒါႏ မာႏနထွိုင်ႏ၊ အနဲꩻတဗွိုင်ႏ သမ်းစူꩻလွဥ်ꩻ၊ ထာꩻဟဝ်တဝန်းအကျောင်ꩻ ကပျုပျင်ႏ၊ ထာꩻဟဝ်မွေးမန်ႏ နန်ꩻတနꩻ၊ ပွိုးစူꩻငါႏသꩻ ထာꩻထွူယိုꩻ၊ ထာꩻမာႏအမျိုꩻ လွိုင်ႏပြန်ꩻပြော်ꩻ၊ တောႏတောႏသဖော်ꩻ မရိက်သေ၊ ဒါႏပေႏပေႏနေ မရိက်လꩻ၊ နပ်တဝ်းယိုသꩻ မတိဥ်ႏခွေါင်၊ ထာꩻဟဝ်အပွိုင် ကနန်ꩻခွဲး၊ လိတ်ပွာꩻလိတ်ဖြဲ ကထွိုင်ႏအာ၊ ကျမ်ꩻသိုႏကျမ်ꩻနာ ကပြန်ꩻပြော်ꩻ၊ တရာꩻသဖော်ꩻ လဲင်ꩻထိုꩻငုတ်၊ တရာꩻထျꩻပုဒ် ပလဲင်ꩻယဥ်၊ ပွိုးကာလခဥ် လိုꩻအခြောင်ႏ၊ တရာꩻမီႏစွဥ်ႏ အဲဥ်ထဝ်းပါꩻကျိုꩻလိုႏ၊ တရာꩻမီႏရိုႏ အဲဥ်ထဝ်းပါꩻကောကျွိုက်၊ ထုမ်ႏဝင်ꩻတဲင်ကျွိုက် လင်္ကာႏချော်ꩻ၊ လွောက်ꩻဒျာႏသဖော်ꩻ သꩻအာႏရုံႏ၊ ကျိုꩻစာꩻအဝ်ႏထုမ်ႏ လောကခြွီ၊ အမူႏလဲ့ပီ ခိုလဲ့နုဲး၊ စူꩻဒွါႏသꩻဟုဲး လွောက်ꩻတဏှာႏ၊ ထုမ်ႏဒျာႏကျာႏပါႏ ထာꩻပင်ႏပန်ꩻ၊ အနဲꩻဟဝ်ခန်ꩻ ကောကျွိုက်ဆေ့ꩻ၊ မီႏပျꩻအခေ့ꩻ ကောကျွိုက်အာ၊ ကာလတန်ငခါ ထာꩻကယပ်ꩻ၊ ကောသားလိုꩻလက် ကသွဥ်နဲ၊ ကောသားနားလဲ ကသွဥ်ဖေႏ၊ ယံထွာအခေႏ နိဗ္ဗာန်ႏခြောင်ꩻ၊ တနေးတဝ်းလောင်ꩻ အွဥ်ႏကုဲချာ၊ ထီႏလောႏကအာ လောကုတ်ဆေ့ꩻ၊ ပွိုးစွဥ်ႏသတိꩻ အွဥ်ႏကင်ꩻနမ်း၊ လိုꩻတန်အခမ်း စောင်းတာႏသေႏ၊ ထွာသဲင်ꩻလိုꩻပေႏ စောင်းမားည၊ သမ်လဲ့ခဏ တဆင်ႏလွုမ်ꩻ၊ ထာꩻဆာအဝ်ႏထုမ်ႏ ထာꩻဖြားမောင်ꩻ၊ မရဏအဝ်ႏချောင်ꩻ ထာꩻသီကော့ꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻအီႏမော့ꩻ တလွစ်တဝ်း၊ ယံကတောင်ꩻရဝ်း သူႏတကာႏ၊ ငမ်းတဖူꩻမာႏ ယံသေထွူ၊ မူႏခိုနင်းဟွူ ထီးတွမ်ႏမ၊ ယံဖေႏကျံႏလွ ထုမ်ႏဖန်းဝင်ꩻ၊ သီႏလကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ ထာꩻဟဝ်ဒါႏ၊ ဝိပဿနာႏ ကုသိုလ်ႏခန်ꩻ၊ ခွိုက်ကထွာလင်ꩻ လိုꩻအပို၊ ပေႏတန်မူႏခို ဖြားတွမ်ႏဆား၊ လာဗွေလာမား တွမ်ႏသွစ်ꩻသာ၊ ယံဖေႏကထွာ နီနမ်းတာႏꩻ လိစ်ꩻပါꩻပါယ်ႏရွာႏ ယံကပိက်၊ နိဗ္ဗာန်ႏတွူးဆိက် ယံကဗွောင်၊ မာꩻနားသွောင်င် တောင်ꩻလွဝင်ꩻနော တင်ꩻလုဲသီးယာဟွေး။ (ဗွေႏစင်ꩻပဏ္ဍဝ-ပင်ခွဥ်တဲမ်း လိတ်သွဥ်လိတ်ထွားစောင်ႏ) ကတဲမ်းထေဗာႏ လိတ်စောင်ႏကို အကျောင်ꩻခရာႏ- ဇေယတု။ လိတ်ယိုတစောင်ႏ ကထေဗာႏ၊ ပွိုးထီႏသဲင်ꩻငါႏ ပအိုဝ်ႏပို၊ မဲ့နားယံတို ပအိုဝ်ႏပေႏ၊ ယံထွာအခေႏ ပန်တငါ၊ နေင်ႏပေါင်ꩻလို့အာ ကကျံႏစဲႏ၊ နားယံကလဲႏ ကစိက္ကူꩻ၊ အမျိုꩻသာꩻဆူꩻ ယံလိမ္မာႏ၊ ယံသေယံဒါႏ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ သံပေါက်ချင်ꩻရာꩻ ပအိုဝ်ႏငဝ်း၊ ထာꩻတယိုꩻတဝ်း ကစီႏလွာႏ၊ ကယူႏတွေꩻဗာႏ သꩻလဲင်ꩻဗွေ၊ ကအီႏထွူနေ တပုက်က်၊ ကျိုꩻစာꩻအာႏထုတ် ကိဥ်ꩻစာꩻဟာ၊ ကွဲးတဲမ်းမ်းခါ အောင်ႏလꩻအီ၊ ထွိုင်ႏထွူဖြီꩻစီꩻ သꩻကခွꩻ၊ ပလဲင်ꩻယူႏလꩻ သꩻအကို၊ လိတ်ထွတ်သားယို မပေါႏဒါႏ၊ ဉာဏ်ႏတွမ်ႏပညာႏ မပေါႏအာ၊ ပွိုးစွဥ်ႏနဲးဟာ သꩻစွဲꩻလံꩻ၊ ဘာႏသာႏပြန်ႏခန်ꩻ ဝါႏသနာႏ၊ အမျိုꩻသာꩻတာႏ ပွိုးဟွုန်ရက်၊ ယံကတိုꩻတက် ယေန်ႏကေႏမု၊ အုံအဝ်ႏပျုစု ကျံႏစဲႏဟာ၊ ကလဲဥ်းခိုႏချာ ယပ်ꩻငါႏငါႏ၊ ဘုရာꩻဝုဲႏတာႏ အဝ်ႏ(ဝင်ꩻ)ငဝ်း၊ နားတလဲႏတဝ်း သွဥ်ပေါင်းယပ်ꩻ၊ ထီႏနဝ်ꩻတပြက်ꩻ ထေထန်ႏဗာႏ၊ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ ယိုလဲင်ႏခါ၊ သွဥ်ဝင်ꩻနောဟာ ပိဥ်ဖုံႏဖုံႏ၊ ပိဥ်စွိုꩻပိဥ်ဖုံႏ ရွစ်ပိဥ်အာႏ၊ ယံကဖုဲႏနာႏ ရွစ်ယွယွ၊ ဘုရာꩻဝုဲႏကိစ္စ ကုသိုလ်ႏထွာ၊ ထွိုင်ႏယိုမာꩻငါ ယံယေန်ႏကေႏ၊ တနေင်ႏပေႏပေႏ ယံသေဗာႏ၊ နီနာꩻဘာႏသာႏ ပအိုဝ်ႏငွါ၊ လိတ်စောင်ႏတသာ ထန်ႏလွဥ်ဒျာႏ၊ စွုမ်းလမ်းစွုမ်ႏပါႏ (ဟော်ꩻ)ထွားဝင်ꩻ၊ ထာꩻဟဝ်အခန်ꩻ ဗော့ꩻငါထွူ၊ အုံမွုန်းစွူစွူ ဖျင်ဝင်ꩻသꩻ၊ သွဥ်လွဝင်ꩻမꩻ စွုမ်ႏဟာဟာနော ဗွေႏသီးဩ။ (ထွူဆွူ)[1][2]

အာႏကွိုꩻEdit

  1. ငဝ်းသွဥ်သင်ဆုမ္မꩻ
  2. ဗွေႏစင်ꩻပဏ္ဍဝ